Residuos Mentales – Introspection

De naam van oprichter Alexandros Mantas verraadt dat de band Residuos Mentales uit Griekenland komt.
Hun inspiratie is jaren ‘70 prog, daar mixen ze electronic en een vleugje Griekse muziek doorheen. Hun instrumentale cd ‘Introspection’ kwam op 14 dec jl. uit.

Lang aanhoudende tonen en diverse geluiden geven ‘Pandora’s Box’ een sferische start. Dat houdt aan als het pianospel en de orkestrale elementen erbij komen. Deze openingstrack blijft mysterieus. Je hoort mini kraakjes, waarna het non stop verder gaat met ‘Alienated’. Dit start met regen, onweer en vrij snel piano spel. De sombere cello klinkt samen met het lichtere piano spel. Ook zonder koptelefoon zijn de kraakjes tijdens de overgang naar ‘Immersed’ goed te horen. De piano blijft aanwezig. Strijkers en snaren komen om de hoek kijken, de laagjes zijn mooi verdeeld in dit lieflijke nummer. Ik verwachtte een opbouw naar meer, maar ook dit is een kort nummer. Diverse laagjes muziek van onder andere gitaar en fluitspel geven ‘The Thorn In Me’ dromerige folk sound. Hoge pianoklanken dwarrelen door lagere tonen heen. De sfeer blijft rustig, het is heerlijke lounge muziek, waarvan het tempo heel even iets sneller is geworden. Dit langere nummer voelt meteen beter.
In ‘My Stories’ is er goed gespeeld met de verdeling in de koptelefoon. De toegevoegde geluiden halen veel aandacht weg van de muziek.
Het geluid van de toetsen en akoestisch gitaar in ‘(A Prospect Of) A Blooming Life’ is warm. De cello is vrij ver op de achtergrond te horen. Dit nummer kabbelt voort, de wending waar ik op hoopte komt niet.
De nummers volgen zo goed al non stop. Doordat de geluidskwaliteit niet perfect is, komt de muziek minder goed tot zijn recht. ‘Home’ had anders onder mijn huid gekropen. Dat geldt ook voor het ‘Floydisch’ gitaarspel van ‘It all becomes clear’. Verspreid over het nummer zijn er allerlei geluidjes toegevoegd, die met koptelefoon een beetje hinderlijk zijn. Een paar slagen op de trom geeft het gevoel dat we nog heel wat mogen verwachten. De spanning wordt opgebouwd, maar nummer blijft door hobbelen: we krijgen geen gave wending.
Het intro van ‘Narrative’ is veel belovend. De akoestisch gitaar geeft een vleugje folk, dit vormt mooi melange met het vioolspel. Soms is het ene, soms is het andere instrument meer op de voorgrond. De lage bastonen geven een prima wending, toetsen en strijkers zijn ook te horen. Door een strak stukje percussie zou je een opbouw naar een verandering verwachten, maar het einde wat eraan vastgeplakt is, sluit niet mooi aan.
On The Borderline’ start met redelijk snel en licht pianospel. De structuur is, mede door de orkestrale invloeden interessant. Hier is het geluid vrij helder, was dat overal maar zo! Heel even klinken er ‘pauken’, en met gelach eindigt dit nummer.
De veranderingen in ‘A Promise Unkept / Mental Residuals’ vloeien in elkaar over. Er zijn geen ruisende geluiden toegevoegd, de muziek komt beter tot zijn recht. De xylofoon geluiden zijn helder, de piano is even solo. Even later is er een wending naar een gaaf mysterieus stukje. Na enkele pianoklanken is deze cd ten einde.
De fundering van de nummers is in orde. De opbouw had op een aantal vlakken wat verfijnder gemogen, denk aan details, zoals rusten. Ook de wendingen hadden wat boeiender kunnen zijn. Niet alle nummers voelen ‘af’, het staartje ontbreekt her en der.
Zonder koptelefoon valt het minder op dat het geluid niet overal even goed is. De harmonie tussen de instrumenten onderling is goed. De Griekse roots van ‘Residuos Mentales’ zijn mooi verweven in het geheel. ‘Introspection’ is een heel aardig album geworden.

(68/100, InSideOut Music Web Promotion)

Facebook: Residuos Mentales

Soundcloud: Residuos Mentales

          

Tracklist:
01 – Pandora’s Box (3:42)
02 – Alienated (1:34)
03 – Immersed (2:06)
04 – The Thorn In Me (5:15)
05 – My Stories (3:05)
06 – (A Prospect Of) A Blooming Life (2:43)
07 – Home (2:37)
08 – It All Becomes Clear (3:46)
09 – Narrative (4:47)
10 – On The Borderline (2:10)
11 – A Promise Unkept / Mental Residuals (5:59)

Line-Up:
Alexandros Mantas: gitaren, fluit, bas
Stratos Morianos (Verbal Delerium): toetsen, strijkers, programming, snare drum en floor tom (8)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Residuos Mentales – Introspection

The name of founder Alexandros Mantas reveals that the band Residuos Mentales comes from Greece.
Their inspiration is their 70s prog, they mix electronic and a touch of Greek music through it. Their instrumental CD ‘Introspection‘ was released on 14 Dec. last.

Long lasting tones and various sounds give ‘Pandora’s Box‘ a spherical start. This continues when piano playing and orchestral elements are added. This opening track remains mysterious. You hear mini squats, after which the non stop continues with ‘Alienated‘. This starts with rain, thunder and quite fast piano playing. The sombre cello sounds together with the lighter piano playing. Even without headphones you can hear the crackles well during the transition to ‘Immersed‘. The piano remains present. Strings and strings come around the corner, the layers are nicely divided in this lovely song. I expected a build up to more, but this is also a short song. Several layers of music including guitar and flute give ‘The Thorn In Me‘ dreamy folk sound. High piano sounds whirl through lower tones. The atmosphere remains quiet, it is lovely lounge music, whose tempo has become a little bit faster. This longer song immediately feels better.
In ‘My Stories‘ there is well played with the division in the headphones. The added sounds take a lot of attention away from the music.
The sound of the keys and acoustic guitar in ‘(A Prospect Of) A Blooming Life‘ is warm. The cello can be heard quite far in the background. This song is rippling on, the turn I was hoping for will not come.
The songs follow almost non stop. Because the sound quality is not perfect, the music doesn’t stand out as well. Otherwise ‘Home’ would have crawled under my skin. The same goes for the ‘Floydisch’ guitar playing of ‘It all becomes clear‘. Spread over the song there are all kinds of sounds added, which are a bit annoying with headphones. A few strokes on the drum gives the feeling that we can expect a lot more. The tension is built up, but the song keeps bumping: we don’t get a cool turn.
The intro of ‘Narrative‘ is very promising. The acoustic guitar gives a touch of folk, this forms a beautiful blend with the violin playing. Sometimes one is one, sometimes the other instrument is more in the foreground. The low bass tones give a good twist, keys and strings can also be heard. By a tight piece of percussion you would expect a build-up to a change, but the end that is stuck to it does not fit nicely.
On The Borderline‘ starts with fairly fast and light piano playing. The structure is, partly due to the orchestral influences interesting. Here the sound is quite clear, if only everywhere! For a moment ‘timpani’ sound, and with laughter this song ends.
The changes in ‘A Promise Unkept / Mental Residuals‘ merge into each other. No rustling sounds have been added, the music comes out better. The xylophone sounds are clear, the piano is briefly solo. A little later there is a turn to a cool and mysterious piece. After a few piano sounds this CD is over.
The foundation of the songs is in order. The structure could have been more refined in a number of areas, think of details, such as resting. Also the twists could have been more interesting. Not all songs feel ‘finished’, the tail is missing here and there.
Without headphones it is less noticeable that the sound is not equally good everywhere. The harmony between the instruments is good. The Greek roots of ‘Residuos Mentales‘ are nicely interwoven in the whole. Introspection‘ has become a very nice album.

(68/100, InSideOut Music Web Promotion)

Facebook: Residuos Mentales

Soundcloud: Residuos Mentales

          

Tracklist:
01 – Pandora’s Box (3:42)
02 – Alienated (1:34)
03 – Immersed (2:06)
04 – The Thorn In Me (5:15)
05 – My Stories (3:05)
06 – (A Prospect Of) A Blooming Life (2:43)
07 – Home (2:37)
08 – It All Becomes Clear (3:46)
09 – Narrative (4:47)
10 – On The Borderline (2:10)
11 – A Promise Unkept / Mental Residuals (5:59)

Line-Up:
Alexandros Mantas: guitars, flute, bass
Stratos Morianos (Verbal Delerium): keys, strings, programming, snare drum and floor tom (8)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: