ABBA Rocks sloot hun tour groots af in Grenswerk in Venlo

De ABBA Rocks tour maakte me nieuwsgierig. Deels door de gave line-up. Maar ook door het idee om nummers die bijna iedereen kent, om te zetten in rock. Op 7 maart was het laatste optreden van deze tour in een uitverkocht Grenswerk in Venlo. De avond begon met een instrumentaal stuk. John JayCee Cuijpers (Praying Mantis, Ayreon) zong het eerste deel van ‘The Visitors’. Gevolgd door Lisette van den Berg (Scarlet Stories, Ayreon). Gitarist Leif de Leeuw had hier een belangrijk aandeel. Hij kan niet alleen fantastisch spelen, ook het plezier waarmee hij speelde was mooi om te zien.
Venlonaar Sjoerd Rutten zat met een big smile achter zijn drumkit. Het was heerlijk om zoete ABBA-nummers zoals ‘Ring ring’ in een rock versie te horen. Dit kwam niet alleen door het rockende gitaarspel van Menno Gootjes (Focus) en Leif. Maar ook door het toedoen van het gave Hammond spel van Sven Figee (Sven Hammond).

Knowing me knowing you
Lisette’s vocale kwaliteiten kwamen niet altijd voldoende tot uiting. Haar zang was bijvoorbeeld in ‘Mamma Mia’ te zacht. Ze liet een goede tekstbeleving zien in haar manier van bewegen.
Bovendien had ze een mooie gezichtsexpressie, ze overtuigde dus wel!
Menno week niet zo veel van zijn plaats af. Des te beweeglijker was Leif. Hij liep regelmatig naar Menno om zij aan zij te spelen. Beide met de hals van hun gitaar in de lucht. Er was geen competitie, maar ‘brotherhood’ tussen dit tweetal. Bassist Richard Zoer zorgde ook voor een aangenaam portie rock. Daarbij bewoog hij lekker mee op de maat van de muziek. Sven was één en al passie en beweeglijkheid en stond regelmatig te spelen. Zijn solo in ‘Knowing me knowing you’ was super.

Langzaam maar zeker dansten de toeschouwers wat meer, en zongen ze de refreinen mee.
Voor aanvang van ‘When I kissed the teacher’ vertelde Lisette iets. Ze praatte zo zacht dat ze nauwelijks te verstaan was.
The name of the game’ was wat rustiger dan het origineel. Zo werd dit een mooie rock ballad, de ingetogen zang van John paste er perfect bij. Zijn power uithaal was super! De ‘zoete’ ABBA-nummers op eigen wijze getransformeerd tot heerlijke rock. Dit was nergens te heavy of over de top. Na een klein uur was er een korte pauze.

Lay all your love on me
Weer terug op de bühne werd er gestart met het rockende ‘Intermezzo no.1’. Vervolgens zong Lisette het rustige ‘My love my life’. Het duurde even voordat het geklets uit de zaal verminderde. Dat kwam deels doordat haar stem vrij zacht was ten opzichte van de rustige muziek. Ze bracht dit nummer met bezieling, waardoor ze wel degelijk indruk maakte. Ook ‘Eagle’ was wat rustiger. Daarna ging ‘het gas er weer op’ voor ‘Lay all your love on me’. Hier ging Leif helemaal los op zijn gitaar. Hoewel ABBA Rocks natuurlijk totaal anders is dan ABBA zelf, voelde het nergens onwennig aan. Dat gold voor zowel de up-tempo als de rustigere nummers. Het leek wel alsof deze rock versies altijd zo bestaan hadden, alles was in balans. De uitgebreide instrumentale stukken waren een lust voor het oor. Deze waren goed gevuld door de Hammond, bas grooves, en gitaarspel om je vingers bij af te likken. Sjoerd ondersteunde dit perfect.

Does your mother know
De sfeer in de zaal werd steeds losser, er werd meer gedanst. Het meezingen door het publiek bleef over het algemeen wat aarzelend, behalve de refreinen van de mega hits. Die werden steeds overtuigender mee gezongen. De bandleden genoten meer en meer, aangemoedigd door de enthousiaste reacties van de aanwezigen. Lisette heeft wel degelijk power op haar stem. Dat kwam misschien wel het beste naar voren in ‘Gimme gimme gimme’. ‘So long’ was zogenaamd het laatste nummer.

Er kwam een uitgebreide toegift, het dak ging er bijna af. Het allerlaatste nummer was ‘Does your mother know’. Leif en John gingen compleet uit hun dak. Deze ‘podiumbeesten’ zaten beide op hun knieën en jutte elkaar op om nòg meer te geven. De sfeer op het podium en in de zaal was zinderend. In een uitgelaten sfeer verliet de band voor de laatste maal het podium. Het was ook echt de laatste keer voor de band, want dit was de allerlaatste show van deze tour.
Nu maar hopen dat er een ABBA Rocks CD komt, zodat we zowel in binnen als buitenland kunnen luisteren zo vaak als we willen. Dit is tè goed voor ‘alleen maar’ een tour.

Na afloop draaide huis-dj, DJ Sjerruf leuke plaatjes die aansloten bij het tijdsbeeld. Hierdoor bleef de gezellige sfeer in Grenswerk bestaan.

Facebook: Abba Rocks

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

ABBA Rocks closed their tour magnificent in Grenswerk in Venlo.

The ABBA Rocks tour made me curious. Partly because of the fantastic line-up. But also because of the idea of turning songs that almost everyone knows into rock. On the 7th of March the last performance of this tour was in a sold out Grenswerk in Venlo. The evening started with an instrumental piece. John JayCee Cuijpers (Praying Mantis, Ayreon) sang the first part of ‘The Visitors‘. Followed by Lisette van den Berg (Scarlet Stories, Ayreon). Guitarist Leif de Leeuw had an important part here. His playing was fantastic, also the pleasure he played with was nice to see.
Venlo artist Sjoerd Rutten sat behind his drumkit with a big smile. It was great to hear sweet ABBA songs like ‘Ring ring‘ in a rock version. This was not only because of the rocking guitar playing of Menno Gootjes (Focus) and Leif. But also because of the wonderful Hammond playing of Sven Figee (Sven Hammond).

Knowing me knowing you
Lisette’s vocal qualities were not always sufficiently expressed. For instance, her singing in ‘Mamma Mia‘ was not loud enough. She showed a good lyrical expression in her way of body language. Moreover, she had a beautiful facial expression, so she was convincing!
Menno did not move around much. Leif was more dynamic. He regularly walked to Menno to play side by side. Both with the neck of their guitar in the air. There was no competition, but ‘brotherhood’ between the two of them. Bass player Richard Zoer also caused a pleasant portion of rock. He moved on the rhythm of the music. Sven was passionate and agile and standing on his feet regularly. His solo in ‘Knowing me knowing you‘ was super.

Slowly but surely the spectators danced a bit more, and sang along with the choruses.
Before the start of ‘When I kissed the teacher’ Lisette told something. She spoke so softly that she could hardly be understood.
The name of the game‘ was a bit calmer than the original. This turned out to be a nice rock ballad, the subdued vocals of John fitted perfectly. His power outburst was super! The ‘sweet’ ABBA songs transformed in their own way into delicious rock. This was nowhere too heavy or over the top. After less than an hour there was a short break.

Lay all your love on me
Back on stage the rocking ‘Intermezzo no.1‘ was started. Then Lisette sang the quiet ‘My love my life‘. It took a while before the chatter from the audience diminished. This was partly because her voice was quite soft compared to the quiet music. She brought this song with inspiration, which was impressive. Also ‘Eagle‘ was a bit quieter. After that ‘the accelerator went back on‘ for ‘Lay all your love on me‘. Here Leif ‘freaked out’ on his guitar. Of course, ABBA Rocks is totally different from ABBA itself, nevertheless it didn’t feel unusual at all. That was valid for the up-tempo as well as the quieter songs. It seemed like these rock versions had always existed like this, everything was in balance. The extensive instrumental pieces were ear candy. These were well filled by the Hammond, bass grooves, and finger licking guitar playing. Sjoerd supported this perfectly.

Does your mother know
The atmosphere in the hall became freer and freer, there was more dancing. Singing along by the audience generally remained somewhat hesitant, except for the choruses of the mega hits. These were sung more and more convincingly. The band members enjoyed more and more, encouraged by the enthusiastic reactions of the crowd. Lisette does have power on her voice. That was perhaps best expressed in ‘Gimme gimme gimme‘.
So long‘ was supposedly the last song.

There was an extensive encore, the roof almost went off. The very last song was ‘Does your mother know‘. Leif and John went completely crazy. These ‘stage animals’ were both on their knees and chewed each other up to give even more. The atmosphere on stage and in the hall was sweltering. In an exuberant atmosphere the band left the stage for the last time. It really was the last time for the band, because this was the very last show of this tour.
Now let’s hope there will be an ABBA Rocks CD, so we can listen at home and abroad as often as we want. This is too good for ‘just’ a tour.

Afterwards house DJ DJ Sjerruf played spinned some nice music that matched the time frame. Because of this, the cozy atmosphere in Grenswerk remained.

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: