Flaming Row – The Pure Shine

The Pure Shine’ is een prog/folk cd gebaseerd op de boeken ‘The Dark Tower’ van Stephen King. Flaming Row is een Duitse band, die onder andere bestaat uit zanger/ veelzijdige gitarist Martin Schnella. Naast de ‘gewone’ akoestische en elektrische gitaar, bespeelt hij van beide ook de 12 snarige versie. Daarnaast bespeelt Marek Arnold diverse toetsinstrumenten en saxofoons. Bovendien doet er een groot aantal gastmuzikanten mee, waaronder drummer Jimmy Keegan (Pattern Seeking Animals) en bassist Dave Meros (Spock’s Beard). Diverse gastzangers zijn grote bekende, ik noem er twee: Johan Hallgren (Pain of Salvation) en Glynn Morgan (Threshold).

In het rustige intro van ‘A Tower In The Clouds’ spelen diverse strijkinstrumenten een belangrijke rol. Ondanks de rust, zijn er verschillende wendingen en diverse laagjes in de muziek. Enkele gesproken zinnen vormen een inleiding van het verhaal. De wending naar meer power vormt een mooie mix van rock met klassieke elementen. In een rustig deel is er de solozang van Melanie Mau. Zij heeft een markante, vrij scherpe klinkende stem. Niet iedereen zal hier een liefhebber van zijn. Er komen meer stemmen bij, ze zingen (a capella), tegen elkaar in. Dit is prima verdeeld over de koptelefoon.

De zang in ‘The Last Living Member’ is goed te verstaan, maar als je de boeken niet kent, duurt het even voordat je in het verhaal zit. De meerdere stemmen van de leadzangers kleuren goed bij elkaar. Bij de krachtig gezongen woorden, heeft de muziek meer power. Zang en muziek zijn dus in evenwicht. Het orgelspel heeft soms een heerlijke jaren ’70 stijl. Op het einde wordt zang gecombineerd met mooie pianoklanken

Jake’s Destiny’ bevat prachtige instrumentale stukken waarin licht rockende en folk elementen in verweven zitten. Het rustige stukje op de scheidingslijn van het instrumentale tweede deel naar deel drie is super! In dit derde deel krijgt Jake op een rustige manier een waarschuwing dat kinderen zoals hij gestolen worden. De muziek blijft een poosje rustig. Diverse stemmen zingen enkele zinnen, nu staan de personages wel vermeld in het tekstboekje.

Rockend gitaarspel wordt afgewisseld met akoestische delen. Het verschil in volume is groot, bovendien verschilt het aantal laagjes. Ook zitten er regelmatig folk elementen in verweven. Er zitten talloze wendingen en details in de muziek. Door deze diversiteit zijn alle tracks boeiend. In de songteksten horen de kenners diverse verwijzingen naar het boek. Voor wie de boeken of de film niet kent, is het misschien lastig om het verhaal helemaal te volgen. Maar gaandeweg kom je vanzelf in het verhaal. Dit is geen song a long album, toch zing je bij het laatste stukje tekst van ‘The Final Attempt’ vanzelf mee. Het slot nummer is ‘The Gunslinger’s Creed’, eindigt mooi ingetogen.

In delen van de zang is er wat te weinig variatie in emotie. Met meer emotie had je je beter in kunnen leven in het verhaal. De ene stem zal wat meer gewaardeerd worden dan de andere. Vocale delen worden afgewisseld met prachtige instrumentale stukken. Dit maakt me nieuwsgierig naar de instrumentale versie.

CD 2
Het heldere geluid van de strijkers en het pianospel raakt me ook in deze openingstrack.
Als je net cd 1 hebt geluisterd, mis je in verschillende nummers misschien de zang. Of wacht je op de inzet van de stem(men) na een instrumentaal stuk.
Maar als je dit los kon laten, kun je helemaal opgaan in de muziek. Je hoeft nu geen tekst te verstaan of verhaallijn te volgen, waardoor je anders kun luisteren. Nu je alleen maar muziek hoort, valt het extra goed op hoe complex alles in elkaar zit.
Vette lage bas grooves versus de hoge tonen van de andere instrumenten vormen soms een contrast.
Dergelijke verschillen/tegenstellingen zijn er ook in het aantal laagjes en in het volume van de muziek. Soms hoor je in een minimalistisch stuk, de vingers over de snaren van een gitaar glijden. Diverse plotselinge wendingen zorgen voor een ‘ear-catcher’. De muziek is prachtig, je hoort een heel scala aan instrumenten: saxofoons, strijkers, diverse toetsinstrumenten, fluiten, Ierse doedelzak, percussie en natuurlijk bas en verschillende gitaren. Dit wordt gesmeed tot pure, complexe prog. Met onnatuurlijke ritmes ingewikkelde melodieën. Sommige delen zijn zo bijzonder dat ze aanvoelen als improvisatie. De details zijn fantastisch, bijvoorbeeld van de cello, met zijn warme lage geluid. Kortom, het blijft boeiend om naar te luisteren.
Niet voor iedereen zal de muziek als een verhaal voelen, maar dat is niet storend.
De luisterbeleving is van deze cd totaal anders dan van cd 1.
Het is een prima keuze van Flaming Row om deze instrumentale cd erbij te doen. Niet vaak komt een instrumentale versie van een vocale cd zo goed tot zijn recht als hier. ‘The Pure Shine’ is dus een volwaardig dubbelalbum.

(82/100) (Progressive Promotion Records)

Bandcamp: Flaming Row
Facebook: Flaming Row

Tracklist:
01 – A Tower In The Clouds (04:50)
02 – The Last Living Member (11:55)
03 – Jake’s Destiny (14:06)
04 – The Sorcerer (17:37)
05 – The Final Attempt (09:31)
06 – The Gunslinger’s Creed (15:20)

Line-Up:
Melanie Mau:
Lead zang( 1, 2, 3, 4, 5, 6), samenzang (3, 4, 5, 6)
Martin Schnella:
Lead zang (1, 3, 4, 6), samenzang (1, 2, 3, 4, 5, 6), 6- & 12-snarige akoestische gitaren (2, 3, 4, 5, 6), 6-, 7- & 8-snarige elektrische gitaren (1, 2, 3, 4, 5, 6), klassieke gitaar (6), baritongitaar (5, 6) basgitaar (1, 6 – einde sectie)
Marek Arnold:
Piano (1, 2, 3, 4, 5, 6), Orgel (2, 3, 4, 5, 6), Mellotron (2, 3, 4, 5), Synth (2, 4, 5), Snaren (1) , Sopraan Sax (1, 4, 5, 6) Alto Sax (5), Tenor Sax (5)
Niklas Kahl:
Drums (2, 4)

Gastmuzikanten:
Lars Lehmann: Basgitaar (2, 3, 4) & Fretless Bas (3, 4)
Dave Meros: Basgitaar (5, 6), Bas Synth (5)
Jimmy Keegan: Drums (1, 3, 4, 6), Cajon (3), zang (1)
José Pepe Jimenez: Latino percussie (3)
Nathan Brenton: Cello- en Orkestarrangementen (1, 2, 3, 4, 6)
Eric Brenton: Viool, Altviool (1, 2, 3, 4, 6)
Jens Kommnick: Low Whistle (1, 3, 4, 6), Tin Whistle (3,6), Ierse Doedelzak (3, 4, 6),
Cello (1, 3, 5), Viool (1), Mandoline (3, 6)
Fabian Gödecke: Marching Toms (6)
Siobhán Kennedy: Lead Zang (4), gesproken woorden (1, 6)
Johan Hallgren: Lead Zang (2, 3, 4, 6)
Glynn Morgan: Lead Zang (2, 3, 4, 5, 6)
Alexander Weyland: Lead Zang (2, 3, 4, 6)
Mathias Ruck: Lead Zang (2, 3, 4, 5, 6)
Ossy Pfeiffer: Lead Zang (5)
Gary Wehrkamp: Zang (1, 5)
Leo Margarit: Zang (1, 5, 6)
David Anderson: Gesproken woorden (4, 5)
Anish Jewel Mau: Gesproken woorden (4, 5)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Flaming Row – The Pure Shine

The Pure Shine‘ is a prog/folk CD based on the books ‘The Dark Tower’ by Stephen King. Flaming Row is a German band, consisting of vocalist/ versatile guitarist Martin Schnella. Next to the ‘normal’ acoustic and electric guitar, he also plays the 12 string version of both. Besides that, Marek Arnold plays various keyboards and saxophones. Moreover, a large number of guest musicians participate, including drummer Jimmy Keegan (Pattern Seeking Animals) and bassist Dave Meros (Spock’s Beard). Several guest singers are well known, I will mention two: Johan Hallgren (Pain of Salvation) and Glynn Morgan (Threshold).

In the quiet intro of ‘A Tower In The Clouds‘ several string instruments play an important role. Despite the quietness, there are several twists and various layers in the music. A few spoken sentences are an introduction to the story. The turn to more power forms a nice mix of rock with classical elements. In a quiet part there is the solo vocals of Melanie Mau. She has a characteristic, somewhat sharp sounding voice. Not everyone will be a lover of this. There are more voices, they sing (a cappella), against each other. This is well distributed over the headphones.

The singing in ‘The Last Living Member‘ is easy to understand, but if you don’t know the books, it takes a while before you’re ‘inside the story’. The multiple voices of the lead singers blend well together. With the powerful sung words, the music has more power. Vocals and music are therefore in balance. Sometimes the organ playing has a wonderful ’70s style. At the end vocals are combined with beautiful piano sounds.

Jake’s Destiny‘ contains beautiful instrumental pieces in which light rocking and folk elements. The quiet piece on the dividing line from the instrumental second part to part three is super! In this third part Jake is calmly warned that children like him will be stolen. The music remains quiet for a while. Several voices sing some sentences, now the characters are mentioned in the lyric booklet.

Rocking guitar playing is alternated with acoustic parts. The difference in volume is wide, also the number of layers changes. There are also regularly folk elements woven into it. There are numerous twists and details in the music. Because of this diversity, all tracks are fascinating. In the song lyrics, fans will hear various references to the book. For those who are not familiar with the books or the film, it may be difficult to understand the whole story. But gradually you get into the story. This isn’t a song a long album, yet you sing along with the final lyrics of ‘The Final Attempt‘. The final song is ‘The Gunslinger’s Creed‘, ends nicely subdued.

In parts of the vocals there is a bit too little variation in emotion. With more emotion, you could have empathized better with the story. One voice will be appreciated a bit more than the other. Vocal parts are interspersed with beautiful instrumental pieces. This makes me curious about the instrumental version.

CD 2
The clear sound of the strings and the piano playing touches me again in this opening track. If you just listened to CD 1, you might miss the vocals in several songs. Or are you waiting for the insertion of the voice (s) after an instrumental piece.
But if you can release this, you can totally immerse yourself in the music. Now you don’t have to understand lyrics or have to follow a storyline, so you can listen in a different way. Now that you only hear music, it’s extra noticeable how complex everything is,
Fierce bass grooves versus the high tones of the other instruments sometimes form a contrast.
Such differences / contrasts also exist in the number of layers and in the volume of the music. Sometimes in a minimalist piece, you can hear fingers gliding over the strings of a guitar. Several sudden twists create an ‘ear-catcher’. The music is beautiful, you can hear a whole range of instruments: saxophones, strings, various keyboard instruments, flutes, Irish bagpipes, percussion and of course bass and various guitars. This is forged into pure, complex prog. With unnatural rhythms complex melodies. Some parts are so special that they feel like improvisation. The details are fantastic, for example of the cello, with its warm, low sound. In short, it remains fascinating to listen to.
Not for everyone the music will feel like a story, but that’s not distracting.
The listening experience of this CD is totally different from CD 1.
It is a good choice of Flaming Row to add this instrumental CD. Not often does an instrumental version of a vocal CD come into its own as well as here. So ‘The Pure Shine‘ is a worthy double album.

(82/100) (Progressive Promotion Records)

Bandcamp: Flaming Row
Facebook: Flaming Row

Tracklist:
01 – A Tower In The Clouds (04:50)
02 – The Last Living Member (11:55)
03 – Jake’s Destiny (14:06)
04 – The Sorcerer (17:37)
05 – The Final Attempt (09:31)
06 – The Gunslinger’s Creed (15:20)

Line-Up:
Melanie Mau:
Lead Vocals (1, 2, 3, 4, 5, 6), Harmony Vocals (3, 4, 5, 6)
Martin Schnella:
Lead Vocals (1, 3, 4, 6), Harmony Vocals (1, 2, 3, 4, 5, 6), 6- & 12- String Acoustic Guitars (2, 3, 4, 5, 6), 6-, 7- & 8-String Electric Guitars (1, 2, 3, 4, 5, 6), Classic Guitar (6), Baritone Guitars (5, 6) Bass Guitar (1, 6- End Section)
Marek Arnold:
Piano (1, 2, 3, 4, 5, 6), Organ (2, 3, 4, 5, 6), Mellotron (2, 3, 4, 5), Synth (2, 4, 5), Strings (1) , Soprano Sax (1, 4, 5, 6) Alto Sax (5), Tenor Sax (5)
Niklas Kahl:
Drums (2, 4)

Guest Musicians:
Lars Lehmann: Bass Guitar (2, 3, 4) & Fretless Bass (3, 4)
Dave Meros: Bass Guitar (5, 6), Bass Synth (5)
Jimmy Keegan: Drums (1, 3, 4, 6), Cajon (3), Vocals (1)
José Pepe Jimenez: Latino Percussion (3)
Nathan Brenton: Cello and Orchestra Arrangements (1, 2, 3, 4, 6)
Eric Brenton: Violin, Viola (1, 2, 3, 4, 6)
Jens Kommnick: Low Whistle (1, 3, 4, 6), Tin Whistle (3, 6), Uilleann Pipes (3, 4, 6),
Cello (1, 3, 5), Violin (1), Mandolin (3, 6)
Fabian Gödecke: Marching Toms (6)
Siobhán Kennedy: Lead Vocals (4), Spoken Words (1, 6)
Johan Hallgren: Lead Vocals (2, 3, 4, 6)
Glynn Morgan: Lead Vocals (2, 3, 4, 5, 6)
Alexander Weyland: Lead Vocals (2, 3, 4, 6)
Mathias Ruck: Lead Vocals (2, 3, 4, 5, 6)
Ossy Pfeiffer: Lead Vocals (5)
Gary Wehrkamp: Vocals (1, 5)
Leo Margarit: Vocals (1, 5, 6)
David Anderson: Spoken Words (4, 5)
Anish Jewel Mau: Spoken Words (4, 5)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: