Magoria – JtR 1888 Jack the Ripper Rock opera

JtR 1888 is het idee van Knight Area gitarist Mark Bogert. Voor het verhaal achter Jack the Ripper (JtR) gaan we terug naar het jaar 1888. Op een nacht lag er bij het hek van het Joodse kerkhof (in de wijk Whitechapel) iets donkers. Dit was het lichaam van een prostituee. Haar keel was doorgesneden, en haar maag was zover opengereten dat haar ingewanden eruit hingen. Jack the Ripper sloeg voor het eerst toe.
Een uitgebreide cast brengt met deze rockopera het verhaal van JtR tot leven.

Whitechapel’ start heel rustig met pianospel en gesampelde geluiden, dan krijgt het verhaal door een gil een andere wending. De zang van Inge Rijnja is mooi helder. Zij zingt de rol van Catherine Eddowes. Na een lange rust gaat de klassieke muziek zachtjes verder, dit wordt gecombineerd met meerdere laagjes zang. De hoge zang is zonder woorden, maar komen wel degelijk binnen.

Het gitaarwerk van ‘Legend of the serial killer scene’ is fantastisch. Langzaam komen de metal invloeden naar boven. Zora Cock ‘vertelt’ als Story Teller het verhaal. Door het hoge tempo wat ze zingt, is het een hele klus om alles te verstaan. In het tekstboekje staat vermeld wie wat zingt, dit helpt je zeker het verhaal in zijn totaal mee te krijgen.

Prince Albert Victor‘ heeft een klassiek georiënteerde start. Het eerste stuk wordt gezongen door Nadine Pruim in de rol van Annie Crook. Zij was het katholieke meisje waar de protestante Prins Victor in het geheim mee getrouwd was. Dat was een schande voor de Engelse dynastie. Toen ze zwanger was, werd ze in een psychiatrisch instituut geplaatst. Zij had geen idee wie haar man werkelijk is, daarom begreep ze niet wat haar overkwam. Na een mooie wending naar de melodieuze rock vertolkt Jan Willem Ketelaers de rol van deze prins. Hij zingt met emotie, want hij beseft het gevaar. En terecht want Koningin Victoria (zijn oma) wil alle vrouwen die van het schandaal wisten uit de weg laten ruimen.

De gemene stem in ‘Mary Ann Nichols’ komt van Jack The Ripper (door Rodney Blaze). Meerdere personages hebben hun aandeel in dit nummer, waaronder prostituee Mary Jane Kelly. Zij verdiende bij door Annie Crook te verzorgen na de bevalling, daarom moet zij ook dood. Verschillende mensen zingen tegen elkaar in, natuurlijk klinkt het geheel onrustig. De wending naar een licht gespeeld deel is fantastisch.

Het verhaal van deze goed opgebouwde rockopera gaat verder. Op 8 september 1888 maakte Jack the Ripper zijn tweede slachtoffer. Deze gruwelijke moord was nog wreder dan de eerste. Ook al ‘duik’ je niet in het tekstboekje en/of versta je niet alles, ook dan word je mee genomen door muziek en zang. Ondanks het lugubere verhaal, is het heerlijk om het volume flink open te draaien. De veranderingen in sfeer zijn subliem, de opbouw naar het einde van ‘Annie Chapman’ is fenomenaal.
In ‘Don’t mention his name’ maken Mary Jane Kelly en Catherine Eddowes zich zorgen over hun veiligheid. De kleur stem van deze dames verschilt enorm, toch passen deze stemmen mooi bij elkaar. Maria Catharina heeft zich helemaal ingeleefd in haar rol als Mary Jane Kelly, zij zingt hier met enorme power en volharding. Maar in ‘More to life than this’ heeft haar stem een mooie mix van tederheid met een ruw randje.
Jack the Ripper gaat in ‘Confrontation’ op bezoek bij Queen Victoria. Zij wil dat hij hier mee stopt. De intensiteit van de dialoog neemt toe en de muziek volgt dit pad.

CD2
Sampling van diverse geluiden, waaronder het luiden en slaan van de kerkklok bouwen samen met de klassieke muziek de spanning op in ‘Overture jtr1888’.

Er heerst onrust in de stad en bij de hoofdpersonen, dat is terug te horen in zang en muziek. Deze blijven in evenwicht, dat geldt ook voor de verhouding tussen de klassieke elementen, de rock/metal, en de instrumenten onderling. Er zijn veel gave veranderingen in volume en tempo. Kortom het geheel is fantastisch en meeslepend opgebouwd.

Ineens is er een hele andere sfeer, deze vrolijke sfeer hoort in ‘Pub’. Dit vergroot de tegenstelling van de sombere gedachten van ‘Mary Jane Kelly in ‘Dignified woman’. Dit klinkt vol overtuiging en vol emotie. De muziek vult dit prachtig aan, onder andere met piano en het geluid van strijkers. Zo heeft ieder nummer een eigen emotie. Ieder beleeft deze geschiedenis op een andere manier. Ondertussen gaat Jack the Ripper door, de gemene klank in zijn stem blijft. Dit zorgt voor nog meer beleving van het verhaal, vooral tijdens de gesproken woorden in ‘From Hell’. Daar leest hij de brief voor die hij geschreven zou hebben.
Last night in whitechapel’ is ingetogen en meespelend. Als de muziek stopt, slaat de kerkklok. De spanning wordt hierdoor opgebouwd, deze spanningsboog gaat verder in ‘Mary Jane Kelly’. JtR wil voor de laatste keer toeslaan. De luisteraar krijgt een ‘kijkje’ in zijn manier van denken, ik geloof ieder woord. Het plotselinge, strakke eind is subliem gekozen.

‘Freedom of London’ start a capella, de sfeer is luchtiger van opzet. JtR ’s stem klinkt niet langer gemeen. Tempo en volume veranderen af en toe, en de sfeer verandert mee. Je voelt dat dit het laatste nummer zal zijn. De zang van diverse personages en de muziek zorgen voor een grootse opbouw naar het einde. Totdat het uiterst langzaam wegsterft met een pianoklank.

Uit het bovenstaande mag duidelijke zijn dat dit een top rockopera is. Het is zo gebracht dat het lijkt of de geschiedenis precies zo was. Ondanks het lugubere verhaal, is JtR 1888 geen ‘zware kost’ om naar te luisteren.

(95/100) (Butler Records)

Website: Magoria
Facebook: Magoria

Tracklist:
01 – Whitechapel
02 – Legend of the serial killer scene
03 – Prince Albert Victor ‘Eddy’
04 – Mary Ann Nichols
05 – Abberline
06 – Annie Chapman
07 – Don’t mention his name
08 – More to life than this
09 – Queen Victoria
10 – Confrontation
11 – Overture jtr1888
12 – Day by day
13 – Let her be safe
14 – Pub
15 – Dignified woman
16 – Annie Crook
17 – Catherine Eddowes
18 – From hell
19 – Last night in whitechapel
20 – Mary Jane Kelly
21 – Freedom of London

Line-Up:
Peter Strykes – Inspector Abberline
Maria Catharina – Mary Jane Kelly
Zora Cock – Story Teller
Nadine Pruim – Annie Crook
Mirjam van Doorn – Queen Victoria
Jan Willem Ketelaers – Prince Albert Victor
Rodney Blaze – Jack the Ripper
Sonny Pruim – Netley
Inge Rijnja – Catherine Eddowes
Koen Stam – Toetsen
Mark Bogert – Gitaar
Harmen Kieboom – Drums
Peter Vink – Bas
Cleem Determeijer – Piano
Bart Hennephof – Gitaar

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Magoria – JtR 1888 Jack the Ripper Rock opera

JtR 1888 is the idea of Knight Area guitarist Mark Bogert. For the story behind Jack the Ripper (JtR) we go back to the year 1888. One night there was something dark near the fence of the Jewish cemetery (in the district Whitechapel). This was the body of a prostitute. Her throat had been cut, and her stomach had been ripped open so much that her intestines hung out. Jack the Ripper struck for the first time.
An extended cast brings the story of JtR to life with this rock opera.

Whitechapel‘ starts very quietly with piano playing and sampled sounds, then the story gets a different twist due to a scream. Inge Rijnja’s vocals are beautifully clear. She sings the role of Catherine Eddowes. After a long rest the classical music softly continues, this is combined with several layers of vocals. The high vocals are without words, but do come in.

The guitar work of ‘Legend of the serial killer scene‘ is fantastic. Slowly the metal influences come to the surface. Zora Cock ’tells’ the story as Story Teller. Because of the high tempo she sings, it is quite though to understand everything. In the textbook you can find who sings what, this will certainly help you to get the story in its entirety.

Prince Albert Victor‘ has a classically oriented start. The first piece is sung by Nadine Pruim in the role of Annie Crook. She was the Catholic girl the Protestant Prince Victor secretly married. That was a disgrace to the English dynasty. When she was pregnant, she was taken to a psychiatric institution. She had no idea who her husband really was, so she didn’t understand what was happening to her. After a nice turn to melodic rock, Jan Willem Ketelaers plays the role of this prince. He sings with emotion, because he realizes the danger. And rightly so, because Queen Victoria (his grandmother) wants to get rid of all the women who knew about the scandal.

The mean voice in ‘Mary Ann Nichols‘ comes from Jack The Ripper (by Rodney Blaze). Several characters have their part in this song, including prostitute Mary Jane Kelly. She earned by taking care of Annie Crook after childbirth, that’s why she has to die. Several people sing against each other, of course the whole thing sounds restless. The turn to a lightly played part is fantastic.

The story of this well-constructed rock opera continues. On September 8th 1888 Jack the Ripper made his second victim. This gruesome murder was even more cruel than the first. Even if you don’t ‘study’ the lyrics and/or you don’t understand everything, you are caught up in music and singing. In spite of the sinister story, it’s great to turn up the volume quite a bit. The changes in atmosphere are sublime, the build-up to the end of ‘Annie Chapman’ is phenomenal.
In ‘Don’t mention his name‘ Mary Jane Kelly and Catherine Eddowes worry about their safety. The colour of these ladies’ voices differs enormously, yet these voices fit together nicely. Mary Catherine has completely immersed herself in her role as Mary Jane Kelly, she sings here with enormous power and perseverance. But in ‘More to life than this’ her voice has a nice mix of tenderness with a rough edge.
Jack the Ripper visits Queen Victoria in ‘Confrontation‘. She wants him to stop this. The intensity of the dialogue increases and the music follows this path.

CD2
Sampling of various sounds, including the ringing and striking of the church bell, together with classical music build up the tension in ‘Overture jtr1888‘.

There is commotion in the city and among the main characters, which can be heard in vocals and music. These remain in balance, as do the relationship between the classical elements, the rock/metal, and the instruments. There are many cool changes in volume and tempo. In short, the whole is fantastic and compelling.

Suddenly there is a whole different atmosphere, this cheerful atmosphere belongs in ‘Pub‘. This increases the contrast of the gloomy thoughts of ‘Mary Jane Kelly in ‘Dignified woman‘. This sounds full of conviction and full of emotion. The music beautifully complements this, including the piano and the sound of strings. In this way every song has its own emotion. Everyone experiences this history in a different way. Meanwhile Jack the Ripper continues, the mean sound in his voice remains. This ensures even more experience of the story, especially during the spoken words in ‘From Hell‘. There he reads the letter he is supposed to have written.
Last night in whitechapel‘ is subdued and compelling. When the music stops, the church bell strikes. This builds up the tension, this tension curve continues in ‘Mary Jane Kelly‘. JtR wants to strike for the last time. The listener gets a ‘peek’ into his way of thinking, I believe every word. The sudden, tight end is sublime.

Freedom of London‘ starts a cappella, the atmosphere is more relaxed. JtR’s voice is not sounding mean anymore. Tempo and volume change from time to time, and the atmosphere changes with it. You feel like this will be the last song. The vocals of various characters and the music provide a great build-up to the end. Until it slowly dies away with a piano sound.

From the above may be clear that this is a top rock opera. It has been performed in such a way that it seems as if history was exactly like that. Despite the sinister story, JtR 1888 is no ‘heavy stuff’ to listen to.

(95/100) (Butler Records)

Website: Magoria
Facebook: Magoria

Tracklist:
01 – Whitechapel
02 – Legend of the serial killer scene
03 – Prince Albert Victor ‘Eddy
04 – Mary Ann Nichols
05 – Abberline
06 – Annie Chapman
07 – Don’t mention his name
08 – More to life than this
09 – Queen Victoria
10 – Confrontation
11 – Overture jtr1888
12 – Day by day
13 – Let her be safe
14 – Pub
15 – Dignified woman
16 – Annie Crook
17 – Catherine Eddowes
18 – From hell
19 – Last night in whitechapel
20 – Mary Jane Kelly
21 – Freedom of London

Line-Up:
Peter Strykes – Inspector Abberline
Mary Catherine – Mary Jane Kelly
Zora Cock – Story Counter
Nadine Plum – Annie Crook
Miriam van Doorn – Queen Victoria
Jan Willem Ketelaers – Prince Albert Victor
Rodney Blaze – Jack the Ripper
Sonny Plum – Netley
Inge Rijnja – Catherine Eddowes
Koen Tribe – Keys
Mark Bogert – Guitar
Harmen Kieboom – Drums
Peter Finch – Bass
Cleem Determeijer – Piano
Bart Hennephof – Guitar

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: