Marillion – Script For A Jester’s Tear

Voor wie toevallig weinig weet over Marillion volgt hier een korte inleiding. Deze band werd in 1979 opgericht door onder andere Steve Rothery. De bandnaam was eerst Silmarillion, maar om problemen met de erven van Tolkien te voorkomen werd de bandnaam al snel veranderd in Marillion. Begin jaren ’80 werd Derek Dick, beter bekend als Fish de nieuwe leadzanger. In 1983 kwam het debuutalbum ‘Script For A Jester’s Tear’ uit, en werd meteen een succes. Nog steeds wordt dit debuut gekoesterd. Daarom is nu een speciale uitgave gelanceerd. Zo kunnen we weer een keer terugblikken op de jaren ’80 van Marillion, met de studioversie en een live concert.

Fish weet je steeds binnen een paar seconden te raken met zijn stem. Maar ook qua muziek is Marillion briljant. De geluidkwaliteit is zoals we gewend zijn van ze: zeer goed. Hierdoor word ik één met de muziek. De klein gespeelde van ‘Script For A Jester’s Tear’ delen kruipen iedere keer onder mijn huid.

Ook in ‘He Knows You Know’ weet Marillion mijn aandacht constant vast te houden. ‘The Web’ met zijn heerlijk strakke intro is natuurlijk ook een fantastisch nummer. Zo nu en dan valt het Schotse accent van Fish op, en dan met name de uitspraak van de ‘r’. Vooral bij het woord ‘rudely’ uit de zin: ”Edgy eggs and queing cumbers, rudely wakened from their slumber”. Echte fans weten dat deze in uit ‘Garden Party‘ komt. Zij kennen immers alle songteksten van buiten. Dus zij weten ook dat er hierna nog twee nummers volgen, die vol zitten met allerlei wendingen. Beide prog nummers horen tot de categorie ear candy.

Maar er volgt nog meer lekkers. Wat dacht je van ‘Market Square Heroes’? Het blijft onvoorstelbaar, dat een debuutsingle zo goed kan zijn! Vanzelfsprekend zijn de nummers die volgen ook fantastisch, dat geldt helemaal voor de epic ‘Grendel’, die ruim 17 minuten duurt. Wat zit dit toch allemaal mooi in elkaar!
Naast studiowerk is er een uitgebreid ‘pakket’ live nummers aan toegevoegd. Dat is te horen aan het gejuich. Dan kondigt Fish, met zijn heerlijke Schotse accent ‘Garden Party’ aan. Ook nu is de geluidskwaliteit zeer goed. Er zijn enkele verschillen met de originele studioversie. Dat blijkt ook bijvoorbeeld uit ‘Three Boats Down From The Candy’, de emotie in de zang van Fish komt live nog beter tot zijn recht. Tussen de nummers vertelt Fish het een en ander. Vooral waarover het nummer gaat, dit voelt heel gezellig aan. Het is duidelijk dat ze, ook toen al, een warme band hadden met de fans. Marillion weet je steeds al aan het begin van ieder nummer te raken. En dat houden ze het hele nummer vast. Ooit waren het nieuwe nummers, nu is het een feest van herkenning.
Er wordt even meegeklapt tijdens ‘Forgotten Sons’, maar het strakke ritme is niet makkelijk. Deze live uitvoering is subliem. Dit komt onder andere door de timing van zang en muziek. En niet te vergeten door het super gitaarspel. ‘Market Square Heroes’ wordt volop meegezongen, terwijl er wordt meegeklapt wordt tijdens het intro van ‘Margaret’. Een vrolijke sfeer verspreidt zich via de boxen.
Dat je van een aantal nummers zowel de studioversie als de live versie hoort, is totaal geen probleem. Dit is extra lang genieten, waarbij zeker de live versies fantastisch zijn. Wat een geweldig concert moet dat toen geweest zijn!
Of dit speciale album een ‘must’ is…? Marillion weet steeds wat unieks uit te brengen, en nu weer. Dus is het zeker de moeite waard!

(92/100) (Warner Music Group)

Website: Marillion
Facebook: Marillion
Youtube: Marillion

Tracklist:
01 – Script For A Jester’s Tear
02 – He Knows You Know
03 – The Web
04 – Garden Party
05 – Chelsea Monday
06 – Forgotten Sons

01 – Market Square Heroes
02 – Three Boats Down From The Candy
03 – Grendel –
04 – Charting The Single

01 – Garden Party – LIVE
02 – Three Boats Down From The Candy – LIVE
03 – Grendel – LIVE
04 – Chelsea Monday – LIVE
05 – He Knows You Know – LIVE
06 – The Web – LIVE
07 – Script For A Jester’s Tear – LIVE
08 – Forgotten Sons – LIVE
09 – Market Square Heroes – LIVE
10 – Margaret – LIVE

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Marillion – Script For A Jester’s Tear

For those who happen to know little about Marillion, here is a brief introduction. This band was founded in 1979 by Steve Rothery and others. At first the band name was Silmarillion, but to avoid problems with the heirs of Tolkien, the band name was soon changed to Marillion. In the early 80’s Derek Dick, better known as Fish became the new lead singer. In 1983 the debut album ‘Script For A Jester’s Tear‘ was released, and became an instant success. This debut album is still cherished today. That’s why a special release has been launched now. This way we can look back on the 80’s of Marillion again, with the studio version and a live concert.

Fish always knows how to hit you with his voice within seconds. But Marillion is also brilliant when it comes to music. The sound quality is just like we’re used to from them: very good. This makes me one with the music. The small played parts of ‘Script For A Jester’s Tear‘ get under my skin every time.

Also in ‘He Knows You KnowMarillion knows how to keep my attention constantly. ‘The Web‘ with its deliciously tight intro is of course also a fantastic song. Every now and then the Scottish accent of Fish stands out, and in particular the pronunciation of the ‘r’. Especially with the word ‘rudely‘ from the sentence: “Edgy eggs and queing cumbers, rudely wakened from their slumber“. Real fans know it comes in from ‘Garden Party’. After all, they know all the lyrics by heart. So they also know that two more songs will follow, which are full of all kinds of twists and turns. Both prog songs belong to the category ear candy.

But there’s more goodies to come. How about ‘Market Square Heroes‘? It remains unbelievable, that a debut single can be so good! Of course the songs that follow are fantastic too, especially the epic ‘Grendel‘, which lasts over 17 minutes. What a beautiful piece this is!
Besides studio work, an extensive ‘package’ of live songs has been added. You can hear that in the cheering. Then Fish, with his delicious Scottish accent, announces ‘Garden Party‘. Again, the sound quality is very good. There are some differences with the original studio version. This is also evident in ‘Three Boats Down From The Candy‘, the emotion in Fish’ vocals is even better live. Between the songs, Fish tells a couple of things. Especially what the song is about, this feels very cosy. It is clear that they, even then, had a warm bond with the fans. Marillion always knows how to touch you at the beginning of every song. And they maintain that throughout the song. Once it were new songs, now it’s a feast of recognition.
People clap along during ‘Forgotten Sons‘, the tight rhythm isn’t easy. This live performance is sublime. This is partly due to the timing of vocals and music. And not to forget because of the super guitar playing. ‘Market Square Heroes‘ is being sung along a lot, while there is clapping along during the intro of ‘Margaret‘. A cheerful atmosphere spreads through the speakers.
It is absolutely no problem to hear the studio version as well as the live version of a number of songs. This is an extra-long time of enjoyment, especially the live versions are fabulous. What a fantastic concert that must have been then!
Whether this special album is a ‘must’…? Marillion always knows to release something unique, and this time again. So, it’s definitely worth it!

(92/100) (Warner Music Group)

Website: Marillion
Facebook: Marillion
Youtube: Marillion

Tracklist:
01 – Script For A Jester’s Tear
02 – He Knows You Know
03 – The Web
04 – Garden Party
05 – Chelsea Monday
06 – Forgotten Sons

01 – Market Square Heroes
02 – Three Boats Down From The Candy
03 – Grendel –
04 – Charting The Single

01 – Garden Party – LIVE
02 – Three Boats Down From The Candy – LIVE
03 – Grendel – LIVE
04 – Chelsea Monday – LIVE
05 – He Knows You Know – LIVE
06 – The Web – LIVE
07 – Script For A Jester’s Tear – LIVE
08 – Forgotten Sons – LIVE
09 – Market Square Heroes – LIVE
10 – Margaret – LIVE

1 gedachte over “Marillion – Script For A Jester’s Tear”

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: