Damian Wilson- Thank You (The Holdsworth Sessions)

Musical liefhebbers kennen Damian Wilson van de rol van Jean Valjean uit de Engelse versie van Les Misérables. Daarnaast is Damian vooral bekend als rock/metal zanger van bands als Threshold, Headspace en Ayreon. Op 11 oktober jl. werd Damian 50 jaar. Die avond vierde hij zijn verjaardag niet alleen met een optreden in MEZZ in Breda, hij bracht ook zijn EP ‘Thank you (The Holdsworth Sessions)’ uit. Hier staan vijf nummers op die geschreven zijn voor piano, viool en cello. Deze EP is geproduceerd door (pianist) Andrew Holdsworth. Met ‘Thank You’ keert Damian terug naar ‘Just The Way It Goes’, want ruim twee decennia geleden nam hij dat klassiek georiënteerde album samen met Andrew op.

De EP gaat van start met de titeltrack. Dit nummer schreef Damian over de fijnste jaren van zijn leven aan boord van zijn meest favoriete boot ‘Mistral’. Kort daarna was hij met ‘Mistral’ onderweg naar ‘Cropredy festival’, toen ‘Mistral zonk. Het was de derde boot van hem die zonk. Na het heldere pianospel, raakt de stem van Damian me al tijdens de eerste woorden die hij zingt. De strijkers smelten op de achtergrond samen met piano en zang. Alles is prachtig verdeeld over de koptelefoon. De geluidkwaliteit is ook zeer goed. Damian zingt helder en breekbaar, dit nummer blijft klein en ingetogen.

Let Me Down Slowly’ gaat over de worsteling die Damian had nadat een relatie eindigde. Sommige woorden zijn heel klein gezongen, andere met iets meer volume. Dit draagt bij aan de emotionele lading in zijn zang, ieder woord is raak. De enkele noten die Andrew op zijn piano speelt, zijn langzaam en intens. De strijkers geven met hun sombere klank extra diepgang. De stem van de sopraan is zonder woorden, maar juist dit zegt zo veel, het geeft me kippenvel.
Damian laat enkele pauzes vallen in zijn zang, dit onderstreept de pijn die hij voelt. Vooral de laatste regel is uiterst breekbaar gezongen, wow.

God Be My Judge’ verscheen eerder op ‘Weir Keeper’s Tale’, een album dat hij samen met Adam Wakeman maakte in 2016. Maar nu hoor je een versie met piano en strijkers. Beide versies zijn klein gespeeld en gezongen, maar ze zijn wel degelijk anders.

Hoewel ‘Until I’m With You’ over het verlies en verlangen van een vriendin gaat, kan men dit vertalen naar de eigen situatie.

Nick Woodbridge, een goede van vriend van Damian schreef ooit het nummer ‘Can you hear me’. Jaren geleden vertelde Nick dat hij tijd voor zichzelf nodig had en verdween. Sindsdien heeft Damian niks meer van hem gehoord. Andrew bespeelt langzaam en gevoelig de piano. Weer raakt Damian mij met zijn stem. De strijkerssmelten samen met piano en zang. Enkele keren wordt de zin ‘Can you hear me’ samen gezongen, deze bijzondere samenzang is uiterst teder. De stemmen worden op een fantastische manier één met de muziek, de scheidingslijn tussen zang en muziek vervaagt op een sublieme manier. Dit laatste nummer eindigt prachtig met een wegstervende toon op piano.

Thank You’ zal door progrock/metal liefhebbers gewaardeerd worden, want zij houden van Damian’s veelzijdige stem. Maar deze EP valt ook vast in de smaak bij liefhebbers van klassieke en/of ingetogen muziek. Dit album is geschikt voor een grotere doelgroep, maar is allesbehalve commercieel van opzet. ‘Thank You’ is puur en intens, klein van opzet, maar fantastisch uitgevoerd.

(95/100) (Eigen Beheer)

Website: Damion Wilson
Facebook: Damion Wilson
Bandcamp: Damion Wilson

Tracklist:
01 – Thank You (03:03)
02 – Let Me Down Slowly (04:10)
03 – God Be My Judge (03:58)
04 – Until I’m With You (03:47)
05 – Can You Hear Me (03:24)

Line-Up:
Damian Wilson (zang)
Andrew Holdsworth (piano)
Tony Woollard (cello)
Charlie Brown (viool)
Judith Charron (sopraan)
Justin Wilson (achtergrondzang)
Paul Jude Wilson (achtergrondzang)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Damian Wilson- Thank You (The Holdsworth Sessions)

Musical lovers know Damian Wilson of the role of Jean Valjean from the English version of Les Misérables. Damian is also known as a rock/metal singer of bands like Threshold, Headspace and Ayreon. On October 11th Damian became 50 years old. That night he not only celebrated his birthday with a performance in MEZZ in Breda, he also released his EP ‘Thank you (The Holdsworth Sessions)‘. It contains five songs written for piano, violin and cello. This EP is produced by (pianist) Andrew Holdsworth. With ‘Thank You‘ Damian returns to ‘Just The Way It Goes’, because more than two decades ago he recorded that classically oriented album together with Andrew.

The EP starts with the title track. Damian wrote this song about the finest years of his life on board his favourite boat ‘Mistral’. Shortly after that he was on his way to ‘Cropredy festival’ with ‘Mistral’, when ‘Mistral sank. It was the third boat of his to sink. After the clear piano playing, Damian’s voice touches me already during the first words he sings. At the background, the strings melt together with piano and vocals. Everything is beautifully distributed over the headphones. The sound quality is also very good. Damian sings clear and fragile; this song remains small and subdued.

Let Me Down Slowly‘ is about the struggle Damian had after a relationship ended. Some words are sung very small, others with a bit more volume. This contributes to the emotional impact in his singing, every word is touching. The few notes Andrew plays on his piano are slow and intense. The strings give extra depth with their sombre sound. The soprano’s voice is without words, but this says so much, it gives me goose bumps.
Damian has a few pauses in his vocals, underlining the pain he feels. Especially the last line is sung very fragile, wow.

God Be My Judge‘ appeared earlier on ‘Weir Keeper’s Tale’, an album he made together with Adam Wakeman in 2016. But now you hear a version with piano and strings. Both versions have been played and sung small, but they are indeed different.

Although ‘Until I’m With You‘ is about the loss and longing of a friend, one can interpret this to one’s own situation.

Nick Woodbridge, a good friend of Damian’s, once wrote the song ‘Can you hear me‘. Years ago Nick told that he needed time for himself and disappeared. Damian hasn’t heard from him since. Andrew plays the piano slowly and sensitively. Again, Damian touches me with his voice. The string melts together with piano and vocals. A few times the sentence ‘Can you hear me‘ is sung together, this exceptional singing is extremely tender. The voices become one with the music in a fantastic way, the dividing line between song and music fades in a sublime way. This last song ends beautifully with a fading tone on the piano.

Thank You‘ will be appreciated by prog rock/metal lovers, because they love Damian’s versatile voice. But this EP can also appeal to lovers of classical and / or subdued music. This album is suitable for a larger audience, but is anything but commercial in nature. ‘Thank You‘ is pure and intense, small in setup, but fantastically performed.

(95/100) (Own Management)

Website: Damion Wilson
Facebook: Damion Wilson
Bandcamp: Damion Wilson

Tracklist:
01 – Thank You (03:03)
02 – Let Me Down Slowly (04:10)
03 – God Be My Judge (03:58)
04 – Until I’m With You (03:47)
05 – Can You Hear Me (03:24)

Line-Up:
Damian Wilson (vocals)
Andrew Holdsworth (piano)
Tony Woollard (cello)
Charlie Brown (violin)
Judith Charron (soprano)
Justin Wilson (background vocals)
Paul Jude Wilson (background vocals)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: