Flying Colors – Third Degree

De prog band Flying Colors mag je echt een supergroep noemen, want ze bestaat uit vijf muzikale grootheden. Ze hebben het zo druk, dat het niet mee viel om tijd te maken voor hun derde album: ‘Third Degree’.

Het album begint met ‘The Loss Inside’ lekker rockend, bas, gitaar en toetsen, alles doet volop mee. Vrij snel is er een iets kleiner gespeeld stuk. Deze stukken zing je al vrij snel mee. Natuurlijk klinkt er fantastisch gitaarspel. Het orgelspel is regelmatig bombastisch. De bas grooves zijn vet aangezet. Door deze combinatie zal menig prog hart sneller gaan kloppen. Het einde is vrij plotseling, maar gaaf.

De stem van Casey McPherson klinkt vervormd in ‘More’. Tempo en volume blijven in eerste instantie ongeveer gelijk. De wendingen zijn vrij subtiel, later worden de verschillen groter. Na een uptempo stuk is het klein gespeelde deel verrassend, er klinkt emotie in de stem van Casey. In één klap is er meer volume, wat een prachtig crescendo! Nu tempo en volume een stuk hoger zijn, is de muziek even licht chaotisch. De opbouw naar het einde toe is wat voorspelbaar. Maar de laatste seconden zijn toch nog verrassend.

De eigen stijl van Flying Colors komt onder andere naar voren in ‘Cadence’. De strijkinstrumenten geven een mooie aanvulling. Het ritme is hier even vrij gewoon, de details komen van de melodische delen. Alles is en blijft in harmonie. De strijkinstrumenten klinken te midden van een flinke hoeveelheid muziek. Toch komen ze nergens in de verdrukking. De opbouw naar het einde is prima.

De ritmesectie heeft met vlagen de hoofdrol in ‘Guardian’. Live gespeeld gaat het dak er zeker af. Vooral als Mike Portnoy laat horen wat hij in huis heeft. Hier smullen de fans van! Het einde van deze opzwepende, maar soms licht zoete track, is vrij gewoontjes.

Ook al zou je niet weten welke band dit is, dan weet je in de eerste tien seconden van ‘Last Train Home’ dat dit de Flying Colors zijn.
Tijdens de ingetogen zang zijn de drums korte tijd stil. Sommige veranderingen zijn wat voorspelbaar, anderen zijn onverwachter. Beide soorten zijn mooi gespeeld. Delen van de tekst zijn gemakkelijk mee te zingen. Toch is dit nummer complex van structuur. Er is een gave wending naar akoestisch gitaarspel. (Uptempo) instrumentale delen worden afgewisseld met vocale. Sommige stukken nodigen uit om uit volle borst mee te zingen. Het einde wordt langzaam weggedraaid.

De tekst van ‘You Are Not Alone’ is wat clichématig, en soms vrij zoet. Het is gevoelig gespeeld en intens gezongen, en zal zeker steun bieden aan wie het moeilijk heeft. Doordat tempo en volume niet te veel toenemen, blijft de intensiteit van dit nummer bestaan.

Na het vrolijk klinkende ‘Love Letter’ (waar een klein foutje in zit), is het alweer tijd voor het laatste nummer. ‘Crawl’ start kalm, maar is daarna heel divers en complex. Het bevat lekker porties prog-rock, maar ook kleine en meeslepende delen, waarvan sommige onder mijn huid kruipen. Deze epic is van begin tot en met het einde ear candy.

Deze negen nummers zijn zo uitgekiend geschreven dat ze live gespeeld voor een feestje zullen zorgen. Je hoort subliem gitaarspel, vette bas grooves, heerlijk toetsenwerk, en fantastisch drumwerk dat constant in dienst is van het geheel. De achtergrondzang/gestapelde zang is prachtig toegevoegd. Misschien is het her en der niet verrassend genoeg, en ietwat commercieel van opzet. Maar technisch is het van hoogstaand niveau. De Flying Colors maakt de verwachting waar: ‘Third Degree’ is een zeer goed album.

(90/100) (Mascot Label Group)

Website: Flying Colors
Facebook: Flying Colors
Bandcamp: Flying Colors

Tracklist:
01 – The Loss Inside (5:51)
02 – More (7:10)
03 – Cadence (7:40)
04 – Guardian (7:11)
05 – Last Train Home (10:32)
06 – Geronimo (5:20)
07 – You Are Not Alone (6:21)
08 – Love Letter (5:10)
09 – Crawl (11:14)

Line-Up:
Mike Portnoy – drums zang
Dave LaRue – bas
Neal Morse – keyboards zang
Casey McPherson – lead zang, gitaar
Steve Morse – gitaar

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Flying Colors – Third Degree

The prog band Flying Colors can really be called a super group, because it consists of five musical giants. They are so busy that it was not easy to make time for their third album: ‘Third Degree‘.

The album starts with ‘The Loss Inside‘ nice and rocking, bass, guitar and keyboards, everything is in full swing. Pretty soon there’s a more minor piece played. You’ll soon be singing along to these pieces. Of course, there is fantastic guitar playing. The organ playing is often bombastic. The bass grooves are cool This combination will make many prog hearts beat faster. The end is quite sudden, but awesome.

The voice of Casey McPherson sounds distorted in ‘More‘. Tempo and volume remain initially about the same. The twists and turns are quite subtle, later on the differences become bigger. After an uptempo piece, the minor part is surprising, there is emotion in Casey’s voice. In one step there’s more volume, what a beautiful crescendo! Now that tempo and volume are a lot higher, the music is just as slightly chaotic. The build-up towards the end is a bit predictable. But the last few seconds are still surprising.

The own style of Flying Colors comes to the fore, for example, in ‘Cadence‘, The stringed instruments are a nice addition. The rhythm is quite common here, the details come from the melodic parts. Everything is and remains in harmony. The string instruments sound in the midst of a large amount of music. Yet they are nowhere to be suppressed. The build-up to the end is fine.

The rhythm section sometimes plays the leading role in ‘Guardian‘. Played live, the roof certainly goes off. Especially when Mike Portnoy shows us what he has to offer. This is what the fans are fond of! The end of this exciting, but sometimes slightly sweet track, is quite common.

Even if you don’t know which band this is, you’ll know in the first ten seconds of ‘Last Train Home‘ that these are the Flying Colors.
During the modest vocals the drums are silent for a short time. Some changes are a bit predictable, others are unexpected. Both types are nicely played. Parts of the text are easy to sing along. Yet this song has a complex structure. There is a cool twist to acoustic guitar playing. (Uptempo) instrumental parts are alternated with vocal parts. Some pieces invite you to sing along with them. The end is slowly turned away.

The text of ‘You Are Not Alone‘ is a bit clichéd, and sometimes quite sweet. It is sensitively played and intensely sung, and will certainly offer support to those who are struggling. Because tempo and volume don’t increase too much, the intensity of this song remains.

After the cheerful sounding ‘Love Letter‘ (which contains a small mistake), it’s time for the last song. ‘Crawl‘ starts calmly, but is very diverse and complex after that. It contains nice portions of prog-rock, but also small and compelling parts, some of which crawl under my skin. This epic is ear candy from beginning to end.

These nine songs are so cleverly written that, when played live, the roof wil tear off.
You hear sublime guitar playing, strong bass grooves, great keyboard work, and fantastic drums that are constantly in the service of the music. The background vocals / stacked vocals are beautifully added. Maybe it’s not astonishing enough here and there, and it’s a bit commercial in nature. But technically it is of a high caliber. The Flying Colors live up to the expectation: ‘Third Degree‘ is a very good album.

(90/100) (Mascot Label Group)

Website: Flying Colors
Facebook: Flying Colors
Bandcamp: Flying Colors

Tracklist:
01 – The Loss Inside (5:51)
02 – More (7:10)
03 – Cadence (7:40)
04 – Guardian (7:11)
05 – Last Train Home (10:32)
06 – Geronimo (5:20)
07 – You Are Not Alone (6:21)
08 – Love Letter (5:10)
09 – Crawl (11:14)

Line-Up:
Mike Portnoy – drums vocals
Dave LaRue – bass
Neal Morse – vocal keyboards
Casey McPherson – lead vocal, guitar
Steve Morse – guitar

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: