The Steve Bonino Project – Stargazer 2

De zanger en multi-instrumentalist Steve Bonino is science fiction liefhebber. Vandaar dat deze Amerikaan genoeg inspiratie had voor een trilogie. Het eerste album gaat over een jonge telescoopliefhebber, zijn bijnaam is Stargazer. Deze jongen groeide uit tot een belangrijke wetenschapper die werkt voor Hubble. Hij leeft in een dystopische wereld. Dit is denkbeeldige, akelige samenleving waar je nauwelijks kunt leven. Vanwege zijn expertise reist hij mee op een groot schip, The Phoenix. Met als doel het menselijk ras voort te zetten op Proxima b, gelegen in het Alpha Centauri zonnestelsel. Als dit eerste album eindigt zijn we 20 jaar verder. De kolonie is intact en vol hoop. Stargazer 2 gaat over een koepel die is gebouwd, onder andere om de gemeenschap te beschermen tegen zonnestraling. Toen deze af was, is er een zoektocht opgezet om voorraden te verzamelen. Per toeval worden er ruïnes van een buitenaardse stad ontdekt. Er worden teksten in een vreemde taal gevonden. De taalkundige Dr. Yvgeny Azarov vertaalt ze. Zijn deze teksten van buitenaardse wezens? Of is er iets verbazingwekkends te lezen? Luister naar Stargazer 2 om erachter te komen.

Stargazer 2 start met licht klassiek pianospel en andere licht klassieke elementen. Daarna is er een ‘poppy’ wending. Ook al heb je Stargazer 1 niet, je herkent wellicht de stem van Steve Bonino. Zijn markante stem is ook te horen op het prog-rock album ‘Gyreland’ van Bomber Goggles, wat eerder dit jaar uitkwam. Het eerste stuk van ‘The Grand Finale’ is een beetje dromerig. In het rockende vervolg gaat het tempo flink omhoog. Even is er een vleugje space te horen in de muziek.

Er wordt duidelijk gezongen, zodat het verhaal in ‘Under The Dome’ helder wordt. Bovendien is de verhaallijn geprint in het artwork. Licht klassieke en/of zoete elementen worden prima afgewisseld met rock, net als vocale en instrumentale delen. In de muziek zitten leuke details verwerkt.

De gesproken woorden in ‘The Dark Light Divide’ hebben een ‘space-sound’. Over het algemeen volgen de wendingen elkaar snel op, sommigen zijn onverwacht. Het heerlijke orgelspel wisselt Steve af met enkele pianoklanken. Ondertussen blijven snaren en drums (Jimmy Keegan) aanwezig en de wendingen blijven komen. Je hebt dus best veel om naar te luisteren. In een lekker lang instrumentaal stuk komen ook elektronische klanken aan bod.

Steve gebruikt hoofdzakelijk drum programming. Dit klinkt regelmatig te klinisch, toch zitten hier prima breaks in. Daarnaast zijn er gast drummers, waaronder Marco Minnemann. Dit klinkt natuurlijk subliem! In een aantal nummers is er gebruik gemaakt van gesproken sampling, dit ondersteunt en verduidelijkt het verhaal. Dit verhaal zal SF-liefhebbers zeker aanspreken. Ook voor wie geen SF-fan is, is er genoeg om van te genieten. Één van de dingen die steeds positief opvalt is het gitaarspel, al dan niet van de gastgitaristen.

Het instrumentale intro van ‘Fear’ trekt mijn volle aandacht. Na gesproken sampling worden stemmen heel even als instrument toegevoegd. De markante, hoge zang vormt een bijzonder contrast met de lage tonen in de muziek. Weer valt het mooie gitaarspel op. Dit laatste nummer eindigt met een fade out…wordt vervolgd in Stargazer 3.

De lichte ruis die er af en toe in zit, past wel bij het thema en bij de sampling. Niet alleen qua zang hoor je de connectie met het album ‘Gyreland’. Ook qua muziek zijn er raakvlakken. Soms zijn zang en muziek aan de zoete kant, toch is er voldoende toegankelijke rock aanwezig. Stargazer 2 is qua cover en inhoud duidelijk de opvolger van deel 1, toch zijn deze albums ook afzonderlijk te luisteren.

(78/100) (Melodic Revolution Records)

Website: Steve Bonino

Facebook: Steve Bonino

Bandcamp: The Steve Bonino Project

Tracklist:
01 – The Grand Finale
02 – Under The Dome
03 – The Dark Light Divide
04 – So Familiar
05 – City Out Of Time
06 – Alien Progeny
07 – Broken Record
08 – Hyperspeed Overdrive
09 – Codex
10 – The Ancient Sumerian
11 – Fear

Studio line up:
Steve Bonino: zang, gitaar, bas, keyboard, drum programming
Peter Matuchniak: lead guitar 3, 5 en 11
Mike Lewis: drums 1 en 10
Jimmy Keegan: drums 3
Marco Minnemann: drums 8
Seth Romano: backing vocals 1
Erik Johnson: ritmisch gitaar 5

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

The Steve Bonino Project – Stargazer 2

The singer and multi-instrumentalist Steve Bonino is a science fiction lover. That’s why this American had enough inspiration for a trilogy. The first album is about a young telescope lover, his nickname is Stargazer. This boy grew into an important scientist who works for Hubble. He lives in a dystopian world. This is an imaginary, unpleasant society where you can hardly live. Because of his expertise he travels on a large ship, The Phoenix. With the goal to continue the human race on Proxima b, located in the Alpha Centauri solar system. When this first album ends, we are 20 years on. The colony is intact and full of hope. Stargazer 2 is about a dome that has been built, among other things to protect the community from solar radiation. When it was finished, a search was set up to collect supplies. By chance, the ruins of an extraterrestrial city are discovered. Texts are found in a foreign language. The linguist Dr. Yvgeny Azarov translates them. Are these texts by extraterrestrials? Or is there something amazing to read? Listen to Stargazer 2 to find out.

Stargazer 2 starts with light classical piano playing and other light classical elements. Then there is a ‘poppy’ twist. Even if you don’t have Stargazer 1, you may recognize the voice of Steve Bonino. His striking voice can also be heard on Bomber Goggles’ prog-rock album ‘Gyreland‘, which was released earlier this year. The first piece of ‘The Grand Finale’ is a bit dreamy. In the rocking sequel the tempo goes up a lot. For a moment you can hear a hint of space in the music.

There is clear singing, so that the story in ‘Under The Dome‘ becomes clear. Moreover, the storyline is printed in the artwork. Light classical and/or sweet elements are perfectly interspersed with rock, just like vocal and instrumental parts. The music contains some nice details.

The spoken words in ‘The Dark Light Divide‘ have a ‘space-sound’. In general the twists and turns follow each other quickly, some of them are unexpected. Steve alternates the wonderful organ playing with some piano sounds. Meanwhile strings and drums (Jimmy Keegan) remain present and the twists and turns keep coming. So you have quite a lot to listen to. In a nice long instrumental piece also electronic sounds are discussed.

Steve mainly uses drum programming. This often sounds too clinical, yet there are fine breaks in it. There are also guest drummers, including Marco Minnemann. This sounds sublime of course! In a number of songs spoken sampling is used, this supports and clarifies the story. This story will certainly appeal to SF-lovers. Even for those who are not SF fans, there is enough to enjoy. One of the things that always stands out positively is the guitar playing, whether or not of the guest guitarists.

The instrumental intro of ‘Fear‘ attracts my full attention. After spoken sampling, voices are added as an instrument for a moment. The striking, high-pitched vocals form a special contrast with the low tones in the music. Again the beautiful guitar playing stands out. This last song ends with a fade out…is continued in Stargazer 3.

The light noise that is present now and then, does fit the theme and the sampling. Not only in terms of vocals can you hear the connection with the album ‘Gyreland‘. There are also similarities in terms of music. Sometimes vocals and music are on the sweet side, yet there is plenty of accessible rock present. Stargazer 2 is in terms of cover and content clearly the successor to part 1, yet these albums are also separately to listen.

(78/100) (Melodic Revolution Records)

Tracklist:
01 – The Grand Finale
02 – Under The Dome
03 – The Dark Light Divide
04 – So Familiar
05 – City Out Of Time
06 – Alien Progeny
07 – Broken Record
08 – Hyperspeed Overdrive
09 – Codex
10 – The Ancient Sumerian
11 – Fear

Studio line up:
Steve Bonino: vocals, guitar, bass, keyboard, drum programming
Peter Matuchniak: lead guitar 3, 5 and 11
Mike Lewis: drums 1 and 10
Jimmy Keegan: drums 3
Marco Minnemann: drums 8
Seth Romano: backing vocals 1
Erik Johnson: rhythmic guitar 5

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: