In Contimuum – “Acceleration Theory – Part 2: Annihilation”

De prog band Sound of Contact hield op te bestaan. Daarom richtte multi-instrumentalist Dave Kerzner IN CONTINUUM op.

Vorig jaar kwam ‘Acceleration Theory Part 1’ uit. Dit sciencefiction album speelt zich af in het jaar 2074. AlienA (gezongen door Leticia Wolf) en de aardse Kai (vertolkt door Gabriel Agudo) werden verliefd op elkaar.
Nu is het vervolg ‘Annhilation’ uit. WO III is begonnen, Kai en alle anderen moeten zich verweren. Met alles wat Kai heeft geleerd van AlienA, laat hij zien dat de mens veel meer kan dan hij dacht. Kan Kai de Raad te overtuigen om de Aardse mensen nog een kans te geven?

Impending Annihilation’ is een gave instrumentale openingstrack die langzaam weg sterft. Dit loopt mooi over naar ‘You Don’t Know How It Feels’. De stemmen van de drie mannen kleuren goed bij elkaar. Dat geldt ook voor de stem van Leticia Wolf, zij is ook nu en dan te horen. Door de toegankelijke structuur, zing je het refrein al snel mee. Natuurlijk is het toetsenwerk zeer goed, Dave’s bijnaam is niet voor niets ‘Squids’, inktvis. Want Dave is zó handig op de toetsen en de voetpedalen dat het lijkt of hij meer dan één paar handen en voeten heeft.

De stem van AlienA is in harmonie met de mysterieuze muziek van ‘In Her Cocoon’. Deze korte track is iets te vroeg afgekapt.

Er wordt op een bijzondere manier gezongen in ‘Vampires of the Soul’. Soms zijn er zinnen, soms maar één woord, zang en muziek vormen constant een eenheid. Het valt niet mee om het verhaal voor je te zien gebeuren. Dat komt deels omdat zang en muziek niet zo veel verschillende emoties bevatten. Toch kun je ook zonder dat je in het verhaal zit, prima genieten van de tracks, die soms wat dromerig van opzet zijn.

Maar er zijn ook stukjes met meer power, zoals in ‘Made of Stars’. De groezelige klank past op zich wel in de verhaallijn.
Door het rustige tempo in ‘Know That You Are’ verslapt mijn aandacht een beetje. Een twist in het midden trekt mijn aandacht, en dat houdt ‘IN CONTINUUM’ vast.
The War Room’ is een korte track die goed in het concept past.

De start van ‘All That Is’ is bijzonder. Jon Davison heeft een eigen stemkleur, Yes fans zullen die meteen herkennen. Dit is een track die je gerust een paar keer achter elkaar kunt luisteren. De ene keer hoor je misschien de zang van Jon wat meer, een andere keer trekken de strijkers, of juist de toetsen meer de aandacht. Dit is een aparte, maar gave track.

De SF-elementen komen duidelijk naar voren in ‘Annihilation‘. De muziek heeft in het begin een filmisch karakter. Het tweede deel heet ‘The Battle Rages On’. De onrust die hierbij hoort, komen naar voren in zang en muziek. In deze epic (die uit vier delen bestaat) zijn de twists and turns het duidelijkst. Het concept en dus ook de verhaallijn komen hier meer tot leven. Meer informatie over het verhaal kun je vinden in het mooi uitgevoerde tekstboekje, daarom vertel ik er verder niks over. ‘Interstellar Reunion’ is een prima afsluitende track.

De details waren beter tot zijn recht gekomen als het geluid meer helder was geweest.
Toch past de manier waarop het geluid is toegepast wel bij het SF-concept. Je hoeft geen SF-fan te zijn om te kunnen genieten van dit tweede album van ‘IN CONTINUUM’.

(79/100) (Eigenbeheer)

Website: In Continuum
Facebook: In Continuum
Bandcamp: In Continuum

Tracklist:
01 – Impending Annihilation (02:52)
02 – You Don’t Know How It Feels (feat. Michael Sadler, SAGA) (06:05)
03 – The Path (04:02)
04 – In Her Cocoon (01:32)
05 – AlienA Pt2 (02:22)
06 – Vampires of the Soul (04:25)
07 – Made of Stars (feat. Jon Davison) (02:58)
08 – Know That You Are (08:31)
09 – The War Room (01:50)
10 – All That Is (feat. Jon Davison) (03:35)
11 – Annihilation (20:48)
12 – Interstellar Reunion (04:36)

Line-Up:
Gabriel Agudo – Lead zang
Dave Kerzner – Lead zang, Keyboards
Leticia Wolf – Lead zang
Jon Davison – Lead zang
Michael Sadler – Lead zang
Matt Dorsey – Bas, Gitaar
Randy McStine – Gitaar
John Wesley – Gitaar
Fernando Perdomo – Gitaar, Bas, Drums
Nick D’Virgilio – Drums
Marco Minnemann – Drums
Ruti Celli – Cello
Kaitlin Wolfberg – Viool
Joe Deninzon – Viool

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

In Contimuum – “Acceleration Theory – Part 2: Annihilation”

The prog band Sound of Contact ceased to exist. That’s why multi-instrumentalist Dave Kerzner founded IN CONTINUUM.

Last year ‘Acceleration Theory Part 1‘ was released. This science fiction album takes place in the year 2074. AlienA (sung by Leticia Wolf) and the earthly Kai (performed by Gabriel Agudo) fell in love with each other. Now the sequel ‘Annhilation‘ is out. World War III has begun, Kai and all the others have to defend themselves. With everything Kai has learned from AlienA, he shows that man can do much more than he imagined. Can Kai convince the Council to give the people of Earth another chance?

Impending Annihilation‘ is a cool instrumental opening track that slowly dies away. This runs nicely over to ‘You Don’t Know How It Feels‘. The voices of the three men colour well together. The same goes for the voice of Leticia Wolf, she can also be heard now and then. Because of the accessible structure, you soon sing the chorus along. Of course, the keyboard playing work is very good, Dave’s nickname is ‘Squids’ for a reason. Because Dave is so skilful on the keys and the foot pedals that it seems like he has more than one pair of hands and feet.

AlienA’s voice is in harmony with the mysterious music of ‘In Her Cocoon‘. This short track has been cut a little too early.

There is sung in a special way in ‘Vampires of the Soul‘. Sometimes there are sentences, sometimes only one word, vocals and music constantly form a unity. It is not easy to see the story happening in front of you. This is partly because singing and music do not contain so many different emotions. Yet even without being caught up by the story, you can still enjoy the tracks, which are sometimes a bit dreamy.

But there are also pieces with more power, like in ‘Made of Stars‘. The dull sound fits in the storyline on its own.
Because of the slow pace in ‘Know That You Are‘ my attention looses a bit. A twist in the middle attracts my attention, and that keeps ‘IN CONTINUOUS’.
The War Room‘ is a short track that fits well in the concept.

The start of ‘All That Is‘ is special. Jon Davison has his own voice colour, yes fans will recognize it immediately. This is a track you can listen to a few times in a row. One time you might hear Jon’s vocals a bit more, another time the strings, or just the keys attract more attention. This is a special, but cool track.

The SF-elements are clearly visible in ‘Annihilation‘. In the beginning the music has a cinematic character. The second part is called ‘The Battle Rages On’. The restlessness that accompanies this, is expressed in vocals and music. In this epic (which consists of four parts) the twists and turns are most clear. The concept and thus the storyline come more to life here. More information about the story can be found in the beautifully executed booklet, that’s why I won’t tell anything else about it. Interstellar Reunion‘ is an excellent closing track.

The details would have been better if the sound would have been more clear.
Still, the way the sound is applied fits the SF-concept. You don’t have to be a SF fan to enjoy this second album of ‘IN CONTINUUM‘.

(79/100) (Eigenbeheer)

Website: In Continuum
Facebook: In Continuum
Bandcamp: In Continuum

Tracklist:
01 – Impending Annihilation (02:52)
02 – You Don’t Know How It Feels (feat. Michael Sadler, SAGA) (06:05)
03 – The Path (04:02)
04 – In Her Cocoon (01:32)
05 – AlienA Pt2 (02:22)
06 – Vampires of the Soul (04:25)
07 – Made of Stars (feat. Jon Davison) (02:58)
08 – Know That You Are (08:31)
09 – The War Room (01:50)
10 – All That Is (feat. Jon Davison) (03:35)
11 – Annihilation (20:48)
12 – Interstellar Reunion (04:36)

Line-Up:
Gabriel Agudo – Lead Vocals
Dave Kerzner – Lead Vocals, Keyboards
Leticia Wolf – Lead Vocals
Jon Davison – Lead Vocals
Michael Sadler – Lead Vocals
Matt Dorsey – Bass, Guitar
Randy McStine – Guitar
John Wesley – Guitar
Fernando Perdomo – Guitar, Bass, Drums
Nick D’Virgilio – Drums
Marco Minnemann – Drums
Ruti Celli – Cello
Kaitlin Wolfberg – Violin
Joe Deninzon – Violin

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: