Game Zero – W.A.R. – We Are Right

Game Zero is een Italiaanse band. Ze spelen een mix van moderne en classic (rock) metal. Natuurlijk hoor je power riffs waarbij de melodie een belangrijk uitgangspunt is. ‘W.A.R. – We Are Right’ is het tweede album van dit viertal.

We Are Right’ heeft een vocaal intro, al snel barst de metal los. Het is pakkend maar de melodie en het ritme vormen een goede balans. Zang en muziek zijn mooi verdeeld over de boxen. Door de opzwepende structuur van het geheel zou je bijna vergeten dat dit nummer gebaseerd is op een waar gebeurd maar ongelooflijk verhaal. Dit gaat over de Japanse soldaat Onoda Hiroo. In de Tweede Wereld Oorlog werd hij naar de Filipijnen gestuurd, met het bevel om zich nooit over te geven. Hij wist niet dat Japan zich (in augustus 1945) overgegeven had. Toen hij in 1974 werd gevonden, moest een voormalig bevelhebber hem overtuigen dat de oorlog al lang voorbij was. Door de bijbehorende videoclip* wordt alles duidelijk.

Ook ‘Goodbye’ heeft een toegankelijke structuur. Er zitten leuke wisselingen in het tempo, dus het blijft boeiend. Dit nodigt uit om het volume flink op te schroeven. Geheel onverwacht zit er een akoestisch stukje in. Ook hierin komt de zang van Mark Wright mooi tot zijn recht. De terugkeer naar volle bak tempo en volume is, net als het einde wat voorspelbaar.

De snaren klinken aangenaam zwaar in ‘You’ve Got To Move On’. De rust is verrassend. Zo ongeveer halverwege is er een onverwacht rustig stuk. Het eindigt gaaf met wegstervende snaren.

Toen ik de titel ‘Don’t You’ zag dacht ik meteen aan de grote hit van Simple Minds. En wat blijkt, het is inderdaad een cover. Natuurlijk is deze versie zwaarder dan het origineel. Dit klinkt zó natuurlijk, dat het net lijkt of dit altijd zo had moeten zijn. Toch is deze fantastische versie van Game Zero verrassend.

Tijdens het intro van ‘Believe’ is er leuk gespeeld met de verdeling over de koptelefoon/boxen. De opbouw van dit nummer is verder niet zo verrassend. Dit is overigens geen cover van Cher!
The Ghost’ is een dromerig en kort, instrumentaal nummer. Het intro van ‘Compromise’ sluit hier goed bij aan. In tegenstelling tot ‘Ghost’ wordt dit (vrij korte) nummer lekker heavy in zang en muziek. De opbouw is minder boeiend.

‘Door de vette bas grooves in ‘The Stranger’ is mijn aandacht weer terug. Hier zijn er leukere wendingen en mooiere details, waaronder de gestapelde zang. De herhalingen op het laatst zijn iets te veel voor op de cd. Live gespeeld zal dat wel sfeer verhogend zijn.

Ook de nummers die hierna komen zijn zo toegankelijk gemaakt dat ze live zeer goed uit zullen komen. Natuurlijk is het ook heerlijk om thuis of onderweg te luisteren. De pakkende tracks vragen om het volume steeds een beetje hoger te zetten. De balans tussen ritme en melodie blijft. De metal zit over het algemeen tussen hardrock en metal in. Al is er in ‘Lying’ en in een ‘Full of Nothing’ paar keer een wisselwerking tussen klein gespeelde delen en het zwaarder werk.

Een aantal dingen op ‘W.A.R. – We Are Right’ zijn iets te voorspelbaar. Daardoor is het niet constant boeiend. Wel is alles goed gespeeld en gezongen. Bovendien zijn zang en muziek in harmonie. Ook de verhouding tussen ritme en melodie is prima. Game Zero heeft een opzwepend album gemaakt. Door de toegankelijkheid zal het live gespeeld zeker pakkend zijn.

(79/100) (Art Gates Records)

Website: Game Zero
Facebook: Game Zero
Instagram: Game Zero

Tracklist:
01 – W.A.R
02 – Goodbye
03 – You’ve Got To Move On
04 – Don’t You
05 – Believe
06 – The Ghost
07 – Compromise
08 – The Stranger
09 – Blow Me Away
10 – You Choke Me
11 – Lying
12 – Full of Nothing

Line-Up:
Mark Wright: Zang , Slaggitaar
Alex Incubus: Lead gitaar
Dave J: Drum
Acey Guns: Bas

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Game Zero – W.A.R. – We Are Right

Game Zero is an Italian band. They play a mix of modern and classic (rock) metal. Of course, you hear power riffs but the melody will not be forgotten. W.A.R. – We Are Right‘ is the second album of this foursome.

We Are Right‘ has a vocal intro, soon the metal explodes. It is catchy but the melody and the rhythm form a good balance. Vocals and music are nicely divided over the boxes. Because of the rousing structure of the whole you would almost forget that this song is based on a true but unbelievable story. This is about the Japanese soldier Onoda Hiroo. In the Second World War he was sent to the Philippines, with the order to never surrender. He did’t know that Japan had surrendered (in August 1945). When he was found in 1974, a former commander had to convince him that the war was long over. The accompanying video clip* clarifies everything.

Also ‘Goodbye‘ has an accessible structure. There are nice changes in tempo, so it remains interesting. This invites to crank up the volume quite a bit. Completely unexpectedly there is an acoustic piece in it. Also, here the vocals of Mark Wright come into their own. The return to full tempo and volume is, just like the ending, somewhat predictable.
The (bass and guitar) strings sound pleasantly heavy in ‘You’ve Got To Move On‘. The rest is surprising. About halfway there is an unexpected quiet piece. It ends well with strings dying away.

When I saw the title ‘Don’t You‘, I immediately thought about the big hit of Simple Minds. And as it turns out, it is indeed a cover. Of course, this version is heavier than the original. This sounds so natural that it looks like it should always have been like this. Still, this fantastic version of Game Zero is surprising.

During the intro of ‘Believe‘ there’s nicely played with the distribution over the headphones/boxes. The build-up of this song is not that surprising. By the way, this is not a cover of Cher!

The Ghost‘ is a dreamy and short, instrumental song. The intro of ‘Compromise‘ fits well with this. Contrary to ‘Ghost‘, this (rather short) song becomes nice and heavy in vocals and music. The build-up is less captivating.

Because of the thick bass grooves in ‘The Stranger‘ my attention is back again. Here there are nicer twists and nicer details, including the stacked vocals. The repeats in the end are a bit too much for the CD. Played live, I guess that increases the atmosphere.

Also, the songs that follow are made so accessible. So, when played live, they will be very pounding. Of course, it is also great to listen at home or on the road. The catchy tracks require you to turn up the volume several times. The balance between rhythm and melody remains.The metal is generally in between hard rock and metal. Although in ‘Lying‘ and in a ‘Full of Nothing‘ there is an exchange between small played parts and the heavier work a few times.

Some things on ‘W.A.R. – We Are Right‘ are a bit too predictable. That’s why it’s not constantly interesting. However, everything is well played and sung. Moreover, vocals and music are in harmony. Also, the relation between rhythm and melody is fine. Game Zero has made an exhilarating album. Because of the accessibility it will certainly be catchy played live.

(79/100) (Art Gates Records)

Website: Game Zero
Facebook: Game Zero
Instagram: Game Zero

Tracklist:
01 – W.A.R
02 – Goodbye
03 – You’ve Got To Move On
04 – Don’t You
05 – Believe
06 – The Ghost
07 – Compromise
08 – The Stranger
09 – Blow Me Away
10 – You Choke Me
11 – Lying
12 – Full of Nothing

Line-Up:
Mark Wright: Vocals , Percussion Guitar
Alex Incubus: Lead guitar
Dave J: Drum
Acey Guns: Bass

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: