M-Opus – Origins

M-Opus komt uit Dublin. ’Origins’ is het tweede album van dit drietal. Het verhaal hierop speelt zich af in het jaar 2187. Miller McKee was ooit een wetenschapper met aanzien, maar hij is aan lagerwal geraakt. Onverwacht krijgt hij telefoon dat zijn ex vermoord is. Zij was ook een wetenschapper en hield zich in het geheim bezig met teleportatie. Dit is een voorwerp (of een persoon) van de ene naar de andere plaats verplaatsen, zonder dat het object, of de persoon de ruimte tussen deze plaatsen doorkruist. Miller gaat op onderzoek uit….
Diverse acteurs brengen vertellend en/of zingend de personages tot leven. Bij het album zit geen tekstboekje, de tekst is te downloaden/uitprinten. Dit zijn maar liefst 39 pagina’s, deze heb je echt nodig om te weten wie welke rol speelt, en om het verhaal te begrijpen.

Overture’ start rustig met gesproken delen uit eerdere ruimtemissies. Gelijktijdig met de muziek gaat dit over naar toekomstige missies, ruimtestations, en een nieuwsuitzending van de Kolonie Mars Twee. De toegevoegde geluiden maken het een ruimteaspect extra duidelijk. Er is een uitgebreid opgenomen telefoongesprek tussen Miller en Violet. Met sampling eindigt deze openingstrack.

In ‘Accidents Will Happen’ hoor je een mooie mix van prog rock en een licht poppy sound. De diverse stemmen vormen samen een mooie match.

In de tracks die volgen hoor je binnen één track hoor je een afwisseling van gezongen, instrumentale en gesproken stukken. Er wordt volop gebruik gemaakt van sampling, dit is in harmonie met het verhaal.
De verschillende laagjes (akoestisch) gitaarspel trekken de aandacht in ‘Mr. McKee’. Dit is een van de weinige tracks die je vrij gemakkelijk mee zingt. Toch is het gesprek tussen Miller en Violet wat hierna komt niet storend.

Er is veel variatie in de onderlinge nummers. Het aspect ‘space’ is niet overheersend, maar loopt duidelijk door het verhaal heen. Keer op keer valt de goede verdeling van het geheel over de koptelefoon, en de mooie blend van stemmen op.

In ‘Waiting To Be‘ trekt de stem mijn aandacht. Dit vormt een mooie combinatie met de muziek, waarin het geluid van ‘strijkinstrumenten’ verwerkt zit, en het glockenspiel. Het snellere stuk heeft behoorlijk wat laagjes en details. Het klein gespeeld stukje hierin, maakt indruk. Het nummer eindigt klein.

Er gebeurt een heleboel in ‘2048 Numbers‘, en het is vrij complex. Na een geluid dat bij tijdreizen/ teleportatie hoort, merk je dat Miller in een andere omgeving is.

Cd 2
Miller heeft het bij zijn terugkeer duidelijk benauwd in ‘Emergency Exit’.
March of Fate’ speelt weer in de ‘tegenwoordige tijd’, ergens aan de kust. Dat is te horen aan het geluid van de golven. Een marstempo op drums klinkt samen met blazers en andere klassieke elementen. Ondertussen praat de Narrator, de muziek is even filmisch van karakter.
Aan het begin van ‘Fireworks’ is er een hard piepend geluid, niet echt fijn met de koptelefoon. Het verhaal gaat verder in zang en gesproken woorden. De muziek blijft divers en er zijn veel overgangen in ritme, volume en tussen diverse instrumenten. Regelmatig hoor je een aantal laagjes akoestisch gitaren, dit wordt soms afgewisseld met wat meer rockend gitaarspel.
Tijdens het intro van de epic ‘Infinite Within’ wordt de spanning opgebouwd. Er volgt (voorlopig) geen onrust, even is het zelfs licht zoet als “Please come back to me” de eerste keren wordt gezongen. Er is een mooie, langzame opbouw naar meer pit. Na een gave wending is de muziek apart, maar boeiend. Er is een vleugje Arabische sound, ook deze laatste track heeft volop wendingen. Een enkel piepklein kraakje valt nauwelijks op, maar de mini drop-out hoor ik iedere keer. Ondanks deze kleine oneffenheden is dit een fantastische afsluitende track.

Op hun debuutalbum ‘1975 Triptych’ haalde ‘M-Opus‘ hun inspiratie uit 1975. Nu uit 1978, dat is te zien aan de Romeinse cijfers op de cover. Bovendien is dat terug te horen op ‘Origins‘ bijvoorbeeld in het toetsenwerk. Door de gesproken delen en de verhaallijn, ontstaat er een andere manier van luisteren. Je moet echt even de tijd nemen om het album te laten groeien. Toch vallen er al veel details op als je voor de eerste keer luister, zoals de cimbalen die secuur bespeeld zijn. Multi-instrumentalist Jonathan Casey is professioneel componist voor tv en film. Samen met Mark Grist en Colin Sullivan heeft hij vijf jaar aan dit album gewerkt. Dat is te merken want ‘Origins‘ zit zeer goed in elkaar.

(87/100) (Rude Chord Records)

Website: M-Opus
Facebook: M-Opus

Tracklist CD 1:
01 – Overture (3:43)
02 – Accidents Will Happen (3:20)
03 – Please Don’t Let Me Go (3:25)
04 – Can’t Blame Me (3:20)
05 – A Perfect Day For Flight (6:39)
06 – Mr. McKee (5:04)
07 – Find My Way Back Home (6:25)
08 – Krown On The Coastline (4:46)
09 – Welcome To White Rose (0:45)
10 – Mystery At The Ministry (4:41)
11 – Midnight On The White Rose (4:22)
12 – Complete The Machine (2:22)
13 – Waiting To Be (4:58)
14 – Labyrinth (4:30)
15 – Armed Gods (2:14)
16 – At The Lab (3:30)
17 – Never Giving Up On Your Love (3:06)
18 – 2048 Numbers (7:45)

Tracklist CD 2:
19 – Emergency Exit (2:24)
20 – Troubled Minds (6:02)
21 – Hide and Seek (5:28)
22 – March of Fate (3:05)
23 – Empty Shells (5:00)
24 – Fireworks (2:20)
25 – The Big Swindle (4:33)
26 – Violet Alone (4:48)
27 – Don’t You Want To Feel My Heart (4:10)
28 – Infinite Within (23:47)

Line-Up M-Opus:
Jonathan Casey – zang, keyboards, bas, gitaar
Mark Grist – zang, drum
Colin Sullivan – gitaar, verteller

Zangers:
Miller – Jonathan Casey
Jonah – Danny McCormack
Violet – Sandi Jane Hyland
Krown – Eoghan McLaughlin
Minister Fiennes – Stella Bass
Master of Ceremonies – Mark Grist

Auteurs:
Miller – Jonathan Casey
Violet – Sharon Mannion
Jonah – Danny Kehoe
Krown – Eoghan McLaughlin
Minister Fiennes – Stella Bass
Vincent – Charlie Kranz
Henchman – Graeme Singleton
Narrator – Colin Sullivan
Beach Android – Tomoko Okamoto
Professor – Ron Garner
White Rose Voice – Tamara Markus

Gastmuzikanten:
Conor McGouran – gitaar (11)
Anto Drennan – gitaar (18)
Michael Buckley – dwarsfluit (23)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

M-Opus – Origins

M-Opus is from Dublin. ‘Origins‘ is the second album of this trio. The story on this album takes place in the year 2187. Miller McKee is a washed-up genius scientist. Unexpectedly he gets a phone call that his ex has been murdered. She was also a scientist and secretly engaged in teleportation. This is moving an object (or a person) from one place to another, without the object, or person crossing the space between these places. Miller is going to investigate…
Various actors tell and/or sing the characters to life. The album doesn’t come with lyric booklet, the lyrics can be downloaded/printed. These are no less than 39 pages, you really need these to know who is playing which role, and to understand the story.

Overture‘ starts quietly with spoken parts from previous space missions. At the same time as the music, it moves on to future missions, space stations, and a news broadcast of the Colony of Mars Two. The added sounds make a space aspect extra clear. There is an extensive recorded telephone conversation between Miller and Violet. This opening track ends with sampling.

In ‘Accidents Will Happen‘ you hear a nice mix of prog rock and a slightly poppy sound. The several voices together form a nice match.

In the tracks that follow you hear within one track an alternation of sung, instrumental and spoken pieces. A lot of sampling is used, this is in harmony with the story.
The different layers of (acoustic) guitar playing draw the attention in ‘Mr. McKee‘. This is one of the few tracks you can sing along quite easily. Yet the conversation between Miller and Violet what follows is not disturbing.

There is a lot of variation between the songs. The aspect ‘space’ is not dominant, but clearly runs through the story. Again, and again you’ll hear the good distribution of the whole over the headphones, and the beautiful blend of voices.
In ‘Waiting To Be‘ the voice attracts my attention. This forms a nice combination with the music, in which the sound of ‘string instruments’ is incorporated, and the glockenspiel. The faster piece has quite a few layers and details. The small piece played in it makes an impression. The song ends small.

A lot happens in ‘2048 Numbers‘, and it’s quite complex. After a sound that belongs to time travel/ teleportation, you notice that Miller is in a different environment.

CD 2
Miller is clearly out of breath on his return to ‘Emergency Exit‘.
March of Fate‘ is playing in the ‘present tense’ again, somewhere on the coast. You can hear that from the sound of the waves. A march tempo on drums sounds together with horns and other classical elements. Meanwhile the Narrator is talking, the music is equally cinematic.
At the beginning of ‘Fireworks‘ there is a loud squeaking sound, not really comfortable in the headphones. The story continues in vocals and spoken words. The music remains diverse and there are many transitions in rhythm, volume and between various instruments. Regularly you hear a number of layers of acoustic guitars, this is sometimes alternated with some more rocking guitar playing.
During the intro of the epic ‘Infinite Within‘ the tension builds up. There is no restlessness (for the time being), for a moment it is even slightly sweet when ‘Please come back to me‘ is sung the first time. There is a nice, slow build-up to more spirit. After a cool turn the music is unusual, but captivating. There is a touch of Arabic sound, also this last track has plenty of twists and turns. A single tiny squawk hardly stands out, but I hear the mini drop-out every time. Despite these small bumps, this is a fantastic final track.

On their debut album ‘1975 Triptych’ M-Opus got their inspiration from 1975. Now from 1978, that can be seen on the Roman numerals on the cover. Moreover, this can be heard on ‘Origins‘ for instance in keyboards.
Because of the spoken parts and the storyline, a different way of listening is created. You really have to take the time to let the album grow. Still, a lot of details stand out when you listen for the first time, like the cymbals that are played with precision. Multi-instrumentalist Jonathan Casey is a professional composer for TV and film. Together with Mark Grist and Colin Sullivan he worked on this album for five years. That’s obvious because Origins is very well constructed.

(87/100) (Rude Chord Records)

Website: M-Opus
Facebook: M-Opus

Tracklist CD 1:
01 – Overture (3:43)
02 – Accidents Will Happen (3:20)
03 – Please Don’t Let Me Go (3:25)
04 – Can’t Blame Me (3:20)
05 – A Perfect Day For Flight (6:39)
06 – Mr. McKee (5:04)
07 – Find My Way Back Home (6:25)
08 – Krown On The Coastline (4:46)
09 – Welcome To White Rose (0:45)
10 – Mystery At The Ministry (4:41)
11 – Midnight On The White Rose (4:22)
12 – Complete The Machine (2:22)
13 – Waiting To Be (4:58)
14 – Labyrinth (4:30)
15 – Armed Gods (2:14)
16 – At The Lab (3:30)
17 – Never Giving Up On Your Love (3:06)
18 – 2048 Numbers (7:45)

Tracklist CD 2:
19 – Emergency Exit (2:24)
20 – Troubled Minds (6:02)
21 – Hide and Seek (5:28)
22 – March of Fate (3:05)
23 – Empty Shells (5:00)
24 – Fireworks (2:20)
25 – The Big Swindle (4:33)
26 – Violet Alone (4:48)
27 – Don’t You Want To Feel My Heart (4:10)
28 – Infinite Within (23:47)

Line-Up M-Opus:
Jonathan Casey – vocals, keyboards, bass, guitar
Mark Grist – singing, drumming
Colin Sullivan – guitar, Narrator

Singers:
Miller – Jonathan Casey
Jonah – Danny McCormack
Violet – Sandi Jane Hyland
Krown – Eoghan McLaughlin
Minister Fiennes – Stella Bass
Master of Ceremonies – Mark Grist

Authors:
Miller – Jonathan Casey
Violet – Sharon Mannion
Jonah – Danny Kehoe
Krown – Eoghan McLaughlin
Minister Fiennes – Stella Bass
Vincent – Charlie Kranz
Henchman – Graeme Singleton
Narrator – Colin Sullivan
Beach Android – Tomoko Okamoto
Professor – Ron Garner
White Rose Voice – Tamara Markus

Guest musicians:
Conor McGouran – Guitar (11)
Anto Drennan – Guitar (18)
Michael Buckley – Flute (23)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: