Red Cain – Kindred: Act I

Red Cain is een progressief metal project uit Calgary, maar heeft Europese roots. Met invloeden van bands zoals Kamelot, Symphony X en Tesseract spelen ze een mix van melodische heavy metal met progressieve elementen. Met het album ‘Kindred: Act I’ vraagt Red Cain zich af wat er achter de façade van de moderne ‘goud gepolijste’ beschaving ligt.

Geluiden en gesproken sampling aan de start ‘Snakebouquet’. Vrij snel daarna komen de metal elementen boven drijven. Er is een prima balans tussen ritme en melodie in dit instrumentale stuk. Na zo’n 1.30 minuut begint Evgeniy Zayarny te zingen. Hij heeft een licht theatrale manier van zingen, de kleur van zijn stem past bij de metal. Taylor Gibson heeft de drumvellen behoorlijk strakgespannen. Er is een gave wending naar lichtere muziek. De sampling keert terug en deze openingstrack sterft weg.

Het eerste stuk van ‘ZERO’ is door de pianoklanken en de mysterieuze geluiden rustig van aard. De opbouw naar metal is vrij voorspelbaar. Het kleine gespeelde en gezongen deel wat erop volgt verrast me. En er zitten wel meer verrassingen in deze goed opgebouwde track, zoals het diepe maar korte gruntachtige geluid. Weer is het einde zeer goed gecomponeerd.

De teksten zijn niet makkelijk te ontrafelen. De basis is non-fictie, maar Red Cain geeft er zijn eigen draai aan. Waarbij het heden ook wordt aangehaald.
Dat is terug te vinden in onder andere ‘All Is Violence’. Dit nummer begint met gesproken woorden in het Russisch. Dit is (een deel) van een oud heidens gebed over ‘Veles’, de Slavische god van de oorlog. ‘Morana’ wordt daar ook in genoemd, zij is de Slavische godin van de winter en de dood. De legendes zijn complex telt een tijdbestek van vele jaren. Hierin krijgen ‘Veles’ en ‘Morana’ een familiaire band. Het zwaardere intro past bij de gezongen woorden en bij de kern van de legendes. Het woord ‘Fire’ wordt een paar keer herhaald, en wordt onderstreept door de muziek. Ondanks het onderwerp is het niet alleen maar doem en verderf wat Red Cain over ons uitstrooit. Dat zou ook niet passen bij de muziek en de zang. De metal is daar niet zwaar genoeg voor. Zang en muziek zijn dus in balans.

Wing of the Crow’ heeft een klein gespeeld intro. De heldere zang komt van Kobra Paige (Kobra and the Lotus). Helaas zijn er ook hier de groezelige geluiden toegevoegd. Deze halen te veel aandacht weg van zang en muziek. De opbouw naar meer power is prima. Tijdens de samenzang kleuren de stemmen zeer mooi bij elkaar. Het klein gespeelde deel is prima ingelast, ook dit laatste nummer is gaaf.

Er zijn voldoende veranderingen binnen deze zeven nummers, zoals klein gespeelde delen. Sommige hiervan, bijvoorbeeld in ‘Midnight Sarabande’ duren niet lang genoeg om echt impact te hebben. De zwaar gespeelde delen klinken regelmatig wat groezelig. Dit is geen must, maar het mag wel. Maar zonder deze ‘vale’ geluidseffecten had de metal intenser geklonken.
Het groezelige zit ook in sommige lichter gespeelde delen. Hierdoor komen de heldere klanken minder goed naar voren. Een enkele keer had de zang in deze lichtere delen iets zachter gemogen. Dat had bijgedragen in contrasten van het geheel, dit had gezorgd voor meer diepgang. Dan had Red Cain mij zeker constant weten te boeien. Het geluid is prima verdeeld over de speakers/koptelefoon. Er is een prima balans tussen melodie en ritme, de basis van ‘Kindred: Act I’ is absoluut goed!

(78/100) (Eigen beheer)

Facebook: Red Cain

Bandcamp: Red Cain

     

Tracklist:
01 – Snakebouquet (06:07)
02 – Midnight Sarabande (05:26)
03 – ZERO (06:22)
04 – Blood & Gold (04:32)
05 – Juliet (05:03)
06 – All Is Violence (05:40)
07 – Wing of the Crow (06:00)

Line-Up:
Evgeniy Zayarny – zang
Noah Bockmuehl – gitaren
Rogan McAndrews – bas, achtergrondzang
Taylor Gibson – drums

Gast vocalisten:
Tyler Corbett (2)
Daniel Louden (5)
Kobra Paige (7)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Red Cain – Kindred: Act I

Red Cain is a progressive metal project from Calgary, but has European roots. With influences from bands like Camelot, Symphony X and Tesseract they play a mix of melodic heavy metal with progressive elements. With the album ‘Kindred: Act IRed Cain wonders what lies behind the façade of the modern ‘gold polished’ civilization.

Sounds and spoken sampling at the start ‘Snakebouquet‘. Pretty soon after that the metal elements come to the surface. There is a fine balance between rhythm and melody in this instrumental piece. After about 1.30 minutes Evgeniy Zayarny starts to sing. He has a slightly theatrical way of singing, the colour of his voice fits the metal. Taylor Gibson has stretched the drumheads pretty tight. There is a cool twist to lighter music. The sampling returns and this opening track dies away.

The first piece of ‘ZERO‘ is quiet in nature because of the piano sounds and the mysterious sounds. The build-up to metal is quite predictable. The small part played and sung that follows surprises me. And there are more surprises in this well-built track, like the deep but short grunt-like sound. Again the end is very well composed.

The lyrics are not easy to unravel. The basis is non-fiction, but Red Cain gives it its own twist. The present is also mentioned.
This can be found in ‘All Is Violence’, among others. This song starts with spoken words in Russian. This is (part of) an old pagan prayer about ‘Veles‘, the Slavic god of war. Morana‘ is also mentioned, she is the Slavic goddess of winter and death. The legends are complex counts a time span of many years. Here ‘Veles‘ and ‘Morana‘ get a family connection. The heavier intro fits the sung words and the core of the legends. The word ‘Fire‘ is repeated a few times, and is underlined by the music. Despite the subject, it is not just doom and destruction that Red Cain scatters upon us. That wouldn’t fit with the music and the vocals either. The metal is not heavy enough for that. So vocals and music are in balance.

Wing of the Crow‘ has a small played intro. The clear vocals come from Kobra Paige (Kobra and the Lotus). Unfortunately also here the grubby sounds have been added. These take away too much attention from vocals and music. The build-up to more power is fine. During the singing together the voices color together very nicely. The small part played is well welded in, this last song is cool as well.

There are enough changes within these seven songs, such as small parts played. Some of them, for example in ‘Midnight Sarabande‘, don’t last long enough to have a real impact. The heavily played parts often sound a bit dingy. This is not a must, but it is allowed. But without these ‘pale’ sound effects the metal would have sounded more intense.
The grubby is also found in some lighter parts. Because of this the clear sounds do not come forward as well. Occasionally the vocals in these lighter parts could have been a bit softer. That had contributed in contrasts of the whole, this had ensured more depth. Then Red Cain certainly had me constantly captivated. The sound is well distributed over the speakers / headphones. There is a fine balance between melody and rhythm, the basis of ‘Kindred: Act I‘ is absolutely good!

(78/100) (Own management)

Facebook: Red Cain

Bandcamp: Red Cain

     

Tracklist:
01 – Snakebouquet (06:07)
02 – Midnight Sarabande (05:26)
03 – ZERO (06:22)
04 – Blood & Gold (04:32)
05 – Juliet (05:03)
06 – All Is Violence (05:40)
07 – Wing of the Crow (06:00)

Line-Up:
Evgeniy Zayarny – vocals
Noah Bockmuehl – guitars
Rogan McAndrews – bass, background vocals
Taylor Gibson – drums

Guest vocalists:
Tyler Corbett (2)
Daniel Louden (5)
Kobra Paige (7)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: