Astralium – Land Of Eternal Dreams

Astralium’ (2014) is een symfonische metalband uit Italië. Ze laten zich niet alleen beïnvloeden door bands als Dream Theater en Symphony X. Maar ook door Epica, Nightwish en Within Temptation. ‘Land Of Eternal Dreams‘ is hun debuutalbum.

Remembrance’ heeft een tedere start, het geluid is glashelder. Klassieke muziek wordt gecombineerd met klassiek georiënteerde koorzang, dit heeft filmische allure.
In ‘The Journey’ blijft het klassieke bestaan, maar de metal komt erbij. Roberta Pappalardo heeft een heldere, krachtige stem. De metal en klassiek zijn in balans, de wendingen hiertussen verlopen soepel. De vocale uithaal van Roberta vlak voor het einde is super!

Rising Waves From The Ocean’ heeft een pakkend ritme. Het geheel is toegankelijk en opzwepend, de bas is goed hoorbaar. De drumvellen zijn vrij strak gespannen, hier past het bij het ritme, dat met vlagen flink hoog ligt. Tommy Johansson (Sabaton en Majestica) neemt ook een stukje van de zang op zich, zijn krachtige stem smelt mooi samen met de muziek.

Astralium’s drummer Salvo Grasso zingt in ‘My Life Is My Eternity’. Ook zijn mooie stem combineert prima bij die van Roberta. Als het tempo daalt, blijft het slagwerk aanwezig, nu heeft dit een warmere klank. De klassieke koorzang is staccato, en is harmonie met de muziek. Salvo zingt korte tijd bijna solo, weer komt zijn stem prachtig uit.

In ‘Whisper In The Silence’ merk ik dat het verrassende effect wat minder wordt. Want het verschil tussen de nummers onderling is aan de kleine kant.
Het pianospel van Salvo klinkt samen met de ‘strijkers’. Dit is net te kort om echt impact te hebben. De heerlijke gitaarsolo komt van Andrea Martongelli (Andy Artemis).

In de opzwepende nummers die volgen blijft de balans tussen metal en klassiek bestaan. De manier waarop de wendingen verlopen is vrij voorspelbaar. Daardoor zitten er te weinig gave elementen in de toegankelijke nummers. En als ze erin zitten, zijn ze regelmatig te snel voorbij. Er is niks mis met details in de muziek, maar sommige dingen mogen meer ‘in de spotlights staan’. Zo zijn de gave grunts van Davide Bruno in ‘A Dream’s Elegy’ te snel voorbij. Ook de sampling van het krakende geluid van een oud schip in ‘Seven Seas, Seven Winds’ is voorbij voordat je het weet. De opbouw naar de metal is niet zo origineel. De enkele grunts van Adam Cook vallen perfect samen met de muziek.

Het intro van ‘Ethereal Voices From The Forest’ is anders dan de andere. De sfeer is dromerig, de woordeloze zang is prachtig helder, en kruipt onder mijn huid. Dit loopt over naar ‘The World of Unknown’. Tempo en volume nemen langzaam toe, dit is boeiender qua opbouw. Maar het vervolg heeft wel overeenkomsten met de voorgaande nummers. De zang is ook hier erg goed, zowel individueel, als de samenzang,

Hope Is Gone (Orchestral Version)’ heeft een verrassende, klein gespeelde start. Weer is er even de filmische allure. De wendingen vloeien in elkaar over, de metal blijft weg. Dit laatste nummer wordt te vroeg afgekapt.

De balans tussen klassiek en metal is goed qua hoeveelheid en volume. De manier waarop het geheel samengesteld is, had afwisselender gekund.
Met het talent wat ze hebben laten horen, had er volgens mij meer ingezeten. De fundering is goed, de finishing touch is niet compleet, waardoor ik niet intens geraakt word. Door de hoogwaardige geluidskwaliteit komen de laagjes zeer goed tot zijn recht. Als ‘Astralium’ met een volgend album de opbouw verfijnt, komen ze heel dicht bij perfectie. Toch is ‘Land Of Eternal Dreams’ een goed debuutalbum!

(87/100) (Rock Shots Records)

Facebook: Astralium

Tracklist:
01 – Remembrance
02 – The Journey
03 – Rising Waves From The Ocean
04 – My Life Is My Eternity
05 – Whisper In The Silence
06 – Hope Is Gone
07 – Breath Of My Soul
08 – A Dream’s Elegy
09 – Seven Seas, Seven Winds
10 – Ethereal Voices From The Forest
11 – The World of Unknown
12 – Hidden Conspiracy
13 – Hope Is Gone (Orchestral Version)

Line-Up:
Roberta Pappalardo (Robie) – zang en achtergrondzang
Salvo Grasso – drums, piano, (mannelijke) zang
Giuseppe Pappalardo – bass en achtergrondzang
Emanuele Alessandro – gitaren
Orkestrale arrangementen: Roberta Pappalardo, Giuseppe Pappalardo en Salvo Grasso
Koor: tenor Agatino Reitano en Salvo Grasso

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Astralium – Land Of Eternal Dreams

Astralium‘ (2014) is a symphonic metal band from Italy. They are not only influenced by bands like Dream Theater and Symphony X, but also by Epica, Nightwish and Within Temptation. ‘Land Of Eternal Dreams‘ is their debut album.

Remembrance‘ has a tender start, the sound is crystal clear. Classical music is combined with classically oriented choral singing, this has filmic allure.
In ‘The Journey‘ the classic continues to exist, but the metal is added. Roberta Pappalardo has a clear, powerful voice. The metal and classical are in balance, the twists and turns between them are smooth. Roberta’s vocal outburst just before the end is super!

Rising Waves From The Ocean‘ has a catchy rhythm. The whole thing is accessible and exciting, the bass is clearly audible. The drumheads are pretty tight, here it fits the rhythm, which is quite high with moments. Tommy Johansson (Sabaton and Majestica) also takes care of some of the vocals, his powerful voice merges nicely with the music.

Astralium’s drummer Salvo Grasso sings in ‘My Life Is My Eternity‘. His beautiful voice also combines well with Roberta’s. When the tempo drops, the percussion remains present, now it has a warmer sound. The classical choral singing is staccato, and is in harmony with the music. Salvo sings almost solo for a short time, again his voice comes out beautifully.

In ‘Whisper In The Silence‘ I notice that the surprising effect is a bit reduced. Because the difference between the songs is on the small side.
Salvo’s piano playing sounds together with the ‘strings’. This is just too short to have any real impact. The lovely guitar solo comes from Andrea Martongelli (Andy Artemis).

In the exciting songs that follow, the balance between metal and classical remains. The way the twists and turns go is quite predictable. That’s why there are not enough awesome elements in the accessible songs. And when they’re in it, they’re often done too fast. There is nothing wrong with details in the music, but some things can be more ‘in the spotlight’. The cool grunts of Davide Bruno in ‘A Dream’s Elegy‘ are over too quickly. The sampling of the crackling sound of an old ship in ‘Seven Seas, Seven Winds‘ is also over before you know it. The build-up to the metal is not very original. Adam Cook’s few grunts perfectly correspond to the music.

The intro of ‘Ethereal Voices From The Forest‘ is different from the others. The atmosphere is dreamy, the wordless vocals are beautifully clear, and get under my skin. This leads to ‘The World of Unknown‘. Tempo and volume slowly increase, this is more interesting in terms of structure. But the sequel has similarities with the previous songs. The vocals are also very good here, both individually, as well as the harmony vocals,

Hope Is Gone (Orchestral Version)‘ has a surprisingly small start. Again there is the cinematic allure. The twists and turns flow into each other, the metal stays away. This last song is cut off too early.

The balance between classical and metal is good in quantity and volume. The way the whole thing is put together, could have been more varied.
With the talent they showed, I think there would have been more special. The foundation is good, the finishing touch is not completed, so I’m not intensely touched. Because of the high quality of the sound, the layers come out very well. If ‘Astralium‘ with a next album refines the structure, they come very close to perfection. Yet ‘Land Of Eternal Dreams‘ is a good debut album!

(87/100) (Rock Shots Records)

Facebook: Astralium

Tracklist:
01 – Remembrance
02 – The Journey
03 – Rising Waves From The Ocean
04 – My Life Is My Eternity
05 – Whisper In The Silence
06 – Hope Is Gone
07 – Breath Of My Soul
08 – A Dream’s Elegy
09 – Seven Seas, Seven Winds
10 – Ethereal Voices From The Forest
11 – The World of Unknown
12 – Hidden Conspiracy
13 – Hope Is Gone (Orchestral Version)

Line-Up:
Roberta Pappalardo (Robie) – vocals and background vocals
Salvo Grasso – drums, piano, (male) vocals
Giuseppe Pappalardo – bass and background vocals
Emanuele Alessandro – guitars
Orchestral arrangements: Roberta Pappalardo, Giuseppe Pappalardo and Salvo Grasso
Choir: tenor Agatino Reitano and Salvo Grasso

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: