Bioplan – Epipath & Ocular

Andi Kravljaca is een Zweedse multi-instrumentalist. Hij houdt van metalbands zoals Megadeth en Slayer. Daarnaast is hij groot liefhebber van synthesizermuziek van bijvoorbeeld Jean Michel Jarre. Liefhebbers van (prog)metal zullen Andi kennen als zanger van onder andere Thaurorod en Aeon Zen. Maar Andi schrijft zelf ook. Hij brengt zijn muziek uit onder de naam ‘Bioplan’. Die naam staat op de VHS box die voor me ligt. Deze verpakking schept hoge verwachtingen over de inhoud. Maar als ik de doos open, valt de aanblik daarvan een beetje tegen. Los in de doos liggen een sticker, een gave plectrum een folder, en een kartonnen sleeve met cd.
Op beide zijden van deze sleeve staat een cover geprint. De print op de cd bestaat uit twee helften, waar de covers op terug te vinden zijn. ‘Epipath & Ocular’ bestaat uit twee albums. Nummers 1 t/m 5 zijn van het nieuwe album ‘Epipath’. De rest komt van ‘Ocular’ dat in april 2019 uitkwam. Aan dit album werkten diverse gastmuzikanten mee, zoals toetsenist Andreas Söderin (Seventh Wonder) en bassist Rich Hinks (Annihilator).
Op beide albums zul je een mix horen van synth waves uit de jaren ’80 in combinatie met moderne progressieve metal.

De sythesizers geven bij aanvang van ‘Ingress’ direct een jaren 80 sfeer. Aan deze beat wordt heerlijk gitaarspel toegevoegd. De roots van metal zijn zeker aanwezig. De balans tussen de twee uiteenlopende stijlen is goed. Het geluid komt wat troebel over, maar dat is niet hinderlijk.

De muziek in het eerste stuk van ‘Perspex Cassidy’ gaat meer naar de metal kant toe dan in de openingstrack. Heel gemakkelijk glijdt de metal over naar meeslepend gitaarspel waar van alles aan toegevoegd is. Tempo, volume en stijlen vormen een bijzonder melange. De vaak onverwachte veranderingen hiertussen zijn al even bijzonder.
De bijna botsende muziekstijlen lijken te strijden, en dat is ook de bedoeling. Dit geeft onrust in sommige stukken, toch het blijft boeien. Het heavy stuk wordt langzaam minder en maakt plaats voor ‘vrede’. De opbouw naar het einde is bijzonder.

Ik kan me goed voorstellen dat menigeen moet wennen aan deze mix van stijlen, en aan de veranderingen. De structuur van de nummers is misschien ongewoon, maar het geheel is over het algemeen in evenwicht. En je hoort dat alles met zorg is gespeeld en gemixed. Bovendien heeft Andi al het gitaarwerk, bas partijen en keyboards op track 1-5 zelf ingespeeld. Hierbij heeft hij het zich allesbehalve gemakkelijk gemaakt. Toch is het mooie ‘VFR into IMC’ is bijna merkwaardig kort.
Na ‘Atomic Era Cocktails’ is er een langere stilte. Dit duidt op de overgang naar ‘Ocular’. Dit start met ‘Astral’ vrij rustig. Deze mix van toetsen en snaren gaat over naar rock/metal
Dit korte nummer eindigt plotseling, maar voelt wel af.

In ‘Invective’ is de metal aangenaam aanwezig. Dit wordt een aantal keer afgewisseld met een mix van synth wave en/of rock. Met vlagen ligt het tempo hoog, technisch geweldig gespeeld. Toch neemt het geheel mij minder in beslag dan ik had verwacht.

In een aantal nummers hierna is het aantal herhalingen in ritme en/of melodische aspecten vrij hoog.
De wisselwerking tussen de lichtere en zwaardere delen zijn soms wat minder boeiend.
Af en toe verslapt mijn aandacht een beetje. Maar dat wordt door het supergave gitaarspel in ‘Inclement’ goed gemaakt.

De leuke geluidjes en de beat in ‘Ingress (Gavin Graham Remix)’ zullen niet bij alle prog rock/metal liefhebbers in de smaak vallen. Als je ergens de jaren ‘80 terug hoort, dan is het hier wel. Dit hoor je ook terug in ‘Invective (Retrologue Remix)’. Het geheel is troebel van sound. Met vlagen is de rock/metal aanwezig. Maar de electro sound heeft de overhand in dit laatste nummer.

Dit zijn duidelijk twee albums. De prog liefhebbers die niet zo van synth wave houden, zal de voorkeur geven aan de nummers 1t/m 5. Hier is de structuur meer ‘proggy’.
Metal en synth wave.. als je van deze combinatie houdt, dan moet je hier eens zeker naar luisteren.
Ik ben liefhebber van instrumentale albums, maar ben ook nieuwsgierig hoe Bioplan zou klinken als Andi ook zou zingen.

(73/100) (Layered Reality Productions)

Facebook: Bioplan
Bandcamp: Bioplan

Tracklist:
01 – Ingress 2:35
02 – Perspex Cassidy 6:16
03 – He’s a Transponster 6:27
04 – VFR into IMC 1:23
05 – Atomic Era Cocktails 4:52
06 – Astral 1:57
07 – Invective 4:53
08 – Permeant 3:59
09 – Inclement 5:45
10 – Refractive 4:28
11 – Ingress (Gavin Graham Remix) 2:34
12 – Invective (Retrologue Remix) 4:11

Line-Up:
Rich Hinks – bas (6-10)
Harri Koskela – keyboard solo (5)
Andreas Söderin – keyboard solo (7)
Emil Pohjalainen – gitaar solo (7)
Alistair Bell – gitaar solo (7)
Pekka Laitinen – keyboard solo (7)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Bioplan – Epipath & Ocular

Andi Kravljaca is a Swedish multi-instrumentalist. He likes metal bands like Megadeth and Slayer. Next to that he is a great lover of synthesizer music by for instance Jean Michel Jarre. Fans of (prog)metal will know Andi as singer of band like Thaurorod and Aeon Zen. But Andi is a composer as well. He releases his music under the name ‘Bioplan. That name is on the VHS box in front of me. This box creates high expectations about the contents. But when I open the box, I’m a little disappointed by the way it looks. Loosely inside the box are a sticker, a cool plectrum, a leaflet, and a cardboard sleeve with cd.
On both sides of this sleeve is a cover printed. The print on the cd consists of two halves, on which the covers can be found. Epipath & Ocular consists of two albums. Songs 1 through 5 are from the new album Epipath. The rest is from Ocular that was released in April 2019. Various guest musicians involved on this album, such as keyboardist
Andreas Söderin (Seventh Wonder) and bassist Rich Hinks (Annihilator).
On both albums you will hear a mix of synthwaves from the 80’s in combination with modern progressive metal.

At the start of ‘Ingress‘ the sythersizes immediately give an 80’s atmosphere. Awesome guitar playing is added to this beat. The roots of metal are definitely present. The balance between the two different styles is good. The sound comes over a bit cloudy, but that is not annoying.

The music in the first piece of ‘Perspex Cassidy‘ goes more to the metal side than in the opening track. Easily the metal slips over to compelling guitar playing to which all kinds of things have been added. Tempo, volume and styles form a special blend. The often-unexpected changes in between are just as special.
The almost clashing music styles seem to fight, and that is the intention. This causes unrest in some pieces, yet it remains captivating. The heavy piece slowly gets less and makes way for ‘peace’. The build-up to the end is special.

I can imagine that many have to get used to this mix of styles, and to the changes. The structure of the songs may be unusual, but in general the whole is in balance. And you can hear that everything has been played and mixed with care. Moreover, Andi has played all the guitars, bass parts and keyboards on track 1-5 himself. He raised the bar high. Yet the beautiful ‘VFR into IMC‘ is almost remarkably short.
After ‘Atomic Era Cocktails‘ there is a longer silence. This indicates the transition to ‘Ocular’. This starts with ‘Astral‘ quite quiet. This mix of keys and strings goes over to rock/metal.
This short song ends suddenly, but it does feel completed.

In ‘Invective‘ the metal is pleasantly present. This is several times alternated with a mix of synth wave and/or rock. With gusts the tempo is high, technically great played. Yet the whole doesn’t grab me as much as I expected.

In some of the following songs, the number of repetitions in rhythm and/or melodic aspects is quite high.
The interaction between the lighter and heavier parts are sometimes a bit less interesting.
Now and then my attention slackens a bit. But that is made up by the super cool guitar playing in ‘Inclement‘.

The nice sounds and the beat in ‘Ingress (Gavin Graham Remix)‘ will not appeal to all prog rock/metal fans. If you hear the 80’s somewhere, this is the place to be. This can also be heard in ‘Invective (Retrologue Remix)‘. The whole thing sounds dull. With gusts the rock/metal is present. But the electro sound has the upper hand in this last song.

These are clearly two albums. The prog lovers who don’t like synth wave, will prefer the songs 1 t/m 5. Here the structure is more ‘proggy’.
Metal and synth wave… If you like this combination, then you should definitely listen to this.
I’m a lover of instrumental albums, but I’m also curious how Bioplan would sound if Andi would sing as well.

(73/100) (Layered Reality Productions)

Facebook: Bioplan
Bandcamp: Bioplan

Tracklist:
01 – Ingress 2:35
02 – Perspex Cassidy 6:16
03 – He’s a Transponster 6:27
04 – VFR into IMC 1:23
05 – Atomic Era Cocktails 4:52
06 – Astral 1:57
07 – Invective 4:53
08 – Permeant 3:59
09 – Inclement 5:45
10 – Refractive 4:28
11 – Ingress (Gavin Graham Remix) 2:34
12 – Invective (Retrologue Remix) 4:11

Line-Up:
Rich Hinks – bass on tracks 6-10
Harri Koskela – keyboard solo on track 5
Andreas Söderin – keyboard solo on track 7
Emil Pohjalainen – guitar solo on track 7
Alistair Bell – guitar solo on track 7
Pekka Laitinen – keyboard solo on track 7

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: