Vanishing Point – Dead Elysium

Vanishing Point is een melodic metal band van Down Under. Zes jaar geleden kwam hun vorige album ‘Distant Is the Sun’ uit. Eind augustus wordt de opvolger ‘Dead Elysium’ gelanceerd. Dit thema album gaat over de toestand van de wereld en de situatie waarin we ons bevinden. En of de wereld verbetert als we beter voor elkaar zorgen. ‘Vanishing Point’ hoopt dat hun muziek de mensen helpt om (opnieuw) met elkaar in contact te komen.

Het album opent met de titeltrack. Deze heeft een rustig, voorzichtig intro. Het geluid is iets te blikkerig. Het orkestrale gedeelte heeft hierdoor geen grote impact. De zwaar bespeelde snaren lijken iets afgevlakt te zijn. De verdeling qua hoeveelheid tussen de heavy muziek en de klassieke elementen is goed. Silvio Massaro zingt de woorden in een vrij hoog tempo, zijn manier van zingen past bij de muziek. De balans tussen ritme en melodie is zeer goed. Het geheel heeft hierdoor een opzwepend en toegankelijk karakter. Het instrumentale stuk is heerlijk. Met vlagen ligt het tempo van de drums behoorlijk hoog. Af en toe laat Damian Hall een break horen, of houdt zijn drumstokken even stil. Kortom dit eerste nummer is prima opgebouwd.

Count Your Days’ heeft een aangenaam zwaar en pakkend instrumentaal begin. De zang sluit daarbij aan. Het heerlijk gillend gitaarspel vloeit over in een licht klassiek stukje.
De wending terug naar meer power verloopt vrij voorspelbaar. Dit nummer eindigt in langzame fade out.

De balans tussen de powerdelen en de lichtere stukken blijft bestaan in de nummers die volgen. Dat geldt ook voor de verdeling tussen ritme en melodie. Af en toe is de opbouw een beetje voorspelbaar. Deze structuur zorgt ervoor dat de opzwepende nummers toegankelijk zijn. Al een paar keer heb ik het volume wat opgeschroefd.

In ‘Salvus’ zingt Silvio even bijna solo, zijn stem komt hier prima tot zijn recht. Gaston Chin laat vette bas grooves horen. Dit nummer is een beetje poppy, de melodie blijft al snel in je hoofd kleven. De opbouw naar het einde is verrassend maar had iets langer mogen duren.

Het minimalistisch stukje in ‘Recreate The Impossible’ is leuk ingelast. Hier zingt Jennifer Borg enkele zinnen, haar heldere stem vormt een mooi contrast met de ruwere klanken van Silvio. Dan krijgt de muziek weer een wending naar meer tempo en volume, waarna dit nummer met een fade out eindigt.

Het laatste nummer ‘The Ocean’ past prima bij de voorgaande nummers. Na een klassiek instrumentaal stukje dooft het langzaam uit.

In diverse nummers zitten korte minimalistische of rustige stukjes. Soms zijn deze net te kort om echt impact te hebben. Het overgrote deel van de nummers is gespeeld in een hoger tempo. Een aantal nummers eindigt in een (saaie) fade out, andere nummers hebben een mooi gecomponeerd einde. Je hoort strak drumwerk, gaaf gitaarspel en vette bas grooves.
Muziek en (de gestapelde) zang vormen een geheel, bovendien is alles goed verdeeld over de speakers/koptelefoon. Af en toe is de opbouw een beetje voorspelbaar, maar wat maakt dat uit? Er is een positieve vibe, en een pakkende structuur waarin en af toe een vleugje pop zit. Dit alles zorgt voor een toegankelijk geheel. ‘Dead Elysium’ is een heerlijke plaat om flink harder te zetten, zodat je de combinatie van licht klassieke elementen en rock/metal door het huis kunt laten denderen.

(78/100) (Octane Records/ AFM Records)

Website: Vanishing Point
Facebook: Vanishing Point

Tracklist:
01 – Dead Elysium
02 – Count Your Days
03 – To The Wolves
04 – Salvus
05 – The Fall
06 – Free
07 – Recreate The Impossible
08 – Shadow World
09 – The Healing
10 – The Ocean

Line-Up:
Silvio Massaro – Zang
Chris Porcianko – Gitaren, Zang
James Maier – Gitaren
Gaston Chin – Bas
Damian Hall – Drums
Jennifer Borg – Gastzangers in ‘Recreate The Impossible’

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Vanishing Point – Dead Elysium

Vanishing Point is a melodic metal band from Down Under. Their previous album, Distant Is the Sun, was released six years ago. At the end of August the successor ‘Dead Elysium‘ will be launched. This theme album is about the state of the world and the situation we find ourselves in. And if the world improves if we take better care of each other. Vanishing Point‘ hopes that their music helps people to (re)connect with each other.

The album opens with the title track. This one has a quiet, cautious intro. The sound is a bit too tinny. The orchestral part doesn’t have a big impact because of this. The heavily played strings seem to be a bit flattened. The distribution in quantity between the heavy music and the classical elements is good. Silvio Massaro sings the words in a fairly high tempo, his way of singing fits the music. The balance between rhythm and melody is very good. This gives the whole a rousing and accessible character. The instrumental piece is delightful. With gusts the tempo of the drums is quite high. Once in a while Damian Hall plays a break, or keeps his drumsticks quiet for a while. In short, this first song is well constructed.

Count Your Days‘ has a pleasant heavy and catchy instrumental beginning. The vocals are in line with that. The delightful screaming guitar playing flows over into a light classical piece.
The turn back to more power is quite predictable. This song ends in a slow fade out.

The balance between the power parts and the lighter pieces remains in the songs that follow. The same goes for the division between rhythm and melody. Sometimes the build-up is a bit predictable. This structure makes the rousing songs accessible. Already a few times I have cranked up the volume a bit.

In ‘Salvus‘ Silvio sings almost solo for a moment, his voice comes into its own here. Gaston Chin plays cool bass grooves. This song is a somewhat poppy, the melody sticks in your head easily. The build-up to the end is surprising but could have lasted a bit longer.

The minimalistic piece in ‘Recreate The Impossible‘ is nicely inserted. Here Jennifer Borg sings a few lines, her clear voice forms a nice contrast with the rougher sound of Silvio. Then the music gets a turn to more tempo and volume, after which this song ends with a fade out.

The last song ‘The Ocean‘ fits perfectly with the previous songs. After a classical instrumental piece, it slowly fades out.

In several songs there are short minimalistic or quiet pieces. Sometimes these are just too short to have a real impact. Most of the songs have been played at a higher tempo. Some songs end in a (boring) fade out, others have a nicely composed ending. You hear tight drumming, cool guitar playing and cool bass grooves.
Music and (the stacked) vocals form a whole, on top of that everything is well distributed over the speakers/headphones. Occasionally the structure is a bit predictable, but what difference does it make? There is a positive vibe, and a catchy structure with an occasional hint of pop. All this creates an accessible whole. Dead Elysium‘ is a great album to play loud, so you can have the combination of light classical elements and rock/metal rumble through the house.

(78/100) (Octane Records/ AFM Records)

Website: Vanishing Point
Facebook: Vanishing Point

Tracklist:
01 – Dead Elysium
02 – Count Your Days
03 – To The Wolves
04 – Salvus
05 – The Fall
06 – Free
07 – Recreate The Impossible
08 – Shadow World
09 – The Healing
10 – The Ocean

Line-Up:
Silvio Massaro – Vocals
Chris Porcianko – Guitars,Vocals
James Maier – Guitars
Gaston Chin – Bas
Damian Hall – Drums
Jennifer Borg – Guest vocalist on Recreate The Impossible

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.