Tanagra – Meridiem

Ongeveer negen jaar geleden werd in Portland (USA) ‘Tanagra’ opgericht. Dit vijftal speelt op melodieuze wijze een mix van power en heavy metal, daar voegen ze progressieve/symfonische elementen aan toe. Daarnaast laten ze een groot deel van de ‘standaard metal’ links liggen. Er is geen ‘hel en verdoemenis’, maar ze hebben diverse invalshoeken voor hun teksten. In de afgelopen jaren is Tanagra qua zang en muziek complexer geworden.

Met een tikkend geluid en sferische muziek opent de titeltrack. De stem van Tom Socia sluit aan bij de metal, die ook niet al te heavy is. De symfonie zorgt voor de lichtere klanken. Het contrast met de metal had iets groter kunnen zijn. De wending naar akoestisch gitaarspel is onverwacht maar fantastisch, bovendien hoor je de vinders over de snaren gaan. Er worden meerdere laagjes muziek toegevoegd. De cello en het sprankelend pianospel vormen een eenheid met het geheel. Langzaam gaan tempo en volume omhoog. Het licht gillend gitaarspel is gehuld in een opzwepend ritme, dat nogmaals versneld wordt. De talrijke details in de muziek zijn een lust voor het oor. De vertraging naar het einde toe is subliem. ‘Meridiem’ is een gave epic!

In ‘Etheric Alchemy’ laat Christopher Stewart leuke details op zowel drums als cimbalen horen. Zelfs zijn rusten zijn prima gekozen. De strak en snel gespeelde delen hebben even wat overeenkomsten met ‘Sydria’, de voorgaande track. Het geluid is prima verdeeld over de koptelefoon waardoor de gestapelde zang en de vette bass grooves van Erich Ulmer prima tot hun recht komen. Weer valt het mooie gitaarspel van Steven Soderberg en Josh Kay op. Het einde is iets minder verrassend dan voorgaande tracks.

De zachte start van ‘Silent Chamber’ bevat meerdere laagjes. De spanning of er wel of geen wending komt, wordt opgebouwd. De zang is bijna fluisterend, bijzonder! Dan is er onverwacht de metal. Als dit wat krachtiger had geklonken, was de impact helemaal subliem geweest. Het klein gespeelde stuk is prachtig. Als het volume weer toeneemt, komen de strijkers erbij. Dit geeft een vleugje dramatiek aan het geheel. Wanneer de strijkers zich stilhouden, volgt er nog een instrumentaal rock/metal stuk.

De a capella zang tijdens het intro van ‘Witness’ is zeer verrassend uitgevoerd. Als de (bas)gitaar en de drums erbij komen, ebt de verrassing iets weg. Toch klinkt het allemaal nog steeds erg lekker. De staccato zang mengt zich met de dito muziek. De strijkers en de hogere zang versmelten met het stevige werk. Het ingetogen stuk is voortreffelijk, de details en een aantal wendingen vloeien in elkaar over. Out of the blue klinkt er de metal, dit is super! Bijna solo hoor je het geluid van een strijker, dit vormt even later een geweldige harmonie met de zang. De details en de symfonische toevoegingen zijn zeer goed. Een paar wendingen komen op een voorspelbaar moment, maar wel precies op de juiste plaats. Het einde is iets onverwacht, maar prachtig gecomponeerd.

De toegankelijke nummers zijn boeiend opgebouwd, steeds hoor nieuwe dingen. Tom heeft een vrij groot bereik. Zijn mooie stem is wel minder zwaar is dan van veel andere metal zangers. De veelzijdige manier waarop de zang is gebruikt is zeer goed. Bijvoorbeeld in ‘The Hidden Hand’ klinkt de zang heel ver weg. Alles is uitgebalanceerd over de koptelefoon. Het contrast tussen licht en zwaar is aan de kleine kant. Het volumeverschil tussen metal en klein gespeelde delen is zeer goed, maar had wat vaker gemogen. Daardoor mist het een kleine beetje intensiteit dat nodig is om een top cd te zijn. Maar Tanagra zit met Meridiem héél dichtbij die top.

(85/100) (Eigen beheer)

     

Facebook: Tanagra

Bandcamp: Tanagra

Track list:
01 – Meridiem (11:35)
02 – Sydria (04:00)
03 – Etheric Alchemy (08:49)
04 – Silent Chamber (07:52)
05 – The Hidden Hand (10:14)
06 – Across the Ancient Desert (07:39)
07 – Witness (14:18)

Line-Up:
Steven Soderberg: lead en ritmisch gitaar
Christopher Stewart: drums en percussie
Erich Ulmer: bas
Tom Socia: lead en achtergrondzang
Josh Kay: lead en ritmisch gitaar

Gast muzikanten:
Jefferey Rondeau: Orkestrale arrangementen (1-7)
Steven Soderberg en Erich Ulmer: (extra zang 2 – 6)
Gil Assayas: pianosolo (1)
Jake Rogers: zang (6)
Skip von Kuske: cello (1,4)
Kyleen King: altviool (4)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Tanagra – Meridiem

About nine years ago ‘Tanagra‘ was founded in Portland (USA). This quintet melodiously plays a mix of power and heavy metal, to which they add progressive/symphonic elements. Besides that, they leave a large part of the ‘standard metal’ to one side. There is no ‘hell and damnation’, but they have different angles for their lyrics. In recent years Tanagra has become more complex in terms of vocals and music.

With a ticking sound and atmospheric music the title track opens. Tom Socia’s voice is in keeping with the metal, which isn’t too heavy either. The symphony provides the lighter sounds. The contrast with the metal could have been a bit bigger. The turn to acoustic guitar playing is unexpected but fantastic, moreover you can hear the finders go over the strings. Several layers of music are added. The cello and the sparkling piano play form a unity with the whole. Slowly the tempo and volume increase. The slightly screaming guitar playing is enveloped in a rousing rhythm, which is accelerated once again. The many details in the music are a feast for the ear. The delay towards the end is sublime. Meridiem‘ is a cool epic!

In ‘Etheric Alchemy‘ Christopher Stewart shows nice details on both drums and cymbals. Even his rests are well chosen. The tight and fast played parts have some similarities with ‘Sydria‘, the previous track. The sound is well distributed over the headphones making the stacked vocals and the great bass grooves of Erich Ulmer come into their own. Again, the beautiful guitar playing of Steven Soderberg and Josh Kay stands out. The end is slightly less surprising than previous tracks.

The soft start of ‘Silent Chamber‘ has several layers. The tension as to whether or not there will be a turn, is built up. The vocals are almost whispering, special! Then, unexpectedly, there is the metal. If this had sounded a bit more powerful, the impact would have been completely sublime. The small piece played is beautiful. When the volume increases again, the strings are added. This gives a touch of drama to the whole thing. When the strings stop, an instrumental rock/metal piece follows.

The a cappella vocals during the intro of ‘Witness‘ are very surprisingly performed. When the (bass) guitar and the drums are added, the surprise ebbs away. Still it all sounds very nice. The staccato vocals mix with the ditto music. The strings and the higher vocals merge with the solid work. The subdued piece is excellent, the details and a number of turns merge into one another. Out of the blue the metal sounds, this is super! Almost solo you can hear the sound of a strings, this forms a great harmony with the vocals a little later. The details and the symphonic additions are very good. A few twists and turns come at a predictable moment, but exactly at the right place. The end is something unexpected, but beautifully composed.

The accessible songs are fascinatingly constructed, always hear new things. Tom has a fairly large range. His beautiful voice is less heavy than that of many other metal singers. The versatile way the vocals are used is very good. For example in ‘The Hidden Hand’ the vocals sound very far away. Everything is balanced over the headphones. The contrast between light and heavy is on the small side. The difference in volume between metal and small parts played is very good, but could have been done more often. That’s why it lacks a little intensity that is needed to be a top cd. But Tanagra is very close to that top with Meridiem.

(85/100) (Own management)

     

Facebook: Tanagra

Bandcamp: Tanagra

Track list:
01 – Meridiem (11:35)
02 – Sydria (04:00)
03 – Etheric Alchemy (08:49)
04 – Silent Chamber (07:52)
05 – The Hidden Hand (10:14)
06 – Across the Ancient Desert (07:39)
07 – Witness (14:18)

Line-Up:
Steven Soderberg: lead and rhythmic guitar
Christopher Stewart: drums and percussion
Erich Ulmer: bass
Tom Socia: lead and background vocals
Josh Kay: lead and rhythmic guitar

Guest musicians:
Jefferey Rondeau: Orchestral arrangements (1-7)
Steven Soderberg and Erich Ulmer: (extra vocals 2 – 6)
Gil Assayas: piano solo (1)
Jake Rogers: song (6)
Skip von Kuske: cello (1,4)
Kyleen King: viola (4)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: