Arshenic – Final Collision

Arshenic is een rock/metal band uit Polen. Ze combineren diverse stijlen, zoals artrock, gothic metal, melodieuze metal en donkere rock tot een geheel.
De bandnaam verwijst naar het gif arsenicum, dat ook als medicijn gebruikt wordt. Dit contrast is ook op Final Collision, hun tweede album, te horen. De teksten gaan over individualisme, zelfexpressie en innerlijke emotionele toestanden. Ze zijn niet zo gangbaar omdat de meeste teksten duister en poëtisch zijn. Kenmerkend is de vrouwelijke zang, deze is zowel zingend als schreeuwend. Ook het gitaarspel varieert van clean naar vervormd. De ritmesectie is niet bepaald standaard. Op de achtergrond zijn er cello’s en orkestrale klanken verwerkt.

Final Collision’ heeft een rustige, vrij sobere start met details op de cimbalen. Daarna hoor je enkele slagen strak drumwerk, steeds met een rust ertussen.
Ofilia zingt vrij langzaam, een paar woorden, dan weer een rust. Deze aparte start maakt het meteen boeiend. Hoewel tempo en volume wat toenemen, blijft het vrij rustig. De veranderingen vloeien in elkaar over. Als de snaren vrij zwaar bespeeld zijn, komen er enkele passende grunts bij. Het tempo van vooral het drumwerk is korte tijd hoog. Als Ofilia zingt, is de muziek weer licht, delen van de tekst worden herhaald. Deze openingstrack eindigt wel heel voorspelbaar, zeker in vergelijk ging met de aparte sound die het nummer heeft.

Ook ‘Dear Remorse’ heeft een langzame, vrij sombere, instrumentale start. De muziek wordt even wat lichter, Ofilia’s zang past daar prima bij. Als de muziek weer wat zwaarder is, wisselen grunts en cleane zang elkaar af, dit gebeurt een paar keer. Tevens is er een wisselwerking tussen zwaar bespeelde snaren en lichter gitaarspel, waarbij de bas meer op de achtergrond is. De ritmes, waarin drums leidend zijn, zijn vaak apart. Het geluid van het geheel is iets te vlak. Het contrast tussen licht en zwaar is wat te klein. Dit einde sterft mooi weg op de snaren.

Toch is ‘Madness’ weer boeiend, de bas grooves zijn lekker vet aangezet. Het ritme is een tijdje langzaam, maar apart. Er is een strak gespeeld stuk, waarin diverse instrumenten om de beurt rusten hebben. De gave gitaarsolo is te zacht om indruk te maken, daardoor komt dit nummer minder tot leven. De heldere zong, die bijna solo is, maakt wel indruk. Weer zijn er gave rusten in de muziek ingebouwd.

In eerste instantie komt ‘Cold’ wat moeizaam van de grond. Het geluid van een strijkinstrument klinkt zo ver op de achtergrond dat het bijna wegvalt. Het klein gespeelde deel, waarin de drums zich even stilhouden is mooi. Als de drums weer mee doen, is er weinig dynamiek, de klankkleur is te koud. De enkele grunts zijn goed toegevoegd. Het is gitaarspel is meespelend, dan is er een klein gespeeld stuk, waarin het geluid van het strijkinstrument beter tot zijn recht komt. De combinatie van hoge en lage tonen is goed, het einde wordt langzaam weggedraaid. Terwijl de instrumenten zelf deze track ook hadden kunnen doven.

Atari’ heeft een pakkend ritme. De zang zal wel in het Pools zijn. De poppy opzet heeft een vrij vrolijke en opzwepende sfeer. De invloeden van rock/metal blijven aanwezig. Hier is er wel de balans in volume tussen de onderlinge instrumenten. Maar hier zijn minder wendingen en minder contrasten gespeeld tussen licht en ‘donker’. Dit laatste nummer wordt fantasieloos weggedraaid.

Doordat de contrasten tussen licht en donker niet zo goed naar voren komen, klinken de nummers niet intens genoeg. Er wordt wel goed gespeeld met de met verdeling tussen link en rechts van de koptelefoon. Maar de balans in volume tussen de instrumenten onderling had beter gekund. Ondanks de details die in ieder nummer zitten word ik niet helemaal in de muziek getrokken. Ook de zang komt minder goed naar voren. Jammer want Ofilia heeft een prachte veelzijdige stem, en is daarmee het terecht het boegbeeld van Arshenic.

(75/100) (Sliptrick Records, RL Recordings)

Website: Arshenic
Facebook: Arshenic

Tracklist:
01 – Final Collision
02 – Dear Remorse
03 – Follow
04 – Rabbit Hole
05 – Madness
06 – Cold
07 – Sign
08 – Atari
09 – Monster
10 – Unspoken | (Tracks 9 & 10 – CD only)

Line-Up:
Ofilia – zang
Włuczykij – drum
Marek – bas
Vlad – gitaar

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Arshenic – Final Collision

Arshenic is a rock/metal band from Poland. They combine various styles, such as art rock, gothic metal, melodic metal and dark rock into one.
The band name refers to the poison arsenic, which is also used as a medicine. This contrast can also be heard on Final Collision, their second album. The lyrics are about individualism, self-expression and inner emotional states. They are not so standard because most of the lyrics are dark and poetic. Characteristic is the female vocals, which are both singing and screaming. Also, the guitar playing varies from clean to distorted. The rhythm section is not exactly standard. In the background there are cello’s and orchestral sounds.

Final Collision‘ has a quiet, rather sober start with details on the cymbals. Then you hear a few strokes of tight drumming, always with a rest in between.
Ofilia sings quite slowly, a few words, then again, a rest. This special start makes it immediately fascinating. Although the tempo and volume increase a bit, it remains rather quiet. The changes flow into each other. When the strings have been played quite heavily, a few matching grunts are added. The tempo of the drums in particular is high for a short time. When Ofilia sings, the music is light again, parts of the text are repeated. This opening track ends very predictably, especially when compared to the separate sound of the song.

Also ‘Dear Remorse‘ has a slow, rather sombre, instrumental start. The music becomes a bit lighter, Ofilia’s vocals fit that perfectly. When the music is heavier again, grunts and clean vocals alternate, this happens a few times. There is also an interaction between heavily played strings and lighter guitar playing, where the bass is more in the background. The rhythms, in which drums are leading, are often different. The sound of the whole is a bit too flat. The contrast between light and heavy is too small. This end dies away nicely on the strings.

Yet ‘Madness‘ is again fascinating, the bass grooves are cool. The rhythm is slow for a while, but unusual. There is a tightly played piece, in which several instruments take their turns resting. The awesome guitar solo is too soft to impress, which makes this song less vivid. The clear vocals, which are almost solo, are impressive. Again, there are cool rests built into the music.

At first ‘Cold‘ doens’t come ‘alive’ easily. The sound of a stringed instrument can be heard very far in the background, it almost disappears. The small played part, in which the drums stop for a moment, is beautiful. When the drums join in again, there is little dynamics, the timbre is too cold. The few grunts are well added. The guitarplaying playing is compelling, then there is a small piece played, in which the sound of the stringed instrument comes into its own. The combination of high and low tones is good, the end is slowly turned away. While the instruments themselves could have extinguished this track as well.

Atari‘ has a catchy rhythm. The singing is most probably in Polish. The poppy set-up has a rather cheerful and exciting atmosphere. The influences of rock/metal remain present. Here, the balance in volume between the mutual instruments is present. But here are less twists and less contrasts played between light and ‘dark’. This last song has an unimaginative fade out.

Because the contrasts between light and dark don’t come out so well, the songs don’t sound intense enough. There is a good use of the division between left and right of the headphones. But the balance in volume between the instruments could have been better. Despite the details in each song I am not completely drawn into the music. Also, the vocals don’t come on its own. Too bad because Ofilia has a beautiful versatile voice, and she is therefore rightly the flagship of Arshenic.

(75/100) (Sliptrick Records, RL Recordings)

Website: Arshenic
Facebook: Arshenic

Tracklist:
01 – Final Collision
02 – Dear Remorse
03 – Follow
04 – Rabbit Hole
05 – Madness
06 – Cold
07 – Sign
08 – Atari
09 – Monster
10 – Unspoken | (Tracks 9 & 10 – CD only)

Line-Up:
Ofilia – vocals
Włuczykij – drum
Marek – bass
Vlad – guitar

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  • Under the latest Dutch reviews is an English translation made by DeepL
%d bloggers liken dit: