Light – Light

De Argentijnse zanger/gitarist Claudio Delgift werkt regelmatig met andere muzikanten van over de ‘hele’ wereld. Dat kan natuurlijk in het digitale tijdperk.
Daarnaast is hij frontman van de rockband Light. Dit kwartet bracht eerder dit jaar hun gelijknamige debuutalbum uit

The Deepest Roots’ heeft een sferische start, veel kalmer dan je zou verwachten bij rockband. Natuurlijk komt er meer tempo en volume, pittiger dan lichte rock wordt het niet, maar dat hoeft niet. De meeste wendingen lopen geleidelijk in elkaar over, maar er zijn ook onverwachte veranderingen, waaronder een bijzondere rust. Bovendien zijn er best veel details toegevoegd in deze instrumentale track. De herhalingen in het ritme haalt de aandacht soms iets te veel weg van het gitaarspel. De toetsen en de snaren mengen zich prima, al staat de balans staat vlak voor het einde even onder druk.

De bas is in ‘A Blessing/A Curse’ goed hoorbaar. Het geluid van het totaal is iets te vlak. Daardoor komt het geheel niet volledig tot leven, terwijl de opbouw op zich helemaal niet verkeerd is. Claudio Delgift heeft geen ruwe rockstem. De kleur van zijn markante stem is wat zachter en een beetje nasaal. Hij zal niet iedereen hier kunnen overtuigen met zijn zang. De gestapelde stemmen klinken prima, en er is leuk gespeeld met de verdeling in de koptelefoon. De opbouw naar het einde is goed.

Bonds’ heeft een vrij rustige, dromerige start, die overgaat in lekker stukje rock. De toetsen zijn aangenaam aanwezig. Als Claudio begint te zingen is de muziek iets zachter, zodat zang en muziek in evenwicht zijn. De sound van kerkorgel is verrassend, maar is wel aan de korte kant om te imponeren. In het rockende stuk is het drumwerk vrij basic. Toch horen we ook even wat dynamiek in het drummen. Bovendien speelt Francisco Carpintero regelmatig licht en snel op de cimbalen.

Vooral in een instrumentaal stuk van ‘Between What Is And What May’ vallen weer de toetsen positief op. De pianoklanken zijn sprankelend, de snaren zijn licht rockend bespeeld. Het pianospel gaat over naar de elektrische sound van de toetsen, en smelt samen het gitaarspel. Dit wordt prima aangevuld door de ritmesectie. Tempo en volume worden even omhooggestuwd. Op het moment dat je nog sneller zou verwachten, dalen tempo en volume weer. Goed gekozen, want zo zijn de enkele zinnen die Claudio nu zingt in balans met de muziek. Het ritme van het instrumentale stuk is vrij rustig, maar wel pakkend. Er volgt een opbouw naar het einde van het nummer. Deze track dooft na de uitgebreide opbouw eerder uit dan verwacht.

In het laatste stukje van ‘In Your Dept’ nòg zit een leuk aardigheidje: Als de track lijkt te eindigen laat Ian Beabout een kort stukje hoog, rustig fluitspel horen. Hij wordt hierbij ondersteund met een vleugje muziek. Het einde is iets te abrupt.

De bas is op deze cd meer dan alleen ‘alleen maar’ onderdeel van de ritmesectie, toch zijn de bas grooves niet dik aangezet. Dat zou ook niet passen binnen de licht rockende muziek. Claudio’s stem is door zijn markante kleur herkenbaar, maar wellicht dat niet iedereen een liefhebber is van zijn vriendelijk klinkende stem. Hoewel zijn stem vrij zacht is, is het meestal in harmonie met de licht rockende muziek. Meestal is het drumwerk redelijk basic, zodat gitaar en toetsen alle ruimte hebben om van alles te laten horen. Dat had nog wat intenser gekund, ook wat betreft geluidskwaliteit. Toch is het een redelijk goed debuutalbum met negen vrij goed gecomponeerde tracks.

(70/100) (Eigen Beheer)

Facebook: Light 

Tracklist:
1 – The Deepest Roots
2 – A Blessing/A Curse
3 – As Far The Eyes Can See
4 – Bonds
5 – Continuum XX-XY
6 – The Big Squae
7 – Between What Is And What May
8 – In Your Debt
9 – A Coming Back Of Sorts

Line-up:
Claudio Delgift: guitar and vocals
Marian ONE: keyboards
Leandro Biera: bass
Francisco Carpintero: drums

Gastmuzikant:
Ian Beabout – fluit in ‘ In your debt’

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Light – Light

Argentinean singer/guitarist Claudio Delgift regularly works with other musicians from ‘all over’ the world. This is of course possible in the digital age.
He is also the frontman of the rock band Light. Earlier this year this quartet released their eponymous debut album.

The Deepest Roots‘ has a spherical start, much calmer than you would expect from a rock band. Of course, there will be more tempo and volume, it won’t be any heavier than light rock, but that’s not necessary. Most twists and turns gradually merge into one another, but there are also unexpected changes, including a special musical rest. On top of that a lot of details have been added in this instrumental track. The repetitions in the rhythm sometimes take away too much attention from the guitar playing. The keys and the strings mix well, although the balance is under pressure just before the end.

The bass is clearly audible in ‘A Blessing/A Curse‘. The sound of the total is a bit too flat. As a result, the whole thing does not come to life, while the structure itself is not too bad, not at all. Claudio Delgift has no raw rock voice. The colour of his remarkable voice is a bit softer and a bit nasal. He may not convince everyone here with his vocals. The stacked voices sound fine, and there’s a nice play with the division in the headphones. The build-up to the end is good.

Bonds‘ has a rather quiet, dreamy start, which turns into a nice piece of rock. The keys are pleasantly present. When Claudio starts to sing, the music is slightly softer, so that vocals and music are in balance. The sound of church organ is surprising, but it is a bit too short to impress. In the rocking piece the drums are quite basic. Yet we also hear some dynamics in the drumming. Moreover, Francisco Carpintero regularly plays the cymbals lightly and quickly.

Especially in an instrumental piece by ‘Between What Is And What May‘ the keys are again positive. The piano sounds are sparkling, the strings are played lightly rocking. The piano playing changes to the electric sound of the keys, and melts the guitar playing together. This is perfectly complemented by the rhythm section. Tempo and volume are pushed up for a while. The moment you would expect even faster, tempo and volume drop again. Well chosen, because that’s how the few sentences Claudio sings are in balance with the music. The rhythm of the instrumental piece is quite quiet, but catchy. There is a build-up to the end of the song. This track goes out sooner than expected after the extensive build-up.

In the last part of ‘In Your Dept‘ there is another nice thing: When the track seems to end, Ian Beabout plays a short piece of high, quiet flute playing. He is supported with a touch of music. The end is a bit too abrupt.

The bass on this CD is more than just ‘just’ part of the rhythm section, yet the bass grooves are not very strong/heavy. That wouldn’t fit in the light rocking music either. Claudio’s voice is recognizable by its characteristic color, but perhaps not everyone is a lover of his friendly sounding voice. Although his voice is quite soft, it is usually in harmony with the light rocking music. Usually the drums are fairly basic, so guitar and keys have plenty of room to play all sorts of things. That could have been a bit more intense, also in terms of sound quality. Yet it is a fairly good debut album with nine fairly well composed tracks.

(70/100) (Own Management)

Facebook: Light 

Tracklist:
1 – The Deepest Roots
2 – A Blessing/A Curse
3 – As Far The Eyes Can See
4 – Bonds
5 – Continuum XX-XY
6 – The Big Squae
7 – Between What Is And What May
8 – In Your Debt
9 – A Coming Back Of Sorts

Line-up:
Claudio Delgift: guitar and vocals
Marian ONE: keyboards
Leandro Biera: bass
Francisco Carpintero: drums

Guest musician:
Ian Beabout – flute in ‘In your debt’.

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: