Rocker Marco Mendoza brak de week doormidden.

Het aantal bands/artiesten waarmee bassist en zanger Marco Mendoza toerde is niet op één hand te tellen. Vorig jaar toerde hij met The Dead Daisies. Daarbij werd De Bosuil in Weert niet overgeslagen. Op 10 april brak Marco de week doormidden door nogmaals naar De Bosuil te komen, ditmaal als soloartiest.
Op deze ‘Viva La Rock Tour’ nam Marco twee jonge muzikanten mee: drummer Kyle Hughes en gitarist Tommy Gentry. De lichten in de zaal waren nog aan toen Tommy zijn gitaar ging stemmen. Kyle verscheen even later. Wie hem niet had zien komen, hoorde hem vanzelf: want hij zorgde voor een donderende start op de drums. Daarbij viel het goede geluid van de drumkit direct op. Marco was al te horen voordat hij op het podium was. Hij speelde wireless, daardoor kon hij al spelend tevoorschijn komen. Deze ijdele rocker gebruikt nog altijd oogpotlood en zijn zwarte jaren zijn zorgvuldig in model gebracht. Hij begroette zijn fans met “Hello Weert!” De zin “I’ve been waiting so long to play for you” zong hij een aantal keer achterelkaar.

Viva La Rock
Non stop volgende ‘Sweetest emotions’, dit komt van zijn nieuwste album, ‘Viva La Rock’. Tommy en Kyle deden de achtergrondzang. Als Kyle niet hoefde te zingen, was hij aan het headbangen of aan het twirlen. Er was volop interactie op het podium.
De rookmachine blies enkele slierten rook, dit werd prachtig in het gele licht gezet. Zo hadden de bezoekers veel moois om naar te kijken. De sfeer was vanaf het begin prima. Doordat de zaal niet zo vol was, hadden de fans de ruimte om te headbangen. Marco genoot er zichtbaar van, en bedankte zijn fans voor het komen. Hij relativeerde:

“Zonder jullie heb ik geen carrière”.

Regelmatig gaf hij een plectrum weg, meestal aan een vrouwelijke fan. Één dame kreeg niet alleen een plectrum in haar hand, hij gaf ook een stevige kus op haar hand.

Op ‘Viva La Rock’ staan een paar covers, waaronder ‘Hey Baby’. Dit nummer is bekend van Ted Nugent, waarmee Marco in het verleden ook speelde. In het klein gespeeld deel
Kyle liet zijn drumstokken met rust. Marco vroeg om met zijn allen met de vingers mee te knippen. Dat was een mooi moment, het geluid van ‘knippende vingers’ samen met slechts een vleugje muziek. De opbouw terug naar tempo en volume verliep perfect. Het teamwork op het podium was dus zeer goed. Door middel van subtiele (non)verbale communicatie wisten Tommy en Kyle wat Marco van plan was.

‘Lettin’ Go
In ‘Lettin’ Go’ improviseerde Marco door solo met zijn stem allerlei geluidjes te maken, waarbij zijn hoge bereik opviel. Nadat hij”‘One..two” gezegd had, vielen Tommy en Kyle weer bij. De sfeer was uitgelaten, men klapte volop mee met het opzwepende ritme wat dit drietal door de zaal heen slingerde. Toch riep Marco nog:

“I can’t hear you!!”

In het uptempo stuk van ‘Hole in my pocket’ (van Neal Schon) stond Tommy aan de rand van het podium, vlak voor de fans. Vliegensvlug gingen zijn vingers over de snaren. Dit nummer liep over in ‘Give peace a chance’. Natuurlijk werd dit door (bijna) iedereen meegezongen. Marco had alle gelegenheid om heen en weer te lopen. Er was immers geen snoer dat hem tegenhield. Daarom liep hij een rondje door de zaal, daarbij speelde hij solo. Vocaal ondersteund door de aanwezigen die bleven zingen. Eenmaal terug op het podium zei hij:

“Guys, you can do better than that”.

Dus werd er harder gezongen. Subliem ging het rockend terug naar ‘Hole in my pocket’. Dit drietal rockte verder met nummers zoals ‘Look out for the boys’. Op ‘commando’ van Marco zong men “oohoohh”. Na afloop waren Marco’s woorden

“You sounded beautiful”.

God bless the child
Marco speelt iedere avond een andere, maar altijd een gevarieerde set, vaak met behoorlijke contrasten. Ineens was er minimalistische muziek en het geluid van vingerknippen, gevolgd door de integere zang van Marco. Vol emotie zong hij zijn met licht ruwe stem ‘God bless the child’ op aangrijpende manier. Kyle beroerde zijn cimbalen zorgvuldig. Het publiek luisterde ademloos, uit de zaal was er geen ander geluid te horen dan het knippen van de vingers. Hierdoor was de sfeer sereen, wat kan minimalistisch toch mooi zijn! Met een Nederlands “Dank je wel” liet Marco zijn waardering hiervoor blijken.
Na een paar ballads was het weer tijd voor stevige muziek. De mannen bruisten nog van de energie. Marco en Tommy stonden naast elkaar, beide met één voet op de monitor. Beide hadden ze de hals van hun (bas)gitaar naar het plafond gericht. Kyle knalde er flink op los. Met opzwepende nummers zoals ‘Chinatown’ werd er in de zaal uitbundig gedanst, geklapt en gezongen.
Deze sfeer bleef de rest van de avond. Bij de toegift werd er met ‘Viva la Rock’ nog een schepje bovenop gedaan. Marco stond als een jonge vent springend te spelen.
Marco had Tommy en Kyle al diverse keren geprezen om hun kunnen. Ook de fans had hij al een aantal keren bedankt. Maar nogmaals liet hij zijn dankbaarheid blijken. En zo eindigde na 1,5 uur deze ‘Viva La Rockshow. Dit was een heuse ‘American Style Rock Show met als hoofdpersoon de ijdele rocker Marco Mendoza.

Fotografie: © Emily Parry

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Rocker Marco Mendoza broke the week in half.

The number of bands/artists with whom bassist and singer Marco Mendoza toured cannot be counted on one hand. Last year he toured with The Dead DaisiesDe Bosuil in Weert was not overlooked. On April 10th Marco broke the week in half by coming to De Bosuil again, this time as a solo artist.
Marco took two young musicians with him on this ‘Viva La Rock Tour‘: drummer Kyle Hughes and guitarist Tommy Gentry. The lights in the hall were still on when Tommy started tuning his guitar. Kyle appeared a little later. Those who hadn’t seen him coming, heard him automatically: because he made a thunderous start on the drums. The good sound of the drumkit was immediately noticeable. Marco could already be heard before he was on stage. He played wirelessly, so he could appear while playing. This vain rocker still uses eye pencil and his black years have been carefully modelled. He greeted his fans with “Hello Weert!” He sang the sentence “I’ve been waiting so long to play for you” several times in a row.

Viva La Rock
Non stop next ‘Sweetest emotions‘, this is from his latest album, ‘Viva La Rock‘. Tommy and Kyle did the background vocals. When Kyle didn’t have to sing, he was headbanging or twirling. There was plenty of interaction on stage.
The smoke machine blew some strings of smoke, this was beautifully set in the yellow light. The visitors had a lot of beautiful things to look at. The atmosphere was fine from the beginning. Because the room was not so full, the fans had the space to headbang. Marco visibly enjoyed it, and thanked his fans for coming. He put it in perspective:

“Without you I have no career”.

He regularly gave away a plectrum, usually to a female fan. One lady not only got a pick in her hand, he also gave a firm kiss on her hand.

There are a few covers on ‘Viva La Rock‘, including ‘Hey Baby‘. This song is known from Ted Nugent, with whom Marco also played in the past. Small part played
Kyle left his drumsticks alone. Marco asked us to snap our fingers. That was a nice moment, the sound of ‘snapping fingers’ together with just a little music. The buildup back to tempo and volume went perfectly. So the teamwork on stage was very good. By means of subtle (non) verbal communication Tommy and Kyle knew what Marco was up to.

‘Lettin’ Go
In ‘Lettin’ Go‘ Marco improvised by making all kinds of sounds solo with his voice, where his high range stood out. After he had said “One..two“, Tommy and Kyle joined. The atmosphere was exuberant, they clapped along with the rousing rhythm that this threesome swung through the hall. Still Marco shouted:

“I can’t hear you!”

In the up-tempo piece of ‘Hole in my pocket‘ (by Neal Schon) Tommy stood at the edge of the stage, right in front of the fans. Quickly his fingers went over the strings. This song turned into ‘Give peace a chance‘. Of course, this song was sung by (almost) everyone. Marco had every opportunity to walk back and forth. After all, there was no cord to stop him. That’s why he walked around the hall for a while, playing solo. Vocally supported by those present who kept singing. Once back on stage he said:

“Guys, you can do better than that”.

So they sang louder. Sublimely the rocking went back to ‘Hole in my pocket’. The three of them rocked on with songs like ‘Look out for the boys’. On ‘command’ of Marco people sang “Oohoohh“. Afterwards Marco’s words were

“You sounded beautiful”.

God bless the child
Marco plays a different, but always varied set every night, often with considerable contrasts. Suddenly there was minimalist music and the sound of snapping fingers followed by Marco’s honest vocals. Full of emotion he sang with his slightly rough voice ‘God bless the child‘ in a poignant way. Kyle touched his cymbals carefully. The audience listened breathlessly, from the audience there was no other sound to be heard than the snapping fingers. Because of this the atmosphere was serene, how beautiful minimalist can be! With a Dutch “Dank je wel” Marco showed his appreciation for this.
After a few ballads it was time for some solid music. The men were still full of energy. Marco and Tommy were standing next to each other, both with one foot on the monitor. Both had the neck of their (bass) guitar facing the ceiling. Kyle really smacked his drums. With exciting songs like ‘Chinatown‘ there was exuberant dancing, clapping and singing in the hall.
This atmosphere remained the rest of the evening. At the encore the ‘Viva la Rock‘ more energy was added. Marco was playing jumping like a young man.
Marco had praised Tommy and Kyle several times for their skills. He had also thanked the fans several times. But again, he showed his gratitude. And so ended after 1.5 hours this ‘Viva La Rockshow. This was a real ‘American Style Rock Show with as main character the vain rocker Marco Mendoza.

Photography: © Emily Parry

 

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: