O.A.K. Oscillazioni Alchemico Kreative – Nine witches under a walnut tree

In 1993 richtte de Italiaanse singer-songwriter/multi-instrumentalist Jerry Cutillo de prog band O.A.K. (Oscillazioni Alchemico Kreative) op.
Viandanze (2016) en Giordano Bruno (2018) zijn de eerdere delen van een historische trilogie. Het laatste deel, ‘Nine witches under a walnut tree’, kwam 9 september op vinyl uit.
Ook dit album is gebaseerd op geschiedenis: in november 1572 zag je vanaf de aarde het licht van de Ster van Tycho (SuperNova 1572). Onder de takken van een betoverde boom vloeiden negen legendes over heksen samen. Om de Italiaanse zang te kunnen begrijpen vertel ik soms wat over een legende.

‘Chlodswinda’ maakte deel uit van het volk de Longobarden. Dit volk vereerden bomen door er stukken vlees in te hangen. Tijdens het paardrijden werden deze met lange messen gespietst. Onder de magische notenboom riep Chlodswinda daden van hun godheden op door met het zwaard van haar voorouders te zwaaien. Het album start bijna magisch, op de achtergrond hoor je geluiden van onder andere zwaarden, paarden en Gregoriaans achtige zang. Dan volgt er muziek met folklore elementen en zang. De sfeer van de oudheid blijft bewaard, dit wordt perfect gemengd met hedendaagse instrumenten.

Na deze openingstrack volgt ‘Gioconna’. Zij is een afstammeling van Zucculara, een heks uit Benevento’s folklore. Er zijn diverse stijlen in de mysterieuze muziek verweven. Dit is een duet, de sopraan zang is van Tetyana Shyshnyak. Haar stem vormt een mooie blend met die van Jerry. Er zijn diverse plotselinge wendingen in de muziek, andere verlopen geleidelijk.
De legendes zijn op een toegankelijke manier omgezet in prima prog rock.

Het geluid van de zee bij aanvang van ‘Janet Boyman’ verduidelijk het verhaal. Zij verborg zich in het ruim van een schip. Zo voer ze van Edinburgh naar Napels.
Ze maakte de feeën van de rivier Sabato wakker. Om indruk te maken op haar vrienden toverde ze wervelingen en golven. Bij haar terugkeer in Schotland werd ze berecht en geëxecuteerd voor tovenarij. Deze instrumentale track is vrij vrolijk en toch best rustig. Bijna ongemerkt zijn er volop details in verweven.

De instrumentale start van ‘Franchetta Borelli’ is mysterieus. Met zijn warme stem zingt Jerry heel rustig, het is bijna praten wat hij doet. Door de bijzondere opbouw voel je dat er een verhaal achter zit. Toch kan ik het geheel moeilijk visualiseren. Maar dat zal komen door mijn beperkte kennis van het Italiaans. De combinatie van zang en muziek, en de afwisseling hiertussen is intrigerend. Na een mooi instrumentaal stuk ‘vertelt’ Jerry nog enkele zinnen. Dit nummer eindigt prachtig kalm.

De bijzondere manier waarop zang en muziek gecombineerd zijn hoor je ook in de nummers die volgen. Het blijft boeien, maar toch moet het geheel wel groeien.
De diversiteit aan stijlen, instrumenten en wendingen is best groot. Er gebeurt veel, zonder dat het bombastisch klinkt.
Polissena’ is merkwaardig maar fantastisch opgebouwd.

Men geloofde dat ‘Donna Prudentia’ een Lamia (een vrouwelijke demon uit de Griekse mythologie die kinderen opat) was. Maar ze was een herbarium en vroedvrouw. Toch werd ze beschuldigd van kindermoord en gevangen genomen en gemarteld. De opzet van zang en muziek verdient weer een pluim. Het saxofoonspel klinkt soms zacht, soms luider. Maar het is altijd prima toegevoegd. De opbouw naar het einde is gaaf.

Het laatste nummer ‘Rebecca Lemp’ wordt in het Duits gezongen en is voor vele beter verstaanbaar.

Regelmatig hoor je diverse laagjes akoestisch gitaarspel. Ook de toetsen komen ruim aan bod. Je hoort een flink scala aan instrumenten en bijzonder klanken. De legendes zijn minder bekend bij het grote publiek. Ondanks de nummers moeten groeien, blijven de aangename melodieën al snel in je hoofd hangen.

(78/100) (Eigen beheer)

Website: O.A.K.
Facebook: O.A.K.

Kant A
01 – Chlodswinda 6:12
02 – Goiconna 3:49
03 – Dame Harvillers 5:10
04 – Janet Boyman 3:32
05 – Franchetta Borelli 6:25

Kant B
06 – Polissena 4:41
07 – Donna Prudentia 5:27
08 – Nadira 5:30
09 – Rebecca Lemp 6:02

Alle instrumenten en zang door Jerry Cutillo behalve:
Jonathan Noyce: bas (1-2-3-5-6-7-8-9)
David Jackson: saxofoon (7)
Daniele Fuligni: vleugel (3)
Tetyana Shyshnyak: sopraanzang en achtergrondzang (2,9)
Cristiana De Bonis: achtergrondzang (8, 9)
Gerlinde Roth: gesproken woorden (9)

Achtergrondzang:
Marta Perozzi (1)
Eclisse di Luna (9)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

O.A.K. Oscillazioni Alchemico Kreative – Nine witches under a walnut tree

The Italian singer-songwriter/multi-instrumentalist Jerry Cutillo founded the prog band O.A.K. (Oscillazioni Alchemico Kreative) in 1993.
Viandanze (2016) and Giordano Bruno (2018) are previous episodes of a historical trilogy. The last part, ‘Nine witches under a walnut tree‘, was released on vinyl on September 9th. This album is also based on history: In November 1572 the light of the Star of Tycho (SuperNova 1572) was seen from Earth. Under the branches of an enchanted tree, nine legends of witches flowed together. To be able to understand the Italian lyrics, I would like to say a few words about some legends.

Chlodswinda‘ belonged to the Longobards. These people venerated trees by hanging shreds of meat at the branches. Whilst riding their horses, they skewered them with long blades. Under the magical walnut tree, Chlodswinda evoked deeds of their deities by wielding the sword of her ancestors. The album starts almost magical, in the background you can hear sounds of swords, horses and Gregorian chants. Followed by music with folklore elements and singing. The atmosphere of antiquity is preserved, this is perfectly mixed with contemporary instruments.

After this opening track follows ‘Gioconna‘. She is a descendant of Zucculara, a witch from Benevento’s folklore. Various styles are interwoven in the mysterious music. This is a duet, the soprano vocals are by Tetyana Shyshnyak. Her voice forms a beautiful blend with that of Jerry. There are several sudden twists in the music, others are gradual.
The legends have been converted into fine prog rock in an accessible way.

The sound of the sea at the beginning of ‘Janet Boyman‘ clarifies the story. She hid in the hold of a ship. This is how she sailed from Edinburgh to Naples.
She woke up the fairies of the river Sabato. To impress her friends, she conjured up swirls and waves. When she returned to Scotland she was
tried and executed for sorcery. This instrumental track is quite cheerful and yet quite quiet. Almost imperceptibly there are plenty of details woven into it.

The instrumental start of ‘Franchetta Borelli‘ is mysterious. With his warm voice Jerry sings very quietly, it’s almost talking what he does. Because of the special structure you feel that there is a story behind it. Yet I find it difficult to visualize the whole thing. But that will be because of my limited knowledge of Italian. The combination of singing and music, and the variation between them is intriguing. After a beautiful instrumental piece Jerry ’tells’ a few sentences. This song ends beautifully calm.

The special way in which vocals and music are combined can also be heard in the songs that follow. It remains captivating, but still the whole thing has to grow.
The diversity of styles, instruments and twists and turns is quite large. A lot happens, without it sounding bombastic.
Polissena‘ is remarkable but fantastically constructed.

People believed that ‘Donna Prudentia‘ was a Lamia (a female demon from Greek mythology who ate children). But she was a herbarium and a midwife. Yet she was accused of infanticide and imprisoned and tortured. The structure of singing and music deserves a compliment again. The saxophone playing sounds sometimes soft, sometimes louder. But it is always fine added. The build-up to the end is cool.

The last song ‘Rebecca Lemp‘ is sung in German and is much easier to understand.

Regularly you hear several layers of acoustic guitar playing. Also, the keyboards are well covered. You hear a wide range of instruments and special sounds. The legends are less known to the general public. Despite the songs have to grow, the pleasant melodies soon linger in your head.

(78/100) (Own Management)

Website: O.A.K.
Facebook: O.A.K.

Side A
01 – Chlodswinda 6:12
02 – Goiconna 3:49
03 – Dame Harvillers 5:10
04 – Janet Boyman 3:32
05 – Franchetta Borelli 6:25

Side B
06 – Polissena 4:41
07 – Donna Prudentia 5:27
08 – Nadira 5:30
09 – Rebecca Lemp 6:02

All instruments and vocals by Jerry Cutillo except:
Jonathan Noyce: bass (1-2-3-5-6-7-8-9)
David Jackson: Saxophone (7)
Daniele Fuligni: Grand piano (3)
Tetyana Shyshnyak: soprano and background vocals (2,9)
Cristiana De Bonis: background vocals (8, 9)
Gerlinde Roth: spoken words (9)

Background vocals:
Marta Perozzi (1)
Eclisse di Luna (9)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: