John Corabi was akoestisch, eigenzinnig, humoristisch, maar vooral: heel speciaal.

John Corabi is een grootheid in de rock en metal wereld. Hij was zanger bij onder andere Mötley Crüe en Union. Momenteel is hij frontman van The Dead Daisies. Daarmee stond hij in november 2018 in De Bosuil, Weert. Daarnaast treedt hij ook solo op. Op deze winterse dag van 30 januari, stond deze energiebom hier weer. Ditmaal solo en, akoestisch. Om dit concert een gezellige sfeer te geven was het podium afgesloten met een gordijn. Daarvoor stond een klein podium opgesteld, compleet met vloerkleed en kaarsjes. Onder luid applaus nam John plaats op de stoel. Tijdens het stemmen van zijn gitaar maakte hij al grappen. Toen het stemmen klaar was zei hij: ”Thank you and goodnight”.

UNION
Het eerste nummer wat hij zong was ‘Love’ (I don’t need it anymore). Zijn licht schorre stem en zijn vocale uithalen bevatten een behoorlijke dosis power, dit kwam akoestisch extra goed tot zijn recht.
Enkele fans zongen dit Union nummer zachtjes mee. Hierna vertelde John dat hij geen setlist gebruikte, maar gewoon zou spelen wat hem te binnen schoot. Hij gaf toe dat hij zichzelf graag hoorde praten. Dat deed hij veelvuldig tussen de nummers, meestal met een grappige anekdote, zodat er nogal wat te lachen viel.
Maar er was ook een serieus verhaal over een gek die uit het niets begon te schieten, hierbij kwamen een paar vrienden om het leven. Hij bracht een ode aan die vrienden door ‘If I never get to say goodbye’ op een indrukwekkende, emotionele manier te zingen. Tijdens, maar vooral na een klein gespeeld stukje was de emotie zelfs voelbaar.

THE SCREAM
Na een humoristisch verhaal waarmee volop gelachen werd, schakelde hij moeiteloos over naar een nummer van ‘The Scream’. Het publiek luisterde ademloos naar deze mooie, ingetogen versie van ‘Father, Mother, Son’.

John zocht tijdens zijn monologen contact met de fans, op zijn eigen ongedwongen manier. Met zijn gelaatsmimiek en bewegende handen gaf hij zijn verhalen een meerwaarde. Een aantal anekdotes hadden een ‘ondeugend’ en/of dubbelzinnig tintje. Soms begon hij serieus, maar aan de blik in zijn ogen wist je dat er wat grappigs kwam. Bijvoorbeeld: Als vader vond John dat het bij het opvoeden van zijn zoon hoorde om over drugs te praten. Met een pretlichtjes in de ogen vervolgde hij: “Ik vertelde hem wat hij wel mocht kopen en waar hij van af moest blijven.”
Hij sprak duidelijk en wist op een boeiende manier te vertellen. Hij gebruikte regelmatig grappige stemmetjes om het verhaal extra duidelijk te maken. Toen verhaal nummer zoveel al ruim negen minuten duurde nam deze rocker zichzelf op de hak met de woorden: “Het nummer wat ik straks ga spelen… straks.. een keertje …”. Na nog een grappige woordenstroom volgende dan eindelijk het Aerosmith nummer ‘Seasons of Wither’. Het einde was zeer klein gespeeld, iedereen was muisstil.

THE DEAD DAISIES
Als frontman van The Dead Daisies speelde hij natuurlijk ook een aantal’ Daisies’ nummers. Hierbij blikte hij nog even terug op het concert wat hij met ‘The Daisies’ gaf, hier in De Bosuil. Voordat hij aan ‘Dead and Gone’ begon vroeg hij om “Yeh, yeh” mee te zingen. Daar werd vanzelfsprekend gehoor aan gegeven. Van ‘zijn Daisies’ speelde hij ook nog ‘(If I could only) Sleep’.

Mötley Crüe
Na een iets te lange monoloog herkenden vele het wijsje. De eerste woorden van het Mötley Crüe nummer ‘Misunderstood’ kwamen binnen. Heel het nummer was vol emotie gezongen, maar de laatste zinnen

“Daddy’s comin’ home tonight , So don’t you cry”

raakten echt een gevoelige snaar. Over snaren gesproken: niet alles was constant perfect gespeeld.
Hij vroeg om een ‘sing a long’ voor ‘Hooligan’s holiday’. Natuurlijk deed men mee. “You can do better!” riep John, waarop ‘Hooligan’s holiday’ luider werd gezongen.

Het waren niet alleen maar hardrock nummer die voorbijkwamen. John speelde ook ‘Lady Stardust’ van David Bowie. Dit werd natuurlijk een John Corabi versie, maar wel een mooie.
Voor aanvang van een nummer vroeg John “Are you ready??”. Als hij verbaast de zaal rondkeek, werd er nog een keer “Yeahhh” geroepen, maar dan harder. Zo wist hij ook zittend, zijn fans te bespelen.
Er was volop interactie met de fans, de grapjes die vanuit de zaal kwamen, werden ook door John gewaardeerd.
De rook gaf ‘Man in the moon’ net dat beetje meer. Het licht in De Bosuil wisselde subtiel, passend bij een set als deze.
Dit was het laatste nummer, en John liep weg.

Dilana Smith
In no time zat John weer op de stoel. Dilana Smith (The Voice) staat wel vaker met John op het podium, zo ook op deze avond. Samen zongen ze enkele nummers. Als laatste zong dit tweetal ‘She talks to angels’ (van The Black Crowes). John zong al eerste, je kon een speld horen vallen. Snel nam Dilana het over. Met haar power volle, rauwe stem wist ze dit weer prachtig emotioneel te vertolken. Dit was een mooi afscheidscadeautje. Eén man, één akoestische gitaar: Met zijn humor en charisma wist deze man het publiek, op eigenzinnige wijze, ruim tweeëneenhalf uur lang te boeien. Daarna hadden fans de gelegenheid om samen met John op de foto te gaan. Zo werd deze avond nog specialer.

Fotografie: © Emily Parry

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

John Corabi was acoustic, self-willed, humorous, but above all: very special.

John Corabi is a celebrity in the rock and metal world. He was a singer with Mötley Crüe and Union, among others. Currently he is frontman of The Dead Daisies. With that he performed in November 2018 in De Bosuil, Weert. He also performs solo. On this winter day of 30 January, this energy bomb was back here. This time solo and, acoustic. To give this concert a cosy atmosphere, the stage was closed with a curtain. Before that was a small stage set up, complete with rug and candles. Under loud applause John took place on the chair. While tuning his guitar he was already joking. When the tuning was finished he said: “Thank you and goodnight”.

UNION
The first song he sang was ‘Love‘ (I don’t need it anymore). His slightly hoarse voice and his vocal vocals contain a good dose of power, which was acoustically extra good to his advantage.
Some fans gently sang this Union song. After this John told us that he didn’t use a setlist, but would just play what came to his mind. He admitted that he liked to hear himself talking. He did that frequently between the songs, usually with a funny anecdote, so there was quite a lot to laugh about.
But there was also a serious story about a madman who started shooting out of nowhere, killing a few friends. He paid an ode to those friends by singing ‘If I never get to say goodbye‘ in an impressive, emotional way. During, but especially after a small played piece, the emotion was even tangible.

THE SCREAM
After a humorous story with a lot of laughter, he effortlessly switched to a song from ‘The Scream’. The audience listened breathlessly to this beautiful, subdued version of ‘Father, Mother, Son‘.

John sought contact with the fans during his monologues, in his own relaxed way. With his facial facial imagery and moving hands he gave his stories an added value. A number of anecdotes had a ‘naughty’ and/or ambiguous touch. Sometimes he started seriously, but with the look in his eyes you knew there was something funny. For example: As a father, John thought that it was part of his son’s upbringing to talk about drugs. With a light in his eyes he continued: “I told him what he could buy and where he should stay away from”.
He spoke clearly and told in an interesting way. He regularly used funny voices to make the story even clearer. When story number took so much more than nine minutes this rocker took himself in the works with the words: “The song I’m going to play later…. soon… once …”. After another funny flow of words I finally heard the Aerosmith song ‘Seasons of Wither‘. The end was played very small, everyone was silent.

THE DEAD DAISIES
As frontman of The Dead Daisies he also played a number of ‘Daisies’ songs. Here he looked back on the concert he gave with ‘The Daisies’, here in De Bosuil. Before he started ‘Dead and Gone‘ he asked to sing “Yeh, yeh” along. Of course this was heard. From ‘his Daisies’ he also played ‘(If I could only) Sleep‘.

Mötley Crüe
After a monologue that was a little too long, many recognized the tune. The first words of the Mötley Crüe number ‘Misunderstood‘ came in. The whole song was sung full of emotion, but the last sentences

“Daddy’s comin’ home tonight , So don’t you cry”

really touched a sensitive string. Speaking of strings: not everything was constantly played perfectly.
He asked for a ‘sing a long’ for ‘Hooligan’s holiday‘. Of course they participated. “You can do better! called John, and ‘Hooligan’s holiday‘ was sung louder.

It wasn’t just hard rock songs that came by. John also played ‘Lady Stardust‘ by David Bowie. This was of course a John Corabi version, but a nice one.
Before starting a song John asked “Are you ready?”. When he looked around the hall in amazement, “Yeahhhh” was called again, but harder. So he also managed to play his fans sitting down.
There was plenty of interaction with the fans, the jokes that came from the hall were also appreciated by John.
The smoke gave ‘Man in the moon’ just that little bit more. The light in De Bosuil changed subtly, matching a set like this.
This was the last song, and John ran away.

Dilana Smith
In no time John was back on the chair. Dilana Smith (The Voice) is often on stage with John, also on this evening. Together they sang some songs. Finally they sang ‘She talks to angels’ (from The Black Crowes). John already sang first, you could hear a pin drop. Quickly Dilana took over. With her power full, raw voice she managed to interpret this again beautifully emotionally. This was a beautiful farewell present. One man, one acoustic guitar: With his humor and charisma, this man managed to captivate the audience, in his own way, for more than two and a half hours. After that fans had the opportunity to take pictures with John. This made this evening even more special.

Fotografie: © Emily Parry

 

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: