Crayon Phase – Two hundred pages

Crayon Phase is een Duitse prog rockband. Ze spelen een mix van neo prog en artrock. Daarbij varieert hun muziek van atmosferisch tot richting de hardrock/melodische prog metal. ‘Two hundred pages’ is hun tweede album en gaat over een man die, zonder dat hij het beseft, aan anterograde amnesie lijdt. Omdat hij hierdoor geen nieuwe herinneringen aanmaakt, wordt hij iedere morgen wakker zonder dat hij weet wat de dag ervoor is gebeurd. Dit is voor hemzelf niet te bevatten, temeer omdat de hij de wereld om hem heen en dus zijn situatie niet begrijpt. Alsof dat niet genoeg is, wordt hij misbruikt door een misdaadsyndicaat en raakt steeds opnieuw betrokken bij criminele activiteiten. Met behulp van zijn dagboek gaat hij terug in de tijd. Hij probeert niet alleen te ontdekken hoe hij in deze wanhopige situatie terecht is gekomen. Maar ook hoe hij eruit kan komen.

Prologue’ gaat over vandaag. Er klinkt een slechts een beetje mysterieuze muziek, ‘de man’ praat over zijn leven dat van hem afgepakt is. De muziek blijft, met een mix van elektronische geluiden en de klanken van ‘strijkinstrumenten’, nog vrij kalm. Er is gesproken sampling te horen, diverse dingen lopen door elkaar. Dan komt de rock naar boven in deze instrumentale openingstrack.

Voor de titeltrack gaan we twee uur terug in de tijd. De man weet niet waar hij is en waarom hij hier is. Zijn ‘berusting’ lijkt plaats te maken voor frustratie. De man is zijn geheugen kwijt, hij wie niet wie hij is en waar hij is. Zijn hele leven staat op zijn kop. Raphael Gazal zingt vrij duidelijk, toch heb je het tekstboekje waarschijnlijk wel nodig. Als je weet waar dit nummer over gaat, begrijp je ook de overige nummers. Hij leest zijn dagboek dat levert in eerste instantie meer vragen op dan antwoorden. De woorden “What else was there..?” worden mooi gefluisterd tussen de iets hectische muziek.

De tracks lopen non-stop in elkaar over, maar je hoort wel de wendingen hiertussen.

Procession | Empty Grave’ speelt zich vijf jaar geleden af, hier verloor hij de controle over zijn leven. Details, sampling en de wisselwerking tussen allerlei muziekstijlen, vormen een apart, maar boeiend geheel.

De wending naar ‘Paralyzed’ verloopt niet helemaal soepel. We hebben een sprong van gemaakt van twee jaar gemaakt in de tijd. De emoties in de zang wisselen elkaar af. De man weet niet wat hem overkomt. Er klinkt boosheid, en later verbijstering in de zang. De muziek volgt dit pad van chaotisch naar rustig. Hij hoorde stemmen en hij had geen controle over wat er met hem gebeurde. Door deze missie veranderde hij in en soort geest, en had hij geen idee meer wie hij ooit was. Dat uit zich in surrealistische muziek.

In ‘The music box’ is er een terugblik naar vorig jaar.

Langzaam komen we richting het heden, want ‘Retrospective’ gaat over eergisteren. Dit start met rustig gitaarspel. De man beseft wat er met hem is gebeurd en hij wil terug naar het gewone leven. Maar dat gaat niet vanzelf, hij zingt overtuigend. Zang en muziek zijn in balans.
Na het gave intro van ‘Salvation’ beseft de man dat hij in het hier en nu is. Hij herinnert zich de criminele dingen niet meer die hij gedaan heeft. Maar hij weet wel dat hij zijn eigen leven terug wil.

In ‘201’ weet hij zeker waar hij is, en waarom. Zang en muziek zijn rustig, de rust in zijn leven is terug gekeerd. Dit laatste nummer wordt iets te vroeg afgekapt.

Het verhaal zit mooi in elkaar, al moet je misschien een paar keer luisteren voordat alles duidelijk is. Hoewel de verhaallijn belangrijk is, kun je ook van ‘Two hundred pages’ genieten als je niet echt naar de tekst zou luisteren. Je hoort aan de muziek en aan de kleur van de stem dat dit een conceptalbum is. Zang en muziek zijn in harmonie, en er is volop variatie en talloze wendingen. Prima prog dus!

(81/100) (Progressive Promotion Records)

Website: Crayon Phase
Facebook: Crayon Phase
Bandcamp: Crayon Phase

Tracklist:
01 – Prologue – (03:14 )
02 – Two hundred pages – (11:38)
03 – Turn of fortune – (09:47)
04 – Procession | Empty Grave – (10:01)
05 – Paralyzed – (09:23)
06 – The music box – (08:42)
07 – Retrospective – (12:20)
08 – Salvation – (08:52)
09 – 201 – (01:07)

Line-Up:
Raphael Gazal – zang
Peter Damm – bas
Arne Gröschel – drum
Wolfgang Bähr- gitaren
Frank Wendel – bas, bass pedals.

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Crayon Phase – Two hundred pages

Crayon Phase is a German prog rock band. They play a mix of neo prog and arthrock. Their music varies from atmospheric to hardrock/melodic prog metal. ‘Two hundred pages‘ is their second album and is about a man who, without realizing it, suffers from anterograde amnesia. Because he does not create any new memories because of this, he wakes up every morning without knowing what happened the day before. This is incomprehensible to him. All the more because he doesn’t understand the world around him and therefore his situation. As if that were not enough, he is abused by a criminal syndicate and gets involved in criminal activities over and over again. With the help of his diary he goes back in time. He not only tries to discover how he ended up in this desperate situation. But also, how he can get out of it.

Prologue’ is about today. There’s just a little bit of mysterious music, ‘the man’ talks about his life that has been taken away from him. The music remains, with a mix of electronic sounds and the sounds of ‘string instruments’, quite calm. There is spoken sampling, various things are mixed up. Then the rock comes up in this instrumental opening track.

For the title track we go two hours back in time. The man doesn’t know where he is or why he’s here. His ‘resignation’ seems to change into frustration. The man has lost his memory, he doesn’t know who he is and where he is. His whole life is upside down. Raphael Gazal sings pretty clearly, yet you probably need the textbook. If you know what this song is about, you’ll understand the other numbers. He reads his diary, which initially raises more questions than answers. The words “What else was there…?” are whispered beautifully between the slightly hectic music.

The tracks run into each other non-stop, but you can hear the ‘shifts’ in between.

Procession | Empty Grave‘ takes place five years ago, this is where he lost control of his life. Details, sampling and the interaction between all kinds of music styles, form a unique but fascinating whole.

The turn to ‘Paralyzed‘ is not entirely smooth. We have made a leap of two years in time. The emotions in the vocals alternate. The man doesn’t know what’s happening to him. There is anger, and later bewilderment in the singing. The music follows this path from chaotic to quiet. He heard voices and he had no control over what happened to him. Because of this mission he changed into a kind of ghost, and he had no idea who he once was. That manifests itself in surreal music.

In ‘The music box‘ there’s a retrospective of last year.

Slowly we come towards the present, because ‘Retrospective‘ is about the day before yesterday. This starts with quiet guitar playing. The man realizes what happened to him and he wants to go back to normal life. But that doesn’t happen by itself, he sings convincingly. Vocals and music are in balance.
After the cool intro of ‘Salvation’ the man realizes that he is in the present. He doesn’t remember the criminal things he did. But he does know that he wants his own life back.

In ‘201‘, he’ll know for sure where he is, and why. Singing and music are quiet, the peace in his life has returned. This last song is cut a little too early.

The story is nicely put together, although you may have to listen a few times before everything is clear. Although the storyline is important, you can also enjoy ‘Two hundred pages‘ if you wouldn’t listen to the lyrics properly. You can hear from the music and the colour of the vocals that this is a concept album. Vocals and music are in harmony, and there is plenty of variation and countless twists and turns. So, great prog!

(81/100) (Progressive Promotion Records)

Website: Crayon Phase
Facebook: Crayon Phase
Bandcamp: Crayon Phase

Tracklist:
01 – Prologue – (03:14)
02 – Two hundred pages – (11:38)
03 – Turn of fortune – (09:47)
04 – Procession | Empty Grave – (10:01)
05 – Paralyzed – (09:23)
06 – The music box – (08:42)
07 – Retrospective – (12:20)
08 – Salvation – (08:52)
09 – 201 – (01:07)

Line-Up:
Raphael Gazal – vocals
Peter Damm – bass
Arne Gröschel – drum
Wolfgang Bähr – guitars
Frank Wendel – bass, bass pedals.

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: