Lord of the Lost – Swan Songs III

Op 7 augustus bracht de Duitse dark metalband ‘Lord of the Lost’ het derde deel uit van de serie ‘Swan songs’. De diepe, bijna extreem lage zang van Chris Harms is kenmerkend. De bandleden maken zelf ook deel uit van het ‘The Lord Of The Lost Ensemble’. Dit ensemble is niet weg te denken uit de ‘Swan Songs’ serie.

CD1
A Splintered Mind’ heeft een mooi ingetogen intro. De theatrale zang van Chris wordt ondersteund door een vleugje muziek. De subtiele, maar staccato percussie vormt een prachtige combinatie met de licht klassieke muziek. Ondanks de bijzondere mix van stemkleur en de manier waarop de muziekinstrumenten ingezet zijn, is deze openingstrack toegankelijk.

De melodie in ‘Dying On The Moon’ is vriendelijk. Dit nummer is een ode aan het geloof in jezelf dat je de juiste beslissingen neemt. Dit is een duet met de Amerikaanse singer/songwriter Joy Frost, haar stem vormt een groot contrast met die van Chris. Toch kleuren deze stemmen mooi bij elkaar. Vrij snel heb je de neiging om mee te zingen, dat komt ook door de gestapelde stemmen.

Zunya’ is vrij optimistisch van klank, toch is de tekst niet bepaald vrolijk. Er lijkt vertrouwen in de stem van Chris te klinken. De diepe en lage stem van Chris horen we weer aan het begin ‘Unfeel’, zang en muziek worden al snel lichter. Er is regelmatig een wisselwerking tussen de verschillende stijlen en emoties. Details, zoals het akoestisch gitaarspel de achtergrond, geven zeker een meerwaarde. Toch moet dit album groeien, het voelt eenvoudig, maar is best complex.

Het klassieke intro van ‘Deathless’ raakt me keer op keer, de lichte melodie is prachtig. Dan volgt de onvoorstelbare lage zang. Dit vormt een mooi, groot contrast. De volgende transities verlopen over het algemeen geleidelijk, er zijn ontelbare details. Het minimalistische stukje is fantastisch gezongen en gespeeld. De opbouw naar meer volume is prachtig. Chris houdt de emotie op zijn stem. Hij laat horen dat je niet met enorme power hoeft te zingen om te overtuigen. Het einde is minimalistisch maar super.

In ‘Agape’ is het de sobere klank van strijkinstrumenten die mij raken. In de nummers die volgen blijft de emotie in zang en muziek bestaan. Chris laat allerlei emoties horen in zijn stem, de ene keer klinkt zijn diepe stem zwaarmoedig, een andere keer hoor je weer volharding. Maar Chris kan ook breekbaar zingen, meestal met behoud van het ruwe randje op zijn stem. Vooral de droevigere dingen zingt hij intens. Een aantal dingen in de tekst zijn clichématig, maar dat is niet storend.

De woordeloze koorzang geeft een mooie aanvulling op het melancholieke ‘We Were Young’. Er kinkt zeker kracht door in dit koor van 70 plussers.

4’33’ is een stilte track en dat duurt vrij lang.

CD2:
Het klassieke intro van ‘Loreley (Swan Songs III Version)’ is vrij staccato gespeeld, dat ligt in lijn met de zang. De percussie blijft vrij strak, de melodie wordt iets frivoler. Ook nu verlopen de meeste wendingen geleidelijk.

Chris zingt enkele stukjes van ‘Cut Me Out (Swan Songs III Version)’ mooi breekbaar. De minimalistische stukken zijn prachtig. Ook de iets krachtiger gezongen delen komen binnen Dit nummer is zeer solide opgebouwd, dat zijn bijna alle nummers wel

De percussie tijdens het eerste stuk van ‘My Heart Is Black (Swan Songs III Version)’ is anders dan anders, maar subliem. De drama in muziek zorgt mede voor de mooie structuur.

Als laatste ‘Letters To Home (Swan Songs III Version)’. Het instrumentale intro is somber. Chris zingt zijn woorden heel laag en een beetje schor. Sommige delen vertolkt hij bijna fluisterend, hier legt hij veel gevoel in. Ook nu worden diverse emoties afgewisseld, zang en muziek zijn constant in harmonie. Het uitgebreide, minimalistische deel is ontroerend. Deze mooie epic heeft een bijzondere opbouw naar het einde.

De geluidkwaliteit is iets te vlak, de vele details en de individuele muziekinstrumenten komen hierdoor minder goed tot hun recht. De afwisseling tussen soberheid in zang en muziek en frivolere stukken is prima, maar er is iets te weinig contrast tussen de hoge en lage tonen. Er mist dus een stukje dynamiek, waardoor de intensiteit deels verloren gaat. De zachter en langzamer gezongen delen zitten boordevol emotie.
Filmisch, theatraal en sober dan zijn de drie steekwoorden van dit album. De melodieuze delen zorgen dat het allemaal net iets luchtiger wordt. Je moet wel in de mood zijn om naar deze dubbelaar te luisteren. Want eerlijk is eerlijk, ‘Swan Songs III’ is best een hele kluif, maar zeker een aangename! Bovendien sluiten dit album aan bij zijn voorgangers.

Als je naar alle drie de albums achter elkaar wilt luisteren, heb je er bijna een dagtaak aan. Maar af en toe moet je jezelf een dag gunnen om naar het hele epos te luisteren. Want dan hoor je uren lang een bijzondere mix van de kenmerkende lage en diepe zangstem, akoestisch (bas)gitaar, diverse strijkinstrumenten, verschillende toetsinstrumenten en niet te vergeten de uitzonderlijke percussie door meerdere percussionisten.

(82/100) (Napalm Records)

Website: Lord of the lost
Facebook: Lord of the lost
Bandcamp: Lord of the lost

Tracklist CD1:
01 – A Splintered Mind
02 – A One Ton Heart
03 – Dying On The Moon (feat. Joy Frost)
04 – Zunya
05 – Unfeel
06 – Deathless
07 – Agape
08 – Hurt Again
09 – Amber
10 – We Were Young (met het koor Heaven Can wait)
11 – 4’33”
12 – Dying On The Moon (Joyless Version)
13 – We Were Young (met het koor Heaven Can wait , ZDF Version)

Tracklist CD2:
01 – Loreley (Swan Songs III Version)
02 – Morgana (Swan Songs III Version)
03 – Black Halo (Swan Songs III Version)
04 – Cut Me Out (Swan Songs III Version)
05 – In Silence (Swan Songs III Version)
06 – Seven Days of Anavrin (Swan Songs III Version)
07 – My Heart Is Black (Swan Songs III Version)
08 – Letters To Home (Swan Songs III Version)

Line-Up:
Chris Harms: Zang, Cello, Semi akoestisch gitaar
Π: Akoestisch gitaar
Class Grenayde: Akoestische bas
Gared Dirge: Vleugel
Niklas Kahl: Percussie

The lord of the lost ensemble bestaat uit:
Lord of the lost bandleden en:
Bengt Jaeschke: Akoestische gitaar
Corvin Bahn: Orgel, Harpsichord, Celeste
Maline Zickow: 1e Viool
Felicitas Fischbein: 2e Viool
Ida Luzie Phlipp: Altviool
Miriam Göbel: Cello
Julia C. Pfänder: Contrabas
Daniel Möhrke: Percussie
Henrik Petschull: Percussie

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Lord of the Lost – Swan Songs III

On 7 August the German dark metal band ‘Lord of the Lost’ released the third part of the series ‘Swan songs’. The deep, almost extreme low vocals of Chris Harms are characteristic. The band members themselves are part of the ‘The Lord Of The Lost Ensemble’ as well. This ensemble is an essential part of the ‘Swan Songs’ series.

CD1
‘A Splintered Mind’ has a nice subdued intro. Chris’ theatrical vocals are supported by a touch of music. The subtle but staccato percussion forms a beautiful combination with the light classical music. Despite the special mix of voice colour and the way the musical instruments are used, this opening track is accessible.

The melody in ‘Dying On The Moon’ is friendly. This song is an ode to the belief in yourself that you are making the right decisions. This is a duet with the American singer/songwriter Joy Frost, her voice forms a great contrast with Chris’. Yet these voices colour beautifully together. Pretty soon you tend to sing along, that’s also because of the stacked voices.

Zunya’ is quite optimistic in sound, yet the lyrics aren’t exactly cheerful. There seems to be confidence in Chris’ voice. The deep and low voice of Chris we hear again at the beginning ‘Unfeel’, vocals and music soon become lighter. There is a regular interaction between the different styles and emotions. Details, like the acoustic guitar playing the background, certainly give an added value. Still, this album needs to grow, it feels simple, but is quite complex.

The classical intro of ‘Deathless’ touches me over and over again, the light melody is beautiful. Then follows the unimaginable low vocals. This forms a beautiful, great contrast. The following transitions are generally gradual, there are countless details. The minimalist piece is sung and played fantastically. The build-up to more volume is beautiful. Chris keeps the emotion on his voice. He shows that you don’t have to sing with enormous power to convince. The end is minimalistic but super.

In ‘Agape’ it’s the sober sound of string instruments that touches me. In the songs that follow the emotion remains in vocals and music. Chris expresses all kinds of emotions in his voice, one time his deep voice sounds melancholic, another time you hear perseverance. But Chris can also sing in a fragile way, usually keeping the rough edge on his voice. Especially the sadder things he sings intensely. Some things in the lyrics are clichéd, but that’s not disturbing.

The wordless choral singing is a nice addition to the melancholic ‘We Were Young’. There’s certainly power in this choir of 70+ singers.

4’33‘ is a silence track and that takes quite a long time.

CD2:
The classical intro of ‘Loreley (Swan Songs III Version)‘ is played quite staccato, that’s in line with the vocals. The percussion remains quite tight, the melody becomes a bit more frivolous. Again, most turns are gradual.

Chris sings some pieces of ‘Cut Me Out (Swan Songs III Version)‘ nicely fragile. The minimalistic pieces are beautiful. Also, the slightly more powerful sung parts come in. This song is very solid, that’s almost all songs.

The percussion during the first piece of ‘My Heart Is Black (Swan Songs III Version)‘ is different but sublime. The drama in music is partly responsible for the beautiful structure.

Finally, ‘Letters To Home (Swan Songs III Version)‘. The instrumental intro is dark. Chris sings his words very low and a bit hoarse. Some parts he almost whispers, here he puts a lot of feelings in it. Again, various emotions are alternated, vocals and music are constantly in harmony. The extensive, minimalistic part is touching. This beautiful epic has a special structure towards the end.

The sound quality is a little too flat, the many details and the individual musical instruments do not come into their own. The alternation between sobriety in vocals and music and more frivolous pieces is fine, but there is slightly too little contrast between the high and low tones. So, there is a piece of dynamics missing, which means that the intensity is partly lost. The softer and slower sung parts are full of emotion.
Cinematic, theatrical and sober then are the three key words of this album. The melodic parts make it all just a little bit lighter. You have to be in the mood to listen to this double. Because to be honest, ‘Swan Songs III‘ is quite a task but certainly a pleasant one! Moreover, this album fits with its previous albums.

If you want to listen to all three albums in a row, you almost can spend a whole day. But every now and then you have to allow yourself a day to listen to the whole epic. Because then you’ll have a day filled with a special mix of the characteristic low and deep voice, acoustic (bass) guitar, various string instruments, different keyboards and not to forget the exceptional percussion by several percussionists.

(82/100) (Napalm Records)

Website: Lord of the lost
Facebook: Lord of the lost
Bandcamp: Lord of the lost

Tracklist CD1:
01 – A Splintered Mind
02 – A One Ton Heart
03 – Dying On The Moon (feat. Joy Frost)
04 – Zunya
05 – Unfeel
06 – Deathless
07 – Agape
08 – Hurt Again
09 – Amber
10 – We Were Young (met het koor Heaven Can wait)
11 – 4’33”
12 – Dying On The Moon (Joyless Version)
13 – We Were Young (met het koor Heaven Can wait , ZDF Version)

Tracklist CD2:
01 – Loreley (Swan Songs III Version)
02 – Morgana (Swan Songs III Version)
03 – Black Halo (Swan Songs III Version)
04 – Cut Me Out (Swan Songs III Version)
05 – In Silence (Swan Songs III Version)
06 – Seven Days of Anavrin (Swan Songs III Version)
07 – My Heart Is Black (Swan Songs III Version)
08 – Letters To Home (Swan Songs III Version)

Line-Up:
Chris Harms: Vocals, Violoncello, Semi Acoustic Guitar
Π: Acoustic Guitar
Class Grenayde: Acoustic Bass
Gared Dirge: Grand Piano
Niklas Kahl: Percussions

The LORD OF THE LOST Ensemble is:
Chris Harms: Vocals, Violoncello, Semi Acoustic Guitar
π: Acoustic Guitar
Bengt Jaeschke: Acoustic Guitar
Class Grenayde: Acoustic Bass
Gared Dirge: Grand Piano
Corvin Bahn: Organ, Harpsichord, Celeste
Maline Zickow: 1st Violin
Felicitas Fischbein: 2nd Violin
Ida Luzie Phlipp: Viola
Miriam Göbel: Violoncello
Julia C. Pfänder: Contrabass
Niklas Kahl: Percussions
Daniel Möhrke: Percussions
Henrik Petschull: Percussions

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: