Rick Miller – Belief in the Machine

Belief in the Machine’ is het nieuwste (concept)album van de Canadeese multi-instrumentalist Rick Miller. Op dit prog album is de muziek soms kalm, op andere momenten komt de metal naar boven. Daarnaast zijn er klassieke elementen.

De klassieke elementen hoor je tijdens het instrumentale intro van ‘Correct To The Core’. Vooral de cello heeft me meteen in zijn greep, het is somber, maar intens. Tempo en volume nemen toe, de muziek krijgt rockend karakter. Het staccato ritme maakt dat de sfeer toch wat sober blijft.
De zang klinkt een beetje neerslachtig. Na de zin “We Google to a better day”, wordt de muziek iets lichter van aard. De mooie details zijn fantastisch verdeeld over de koptelefoon. Door de bas grooves blijf de sfeer licht depressief, terwijl de toetsen voor een luchtigere touch zorgen. Zang en muziek zijn in evenwicht.
Enkele pianoklanken sprankelen eerst zacht op de achtergrond, en komen later meer op de voorgrond. Ondertussen is het gitaarspel om je vingers bij af te likken, de blijft de bas heerlijk aanwezig. Nadat de klassieke invloeden zijn terug gekeerd, wordt de muziek vrolijker. Er zijn veel laagjes in muziek, waarbij we het drumwerk niet mogen vergeten. Ook dit staat in dienst van het geheel. Kortom, dit is een gave openingstrack. Na deze epic volgen drie korte nummers.

De opbouw van ‘The Need to Believe’ is wat voorspelbaar. Dit wordt deels goed gemaakt door het gitaarspel, dat met vlagen meeslepend is. De opbouw naar het einde lijkt heel mooi te worden, maar dat valt toch een beetje tegen.
Prelude to The Trial’ start met mysterieuze klanken, het is de sobere cello die me weer raakt. Als de cello niet meer te horen is, blijft het mysterieuze bestaan.

Binary Breakdown’ is totaal anders, ook de inzet van de strijkinstrumenten, die zijn nu meer staccato klinken. Als het ritme pakkend wordt ontstaat er een soort ‘klassiek ontmoet (pop)rock. Er zijn allerlei bijzondere geluiden waarvan je op een gegeven moment niet weet waar ze vandaan komen.
Dit loopt naadloos over naar ‘That Inward Eye Part 2’, toch hoor je de wending wel. Er is fluitspel in een melodie die je hoorde in ‘That Inward Eye Part 1’. Weer zijn er prachtige klanken van de cello. Zang en muziek zijn in balans en zijn bijna surreëel.
Die sfeer blijft bestaan in ‘Media Gods (Including The Awakening’.
Het surrealisme gaat met allerlei bijzondere geluiden verder. Het is boeiend, en onvoorspelbaar.
Het lijkt of je in een vreemde wereld of vreemde droom terecht bent gekomen. Toch voelt het comfortabel, en brengt je bijna in een soort trance.
Ook ‘The Trial’ zit verrassend in elkaar. Je weet niet of de tekst de waarheid is of fantasie. De muziek en diverse geluiden zijn ongrijpbaar. Toch vormt alles een eenheid. Er lijkt vermoeidheid in zang en muziek door te klinken, dit geeft een soort sleur. Dan is er weer het prachtige gitaarspel, dat de sleur lijkt te doorbreken. Dit nummer dooft heel langzaam uit.

Na een vrij lange stilte volgt de bonustrack. Deze is best kort en eindigt abrupt, maar oké.

Rick zingt vrij monotoon. Niet alle nummers eindigen zo mooi als ze beginnen. Jammer, anders had dit album de grens van perfectie benaderd. In ieder nummer is de sfeer anders, toch passen de nummers bij elkaar. De nummers zijn zo bijzonder dat het niet mee valt om het in woorden te vatten. Het is intrigerend, soms sferisch, op ander momenten komt de rock/metal naar boven. Hoe je het ook allemaal wilt noemen, ‘Belief in the Machine’ is een zeer goed album.

(85/100) (Progressive Promotion Records)

Facebook: Rick Miller
Bandcamp: Rick Miller

Tracklist:
01 – Correct To The Core 11:35
02 – That Inward Eye Part 1 02:22
03 – Belief in The Machine 02:02
04 – The Land and The Sea 02:11
05 – The Need to Believe 05:39
06 – Prelude to The Trial 04:32
07 – Binary Breakdown 03:40
08 – That Inward Eye Part 2 03:28
09 – Media Gods (Including The Awakening) 04:22
10 – The Trial 09:55

Line-Up:
Rick Miller: Zang, Keyboard, Gitaren
Sarah Young: Fluit
Mateusz Swoboda: Cello
Barry Haggarty: Stratocaster
ill: Drum en Percussie

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Rick Miller – Call in the Machine

Belief in the Machine‘ is the latest (concept) album by Canadian multi-instrumentalist Rick Miller. On this prog album the music is sometimes calm, on other moments the metal comes to the surface. Besides that, there are classical elements.

The classical elements can be heard during the instrumental intro of ‘Correct To The Core‘. Especially the cello grabs me immediately, it is gloomy, but intense. Speed and volume increase, the music gets rocking character. The staccato rhythm makes the atmosphere a bit sober after all.
The vocals sound a bit depressed. After the sentence “We Google to a better day“, the music gets a bit lighter. The beautiful details are fantastically distributed over the headphones. Because of the bass grooves the atmosphere remains slightly depressed, while the keys provide a lighter touch. Vocals and music are in balance.
Some piano sounds first sparkle softly in the background, and come more to the fore later. In the meantime, the guitar playing is finger licking, the bass remains wonderfully present. After the classical influences have returned, the music becomes more cheerful. There are a lot of layers in music, not forgetting the drumming. This is also in the service of the whole. In short, this is a cool opening track. This epic is followed by three short songs.

The structure of ‘The Need to Believe‘ is a bit predictable. This is partly made up by the guitar playing, which is compelling with gusts. The build-up to the end seems to become very nice, but that is a bit disappointing.
Prelude to The Trial‘ starts with mysterious sounds, it is the sober cello that touches me again. When the cello can no longer be heard, the mysterious remains.

Binary Breakdown‘ is totally different, also the use of the string instruments, they sound more staccato now. When the rhythm becomes catchy, a kind of ‘classic meets (pop)rock’ arises. There are all kinds of special sounds of which you don’t know where they come from.
This flows seamlessly into ‘That Inward Eye Part 2‘, yet you can hear the twist. There’s flute playing in a melody you heard in ‘That Inward Eye Part 1‘. Again, there are beautiful sounds of the cello. Vocals and music are in balance and are almost surreal.
That atmosphere remains in ‘Media Gods (Including The Awakening)‘.
Surrealism continues with all kinds of special sounds. It is fascinating, and unpredictable. It seems as if you have ended up in a strange world or a strange dream. Yet it feels comfortable, and almost brings you into a kind of trance.
Also ‘The Trial‘ is surprising. You don’t know whether the text is the truth or fantasy. The music and various sounds are elusive. Yet everything forms a unity. There seems to be exhaustion in vocals and music, this gives a kind of rut. Then there is the beautiful guitar playing again, which seems to break the rut. This song fades out very slowly.

After a rather long silence the bonus track follows. This one is quite short and ends abruptly, but okay.

Rick sings quite monotonous. Not all songs end as nicely as they start. Too bad, otherwise this album would have a close to perfection. In every song the atmosphere is different, yet the songs fit together. The songs are so special that it’s not easy to put it into words. It’s intriguing, sometimes atmospheric, on other moments the rock/metal comes up. Whatever you want to call it, ‘Belief in the Machine‘ is a very good album.

(85/100) (Progressive Promotion Records)

Facebook: Rick Miller
Bandcamp: Rick Miller

Tracklist:
01 – Correct To The Core 11:35
02 – That Inward Eye Part 1 02:22
03 – Belief in The Machine 02:02
04 – The Land and The Sea 02:11
05 – The Need to Believe 05:39
06 – Prelude to The Trial 04:32
07 – Binary Breakdown 03:40
08 – That Inward Eye Part 2 03:28
09 – Media Gods (Including The Awakening) 04:22
10 – The Trial 09:55

Line-Up:
Rick Miller: Vocals, Keyboards, Guitars
Sarah Young: Flute
Mateusz Swoboda: Cello
Barry Haggarty: Stratocaster
Will: Drums and Percussion

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.