Karibow – Essence

Oliver Rüsing is de man achter de prog.band Karibow. ‘Essence’ is hun nieuwste dubbelalbum. Op de eerste cd, ‘Essentially Acoustic’ staan akoestische versies van nummers die eerder op diverse cd’s verschenen. Oliver heeft hiervoor zelf alles gezongen en ingespeeld, behalve hoorns en saxofoons.

Natuurlijk is deze mooie akoestische versie van ‘Passion’ minder rockend dan het origineel, maar het heeft wel degelijk pit.

In ‘Primeval’ hoor je gestapelde zang en gesproken zinnen. De percussie is bijzonder en de muziek heeft soms heel wat laagjes.

De meeste fans zullen ‘Time to Wonder’ niet kennen, want dat komt van ‘Tribe’, een album uit 2000.
Dit bijzondere intro krijgt licht poppy vervolg in mid-tempo. De prog invloeden blijven aanwezig. Het luistert comfortabel weg, maar toch hoor je dat het complex in elkaar zit. De blazers zorgen bijna ongemerkt voor een vrolijkere sfeer vlak voor het einde.

Ook het intro van ‘E.G.O.’ is bijzonder. Dit is één van de nummers waar orkestrale elementen zijn toegevoegd. Deze akoestische versie is super. Zang en muziek zijn, net al in de voorgaande nummers, overal in evenwicht.

Met grote regelmaat word ik geraakt door de emotie in Oliver’s stem. Het akoestisch gitaarspel is soms klein of teder, andere keren heeft het meer pit.
De saxofoons en/of hoorns van Andy Pendant zijn steeds mooi toegevoegd. Af en toe smelten ze samen met de muziek. Op andere momenten komt het wat meer naar voren, zoals bijvoorbeeld ‘Addicted’. Het einde is hier nu geweldig!

Het duurt even voordat ik ‘Something’ (van het album ‘Addicted’ 2014) herken. Het tempo ligt veel lager en het bevat jazz/blues invloeden. Doordat de poppy elementen van het origineel weg zijn, is deze nieuwe versie intenser. Het drumwerk is bijzonder, het vingerknippen is leuk toegevoegd. Weer zijn de blazers, en de gestapelde zang prima toegevoegd.

In ‘Holophinium’ geniet ik onder andere van de mooie laagjes in het akoestische gitaarspel.

Oliver heeft ‘9/16’ opgedragen aan zijn vader die op 9 september 2016 overleed. Nu Oliver de woorden zo breekbaar zingt, raken ze mij echt. Nu heeft dit nummer de impact die erbij hoort…kippenvel. Deze prachtige ingetogen versie heeft een mooie opbouw naar iets meer tempo en volume. Weer zijn de blazers subtiel toegevoegd. De prachtige wending zorgt voor een minimalistische maar gave opbouw naar het einde.
De a capella zang bij ‘Elay’ met ‘vingerknippen’ is anders dan anders. De wending laat net te lang op zich wachten. Het einde is misschien iets voorspelbaar. Maar dat kan ook komen doordat ‘9/16’ zo onvoorstelbaar mooi was. Misschien was het beter geweest om de volgorde van ‘9/16’ en ‘Elay’ om te wisselen.

Deze 11 nummers voelen natuurlijk aan, het lijkt wel of ze altijd zo bestaan hebben. Karibow staat erom bekend om van alles als instrument te gebruiken. Je hoort dus soms dingen die moeilijk te achterhalen zijn. Dat is één van de redenen dat dit album wel moet groeien, want steeds hoor je weer wat nieuws. ‘Essentially Acoustic’ is verrassend gespeeld en zeer goed opgebouwd.

CD 2 ‘Essentially Live’
Deze live-cd is een registratie van de MOnuMENTour in 2019, en is op verschillende locaties opgenomen.
Het intro heeft door de aparte geluiden een mysterieuze start. Je hoort applaus en dan gaat het concert met ‘The Raining Silence’ echt van start. Het geluid het is aan de scherpe kant. Toch is het geluid behoorlijk goed, zeker voor een band met een beperkt budget.
Het geheel is goed verdeeld over de koptelefoon. In ‘Private Babylon’ is het geluid juist iets doffer. Toch komt het gave gitaarspel prima tot bloei.
Voor aanvang van ‘District of Dignity’ wordt Hayley Griffiths geïntroduceerd. Eerst horen we Oliver zelf zingen. Even later valt Hayley bij. Hun stemmen kleuren erg goed bij elkaar. Dat Hayley een prachtige stem heeft, dan weten veel prog liefhebbers al, want zij bekend van onder andere Karnataka.

In ‘The North Wall Tale’ worden strak gespeelde delen (al dan niet met rusten) afgewisseld met virtuoze stukken.
Live komt alles goed tot zijn recht. Weer is er prachtig gitaarspel van Philipp Dauenhauer. Hij neemt in diverse nummers ook de achtergrondzang voor zijn rekening.

In de meeste nummers zijn er van allerlei leuke dingen toegevoegd, zoals gelach of een echo. De nummers worden op het einde over het algemeen wat langer gerekt.
Natuurlijk was ik al lang één met het concert. Maar bij ‘Red Feathers’ zie ik Oliver weer voor me met zijn vogelmasker op, en rode veren om zijn handen. Een damesstem die is ingezet als instrument, is in dit ingetogen nummer een aantal keer te horen.

Na het prachtig klein gespeelde einde van het emotioneel beladen ‘9/16’ verandert de sfeer al snel met het sing-a long nummer ‘Believe’. Het is heerlijk om deze verandering op cd mee te krijgen. Deze vrolijke sfeer blijft bestaan in ‘Remember’. Maar tijdens een klein gespeeld deel luistert het publiek in stilte verder. Na ‘Change’ is ‘The cry’ een prima afsluitend nummer. Hopelijk opent deze live-cd nieuwe deuren voor Karibow. Want ze verdienen het om vaker op de planken te staan.
Deze dubbelaar een aanrader, niet alleen voor de fans, maar ook voor wie kennis wil maken met Karibow.

(88/100) (Eigen beheer)

Website: Karibow
Facebook: Karibow
Bandcamp: Karibow

Tracklist CD 1 Essentially Acoustic’:
01 – Passion 04:28
02 – Primeval 06:53
03 – Time to Wonder 05:06
04 – E.G.O. 10:21
05 – Addicted 05:24
06 – Eden 06:06
07 – Something 05:32
08 – Saint 04:08
09 – Holophinium 06:08
10 – 9/16 06:29
11 – Elay 03:36

Tracklist CD 2 ‘Essentially Live’
01 – Intro 01:52
02 – The Raining Silence 06:00
03 – Private Babylon 06:05
04 – District of Dignity 06:22
05 – The North Wall Tale 07:33
06 – Is That You? 05:38
07 – Back to the Ashes 03:52
08 – Red Feathers 03:52
09 – 9/16 08:33
10 – Believe 02:43
11 – Remember 09:13
12 – Change 04:50
13 – The Cry 06:06

Line-Up:
CD I – Essentially Acoustic:
Oliver Rüsing: Zang, akoestische gitaren, piano, drums, (body) percussie, bas, orkestrale arrangementen en diverse “vreemde instrumenten”
Andy Pendant: saxofoons, hoorns

CD II – Essentially Live:
Oliver Rüsing: zang, elektrische en akoestische gitaren, E-drum pads, percussie
Philipp Dauenhauer: elektrische en akoestische gitaren, achtergrondzang
Gerald Nahrgang: drums, percussie, akoestische bas
Guido Seifert: keyboards
Felix Jäger: bas

Speciale gast:
Hayley Griffiths: zang in ‘District of Dignity’

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Karibow – Essence

Oliver Rüsing is the man behind the prog.band Karibow. ”Essence” is their latest double album. On the first CD, ‘Essentially Acoustic‘ are acoustic versions of songs previously released on various CDs. Oliver has sung and played everything himself, except horns and saxophones.

Of course, this nice acoustic version of ‘Passion‘ is less rocking than the original, but it does have spirit.

In ‘Primeval‘ you hear stacked vocals and spoken sentences. The percussion is special and the music sometimes has a lot of layers.

Most fans will not know ‘Time to Wonder‘, because that comes from ‘Tribe’, an album from 2000. This special intro gets a slightly poppy sequel in mid-tempo. The prog influences remain present. It listens comfortably away, but still you can hear the complexity. The horns almost imperceptibly create a cheerful atmosphere just before the end.

Also, the intro of ‘E.G.O.‘ is special. This is one of the songs where orchestral elements have been added. This acoustic version is super. Vocals and music are, just like in the previous songs, balanced everywhere.

With great regularity I am touched by the emotion in Oliver’s voice. The acoustic guitar playing is sometimes small or tender, other times it has more fire.
The saxophones and/or horns of Andy Pendant are always nicely added. Occasionally they merge with the music. At other moments it comes more to the fore, like for instance ‘Addicted‘. The end is great here now!

It takes a while before I recognize ‘Something‘ (from the album ‘Addicted’ 2014). The tempo is much slower and it contains jazz/blues influences. Because the poppy elements of the original are gone, this new version is more intense. The drumming is special, the finger snapping has been added nicely. Again, the horns and the stacked vocals have been added nicely.

Among other things, I enjoy the beautiful layers in the acoustic guitar playing in ‘Holophinium‘.

Oliver dedicated ‘9/16‘ to his father who died on 9 September 2016. Now that Oliver sings the words so fragile, they really touch me. Now this song has the impact that belongs to it…goosebumps. This beautiful subdued version has a nice build-up to a bit more tempo and volume. Again, the horns are subtly added. The beautiful twist gives a minimalistic but cool build-up to the end.
The a cappella vocals on ‘Elay‘ with ‘finger snapping’ are different than usual. The twist comes a little late. The end might be a bit predictable. But that could also be because ‘9/16‘ was so incredibly beautiful. Maybe it would have been better to change the order of ‘9/16‘ and ‘Elay‘.

These 11 numbers feel natural, it seems as if they have always existed like this. Karibow is known for using everything as an instrument. So sometimes you hear things that are hard to trace. That’s one of the reasons this album needs to grow, because every time you hear something new. Essentially Acoustic’ is surprisingly played and very well constructed.

CD 2 ‘Essentially Live
This live CD is a registration of the MOnuMENTour in 2019, and has been recorded at various locations.
The intro has a mysterious start because of the separate sounds. You hear applause and then the concert with ‘The Raining Silence‘ really starts. The sound is on the sharp side. Yet the sound is pretty good, especially for a band with a limited budget.
The whole is well distributed over the headphones. In ‘Private Babylon‘ the sound is just a bit duller. Still, the cool guitar playing blossoms very well.
Before the start of ‘District of Dignity‘ Hayley Griffiths is introduced. First, we hear Oliver singing himself. A bit later Hayley joins in. Their voices colour very well together. Many prog lovers already know that Hayley has a beautiful voice, because she is known from Karnataka and others.

In ‘The North Wall Tale‘ tightly played parts (with or without rest) are alternated with virtuoso pieces.
Live everything comes into its own. Again, there is beautiful guitar playing by Philipp Dauenhauer. He also takes care of the background vocals in several songs.

In most of the songs all kinds of nice things are added, like laughter or an echo. The songs are generally stretched a bit longer at the end.
Of course, I was one with the concert for a long time. But at ‘Red Feathers‘ I see Oliver in front of me again with his bird mask on, and red feathers around his hands. A lady’s voice that has been used as an instrument, can be heard a number of times in this subdued song.

After the beautifully played small end of the emotionally charged ‘9/16‘, the atmosphere soon changes with the sing-a-long song ‘Believe‘. It’s wonderful to hear this change on CD. This cheerful atmosphere remains in ‘Remember‘. But during a small played part the audience continues listening in silence. After ‘Change‘ ‘The cry‘ is a fine ending song.

Hopefully this live CD will open new doors for Karibow. Because they deserve to be on stage more often.
This double album is highly recommended, not only for the fans, but also for those who want to get acquainted with Karibow.

(88/100) (Own management)

Website: Karibow
Facebook: Karibow
Bandcamp: Karibow

Tracklist CD 1 Essentially Acoustic’:
01 – Passion 04:28
02 – Primeval 06:53
03 – Time to Wonder 05:06
04 – E.G.O. 10:21
05 – Addicted 05:24
06 – Eden 06:06
07 – Something 05:32
08 – Saint 04:08
09 – Holophinium 06:08
10 – 9/16 06:29
11 – Elay 03:36

Tracklist CD 2 ‘Essentially Live’
01 – Intro 01:52
02 – The Raining Silence 06:00
03 – Private Babylon 06:05
04 – District of Dignity 06:22
05 – The North Wall Tale 07:33
06 – Is That You? 05:38
07 – Back to the Ashes 03:52
08 – Red Feathers 03:52
09 – 9/16 08:33
10 – Believe 02:43
11 – Remember 09:13
12 – Change 04:50
13 – The Cry 06:06

Line-Up:
Disc I – Essentially Acoustic:
Oliver Rüsing: Vocals, Acoustic Guitars, Piano, Drums, Percussion and Body Percussion, Bass, Orchestral Arrangements and a whole bunch of other strange instruments
Andy Pendant: Saxes and Horns

Disc II – Essentially Live:
Oliver Rüsing: Vocals, Electric and Acoustic Guitars, E-Drum Pads, Percussion
Philipp Dauenhauer: Electric and Acoustic Guitars, Backing Vocals
Gerald Nahrgang: Drums, Percussion, Acoustic Bass
Guido Seifert: Keyboards
Felix Jäger: Bass
Hayley Griffiths (as special guest): Vocals on “District of Dignity”

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.