Aeon Zen – Transversal

To come straight to the point: ‘Transversal’ is the last album of Aeon Zen. The band didn’t want to stop without a farewell, hence this special album as final piece. In their own words, ‘Transversal’ is the most complete piece of music. The composition of this album started fourteen years ago, before the band was formed, and was completed only this year. The ten tracks on this prog metal album run into each other non-stop, resulting in an epic of about thirty minutes. On the album cover you can see elements of all their previous covers.

‘Twilight’ has a very gentle start, the music gets a bit stronger, but remains quite calm. The friendly sounding vocals fit this well. The volume of music and vocals increases. Slowly rocking/metal elements are added, including guitar play. At one point, the pace is quite high. This flows back to acoustic guitar sounds. After the quiet start of ‘A New Day’, the music becomes more powerful. This leads to a nice interplay between various styles, including classical and rock/metal. During a classically oriented piece, the tension builds. This flows into metal, but the classical elements remain present in the background. The (choir) vocals fit nicely in a classical oriented part. In ‘Chase The Sunrise’ the vocals are in a rock/metal part, this also fits together. The transition to compelling guitar play is fluent. Now and then piano notes swirl through. Almost unnoticed the music has become heavier again. In this metal related part there are a few tightly played pieces. There are a lot of cool “twists and turns,” and there is a lot of variation in music and vocals. The (stacked) vocals and music form a constant harmony. That also applies to ‘10,000 Eyes’.

The great thing is that the songs go on non-stop, so it feels like one big whole. Moreover, you do not notice that for instance ‘Force of Fire’ and ‘Lines Redrawn’ are very short. The balance or alternation between metal and classical is very good. There are many twists and turns, some of them unexpected. Add to that the countless details, and you have a lot to listen to. In ‘Purgatory Rechristened’, the pace of vocals and music goes up. Here the emphasis is on metal. This makes the quiet start with the choirs of ‘Twilight Reprise’ even more remarkable. This very short track runs nicely into ‘It Ends As It Began’. Again, vocals and music are very good, and the balance between them remains. During an instrumental piece, the electronic sounds of the keyboards come more to the fore.

You notice the transition to ‘Forever’. After piano sounds, rock/metal comes around the corner. This flows into a calmer part, but the rock/metal comes back. About halfway the vocals become more and more intense, the music goes along with that. After a fantastic build-up, it seems like the track is going to end. But there is a transition to a subdued played part. At the moment that the vocals and the music get under my skin, the track has already ended. It is a pity that the very last part does not last a bit longer and dies away more slowly, because this is not only the end of the CD but also the end of an ‘Aeon Zen era’.

With ‘Transversal’ the band says goodbye in style. There is a lot, a lot of guitar playing, also the keyboards get all the space. Of course, we cannot forget the rhythm section. Vocals and music complement each other, as do the choral parts. In the lyrics, you can hear gratitude and love for the wonderful musical experiences the band has had. This very last album of Aeon Zen will be released on 24 September.

(80/100) (Layered Reality Productions).

Social media:
Website: Aeon Zen     
Facebook: Aeon Zen     

Tracklist:
01 – I: Twilight (4:04)
02 – II: A New Day (3:54)
03 – Chase The Sunrise (4:53)
04 – 10.000 Eyes (2:15)
05 – Force of Fire (1:10)
06 – Lines Redrawn (1:16)
07 – Purgatory Rechristened (3:51)
08 – Twilight Reprise (0:47)
09 – It Ends As It Began (4:48)
10 – Forever (3:05)

Line-Up:
Rich Gray – Rhythm; Lead; Acoustic Guitars, Bass, Keyboards, Vocals
Andi Kravljaca – Lead Vocals
Alistair Bell – Lead Guitar
Steve Burton – Drums

Guest Solos:
Vadim Pruzhanov – Keyboard solo in (Chase The Sunrise)
Matt Shepherd – Guitar solo in (It Ends As It Began)
Choir:
Alistair Bell, Clay Dean, Alyce Gray, Rich Gray,
Iris Van ‘t Veer, Tom De Wit

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Aeon Zen -Transversal

Om maar met de deur in huis te vallen: ‘Transversal’ is het laatste album van Aeon Zen. De band wilde niet zomaar stoppen, vandaar dit bijzondere album als afsluiter. Naar eigen zeggen is ‘Transversal’ het meest complete stuk muziek. De compositie hiervan begon veertien jaar geleden, nog voordat de band ontstond, en werd pas dit jaar voltooid. De tien tracks op dit prog metal album lopen non-stop in elkaar over, zo ontstaat een epic van zo’n dertig minuten. Op het albumcover zie je elementen van al hun vorige covers.

‘Twilight’ heeft een hele zachte start, de muziek wordt iets sterker, maar blijft wel vrij kalm. De vriendelijk klinkende zang past hier goed bij. Het volume van muziek en zang nemen toe. Langzaam komen er rockende/metal elementen bij, waaronder gitaarspel. Op een gegeven moment ligt het tempo best hoog. Dit vloeit weer terug naar akoestische gitaarklanken. Na de rustige start van ‘A New Day’, wordt de muziek krachtiger. Dit leidt tot een mooie wisselwerking tussen diverse stijlen, waaronder klassiek en rock/metal. Tijdens een klassiek georiënteerd stuk wordt de spanningsboog opgebouwd. Dit mondt uit naar metal, maar de klassieke elementen blijven op de achtergrond aanwezig. De (koor) zang past mooi bij een klassiek georiënteerd deel. In ‘Chase The Sunrise’ is de zang in een rock/metal deel, ook dit sluit bij elkaar aan. De overgang naar meeslepend gitaarspel verloopt vloeiend. Af en toe dwarrelen er pianoklanken doorheen. Bijna ongemerkt is de muziek weer ‘zwaarder’ geworden. In dit metal gerelateerd deel zitten een paar strak gespeelde stukjes. Er zijn veel gave “twists and turns,”, daarnaast is er veel variatie in muziek en zang. De (gestapelde) zang en muziek vormen een constante harmonie. Dat geldt ook voor ‘10.000 Eyes’.

Het mooie is dat de nummers non-stop doorlopen, zo voelt het als één groot geheel. Bovendien valt het nu niet op dat bijvoorbeeld ‘Force of Fire’ en ‘Lines Redrawn’ heel kort zijn. De balans dan wel afwisseling tussen metal en klassiek is zeer goed. Er zijn veel wendingen, waarvan sommige onverwacht. Tel er de talloze details bij op, en je hebt heel veel om naar te luisteren. In ‘Purgatory Rechristened’ vliegt het tempo van zang en muziek omhoog. Hier ligt de nadruk op de metal. Hierdoor valt de rustige start met de koorzang van ‘Twilight Reprise’ extra op. Deze hele korte track loopt mooi over naar ‘It Ends As It Began’. Weer zijn zang en muziek zeer goed, en het evenwicht hiertussen blijft bestaan. Tijdens een instrumentaal stuk komen de elektronische klanken van de toetsen meer naar voren.

Je merkt de overgang naar ‘Forever’. Na pianoklanken komt de rock/metal om de hoek kijken. Dit vloeit uit naar een rustiger deel, maar de rock/metal komt terug. Ongeveer halverwege wordt de zang steeds intenser, de muziek gaat hierin mee. Na een fantastische opbouw, lijkt het even of de track gaat eindigen. Maar er volgt er een transitie naar een ingetogen gespeeld deel. Op het moment dat zang en muziek onder mijn gaan huid kruipen, is de track al afgelopen. Jammer dat het allerlaatste stukje niet iets langer duurt en langzamer wegsterft, want dit niet alleen het einde van de cd maar, ook het einde van een ‘Aeon Zen- tijdperk’.

Met ‘Transversal’ neemt de band stijlvol afscheid. Er is veel, heel veel gitaarspel, ook de toetsen krijgen alle ruimte. Natuurlijk mogen we de ritmesectie niet vergeten. Zang en muziek vullen elkaar aan, dat geldt ook voor de koorzang. In de teksten hoor je dankbaarheid en liefde over de prachtige muzikale ervaringen die de band heeft gehad. Dit allerlaatste album van Aeon Zen komt 24 september uit.

(80/100) (Layered Reality Productions).

Aeon Zen -Transversal

Um es gleich vorweg zu nehmen: „Transversal“ ist das letzte Album von Aeon Zen. Die Band wollte nicht einfach so aufhören, daher dieses besondere Album zum Abschluss. „Transversal“ ist nach eigenen Angaben das vollständigste Musikstück. Die Komposition dieses begann vor vierzehn Jahren, noch bevor die Band gegründet wurde, und wurde erst in diesem Jahr abgeschlossen. Die zehn Tracks dieses Prog-Metal-Albums fließen ununterbrochen ineinander und bilden ein Epos von etwa dreißig Minuten. Das Album-Artwork zeigt Elemente all ihrer vorherigen Cover.

„Twilight“ besitzt einen sehr sanften Start, die Musik wird dann etwas kräftiger, bleibt aber recht ruhig. Dazu passt der freundlich klingende Gesang. Die Lautstärke von Musik und Gesang nimmt zu. Langsam rockende/metallische Elemente kommen hinzu, inklusive Gitarrenspiel. Irgendwann wird das Tempo ziemlich hoch. Dies fläuft allerdings auf akustische Gitarrenklänge hinaus.

Nach dem ruhigen Beginn von „A New Day“ wird die Musik intensiver. Dies führt zu einer schönen Interaktion zwischen verschiedenen Stilen, einschließlich Klassik und Rock/Metal. Die Spannung wird während eines klassisch orientierten Parts aufgebaut. Das führt zu Metal, aber die klassischen Elemente bleiben im Hintergrund bestehen . Der (Chor-) Gesang passt gut zu einem klassisch orientierten Teil. Bei „Chase The Sunrise“ agieren die Vocals in einem Rock/Metal-Part, das passt auch zusammen. Der Übergang zum fesselnden Gitarrenspiel ist fließend. Gelegentlich wirbeln Klavierklänge. Fast unmerklich ist die Musik wieder „schwerer“ geworden. Dieser Metal-bezogene Part enthält ein paar eng gespielte Elemente. Es gibt viele coole „Twists and Wendungen“ und es gibt viele Variationen in Musik und Gesang. Der (gedoppelte) Gesang und die Musik bilden eine ständige Harmonie. Das gilt auch für „10.000 Eyes“.

Das Tolle an dem Album ist, dass die Songs ununterbrochen weitergehen, so dass es sich wie ein großes Ganzes anfühlt. Außerdem fällt nicht auf, dass beispielsweise „Force of Fire“ und „Lines Redrawn“ sehr kurz sind. Die Balance bzw. der Wechsel zwischen Metal und klassischer Musik ist sehr gut gestaltet. Es gibt viele Wendungen, einige unerwartet. Fügt man die unzähligen Details hinzu, ergibt dies alles viel zu hören.

Bei „Purgatory Rechristened“ steigt das Tempo von Gesang und Musik in die Höhe. Hier liegt der Schwerpunkt auf Metal. Dadurch wird der ruhige Beginn mit dem Chorgesang von „Twilight Reprise“ besonders hervorgehoben. Dieser sehr kurze Track fügt sich gut in „It Ends As It Began“ ein. Gesang und Musik sind wieder sehr gut und die Balance zwischen ihnen bleibt bestehen. Bei einem Instrumentalpart treten die elektronischen Klänge der Tasten in den Vordergrund.

Man bemerkt den Übergang zu „Forever“. Nach Pianoklängen kommt Rock/Metal ins Spiel. Dies mündet in einen ruhigeren Part, aber der Rock/Metal kehrt zurück. Etwa zur Hälfte wird der Gesang immer intensiver, die Musik geht mit. Nach einem fantastischen Aufbau sieht es so aus, als würde die Strecke enden. Aber es folgt ein Übergang zu einer bescheiden gespielten Weise. In dem Moment, in dem mir Gesang und Musik unter die Haut gehen, ist der Track schon vorbei. Schade, dass der allerletzte Part nicht länger dauert und langsamer verklingt, denn damit endet nicht nur das album, sondern auch eine ‘Aeon Zen-Ära’.

Mit „Transversal“ verabschiedet sich die Band mit Stil. Es wird viel, viel Gitarre gespielt, auch den Keyboards wird der ganze Raum überlassen. Natürlich dürfen wir die Rhythmus-Sektion nicht vergessen. Gesang und Musik ergänzen sich, ebenso der Chorgesang. In den Texten hört man Dankbarkeit und Liebe über die wunderbaren musikalischen Erfahrungen, die die Band gemacht hat. Dieses allerletzte Album von Aeon Zen erscheint am 24. September.

(80/100) (Layered Reality Productions).

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: