Sari Schorr – Live in Europe

Hoewel haar debuutalbum, ‘A Force Of Nature’ nog geen vier jaar oud is, is Sari Schorr al niet meer weg te denken uit de blues wereld. Ze heeft een fantastisch timbre in haar stem, waarin ze verschillende emoties laat horen. Daarnaast in ze één brok passie, die vooral tot uiting komt tijdens optredens. Hoogste tijd dus voor een live album.
Op 6 maart wordt ‘Live in Europe’ gelanceerd. Dit album bevat hoogtepunten uit diverse live shows.
Als eerste horen we: ‘The New Revolution‘ (van het album ’Never Say Never’). Door het applaus en de woorden “Thank you so much” is het duidelijk dat het live aspect goed te horen zal zijn. Het orgel is heerlijk aanwezig in dit openingsnummer. De kleur van Sari’s stem komt natuurlijk mooi uit. Zang en muziek brengen me vrijwel direct in een flow. Ik tap mee met mijn voet.
Vrij snel wordt er overgeschakeld naar ‘Ain’t Got No Money’. Hier ligt het tempo in de muziek iets lager. Ondanks het iets lagere tempo, is de muziek wel opzwepend. Het orgelspel en het gitaarwerk zijn om je vingers bij af te likken. Ondertussen zorgt de ritmesectie voor een prima basis. Tel daar de geweldige zang van Sari bij op, en je hebt een fantastisch live nummer.
De drums zijn bescheiden, maar mooi aanwezig in het eerste stuk van ‘Turn The Radio On’. In dit iets rustigere nummer is het geluid niet helemaal stabiel qua volume en intensiteit. Omdat het niet erg opvalt, is het niet hinderlijk. De achtergrondzang vrij voorspelbaar ingezet.

Sari zingt in eerste instantie zwoel in ‘Damn The Reason’, gevolgd door haar bekende powerzang. Alles wat ze doet is steeds in balans met de muziek. Ook hier is er achtergrondzang. Nu is het een prima toevoeging die in harmonie is met het geheel.
De vocale uithalen van Sari zijn indrukwekkend.

I Just Want To Make Love To You’ heeft een opzwepend intro. De gitaar klinkt hier nogal vintage. Sari zingt dit nummer met een passende, verleidelijke klank in haar stem.
Tijdens het heerlijke instrumentale intro zorgt de ritmesectie voor de strakke basis, gitaar en orgel krijgen alle ruimte. Even later treedt de bas iets meer op de voorgrond. Deze topversie duurt maar liefst ruim tien minuten.

Het langzame intro van ‘Black Betty’ geeft me kippenvel. Fans weten al lang dat ze een geheel eigen, gedurfde versie heeft die meer dan geslaagd is. Het ruwe randje op haar stem, waarin zoveel passie klinkt, kruipt nu dieper onder mijn huid. Hier is minder rock, maar meer blues en vooral meer emotie dan het origineel. Wow, wat een stem! Na een hoge, tedere gezongen noot klinkt er applaus. Het nummer lijkt afgelopen, maar Sari zingt nog een even verder, iets lager nu. Maar weer met passie. Geweldig!

Ready for Love’ is een akoestische (bonus) track. Weer weet Sari met haar stem te imponerend. De achtergrondzang is als detail toegevoegd. Toch haalt het wat aandacht weg van Sari’s zang. Zij zingt dit vol overtuiging. Het nummer eindigt mooi klein.

In ‘King of Rock and Roll’ is samenzang wat uitgebreider. De stemmen kleuren prima bij elkaar. Zang en achtergrondzang vormen een goede harmonie met gitaar en pianospel.
Op Sari’s powerzang zit zo nu en dan een heerlijk ruw randje, vooral op het laatst. Wat een prachtig einde van een zeer goed album.

(85/100) (Manhaton Records)

Website: Sari Schorr
Facebook: Sari Schorr

TrackList:
01 – The New Revolution
02 – Demolition Man
03 – Ain’t Got No Money
04 – Turn The Radio On
05 – Damn The Reason
06 – I Just Want To Make Love To You
07 – Thank You
08 – Valentina
09 – Back To LA
10 – Black Betty
11 – Ready for Love (Acoustic) Bonus Track
12 – King of Rock and Roll (Acoustic) Bonus Track

Live line-Up (in wisselende samenstelling)
Sari Schorr – zang
Ash Wilson – gitaar
Steve Wright – gitaar
Mat Beable – bas
Roy Martin – drums
Martin ‘Magic’ Johnson – drums
Bob Fridzema – toetsen
Stevie Watts – toetsen

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Sari Schorr – Live in Europe

Although her debut album, ‘A Force Of Nature’, is less than four years old, Sari Schorr is already a well-known name in the blues world. She has a fantastic timbre in her voice, in which she shows different emotions. In addition, her passion is incredible, which is especially expressed during performances. High time for a live album.
On the 6th of March ‘Live in Europe‘ will be launched. This album contains highlights from various live shows.
First, we hear: ‘The New Revolution‘ (from the album ‘Never Say Never’). Because of the applause and the words “Thank you so much” it’s clear that the live aspect will be heard well. The organ is wonderfully present in this opening track. The colour of Sari’s voice comes out beautifully of course. Vocals and music bring me almost immediately in a flow. I tap along with my foot.
Pretty soon there is switch to ‘Ain’t Got No Money‘. Here the tempo in the music is a bit lower. Despite the slightly lower tempo, the music is quite rousing. The organ playing and the guitar work are finger licking. Meanwhile the rhythm section provides an excellent basis. Add to that the marvellous vocals of Sari, and you have a fantastic live song.
The drums are modest, but nicely present in the first piece of ‘Turn The Radio On‘. In this slightly quieter song, the sound is not quite stable in volume and intensity. Because it is not very noticeable, it is not annoying. The background vocals are quite predictable.

At first Sari sings choky in ‘Damn The Reason‘, followed by her well-known power vocals. Everything she does is always in balance with the music. Also, here arel background vocals too. Now it is a fine addition that is in harmony with the whole.
Sari’s vocals are impressive.

I Just Want To Make Love To You‘ has a rousing intro. The guitar sounds rather vintage here. Sari sings this song with a suitable, seductive sound in her voice.
During the delightful instrumental intro, the rhythm section gives the strict base, guitar and organ are given all the freedom they need. Moments later the bass comes a bit more to the fore. This top version lasts no less than ten minutes.

The slow intro of ‘Black Betty‘ gives me goose bumps. Fans have known for a long time that she has a very own, daring version that is more than successful. The rough edge on her voice, in which so much passion sounds, now crawls deeper under my skin. Here is less rock, but more blues and above all more emotion than the original. Wow, what a voice! After a high, tender sung note, applause sounds. The song seems to be finished, but Sari sings a bit more, a little lower now. But again, with passion. Awesome!

Ready for Love‘ is an acoustic (bonus) track. Again, Sari knows how to impress with her voice. The background vocals have been added as a detail. Yet it takes some attention away from Sari’s vocals. She sings this full of conviction. The song ends nicely small.

In ‘King of Rock and Roll‘ vocals are more extensive. The voices colour well together. Vocals and backing vocals form a good harmony with guitar and piano playing.
Sari’s power vocals have a nice rough edge every now and then, especially in the end. What a beautiful end of a very good album.

(85/100) (Manhaton Records)

Website: Sari Schorr
Facebook: Sari Schorr

TrackList:
01 – The New Revolution
02 – Demolition Man
03 – Ain’t Got No Money
04 – Turn The Radio On
05 – Damn The Reason
06 – I Just Want To Make Love To You
07 – Thank You
08 – Valentina
09 – Back To LA
10 – Black Betty
11 – Ready for Love (Acoustic) Bonus Track
12 – King of Rock and Roll (Acoustic) Bonus Track

Live line-Up (in varying compositions)
Sari Schorr – song
Ash Wilson – guitar
Steve Wright – guitar
Mat Beable – bass
Roy Martin – drums
Martin “Magic” Johnson – drums
Bob Fridzema – keys
Stevie Watts – keys

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: