Summer Breeze Project – NEon

Prog rock van Nederlandse bodem. In het voorjaar van 2008 was het de bedoeling dat dit project slecht tijdelijk zou zijn, en wel in de zomer. Vandaar de naam Summer Breeze Project. Het liep anders, en na meer dan 10 jaar bestaat deze band uit Gouda nog steeds. Enkele maanden geleden was er een wisseling in de bezetting, bassist Jørgen de Jonge is vervangen door Richard Huybens (Sylvium). Kort daarna kwam hun album NEon uit.

De a-capella start van ‘Hollow (2019 version)’ is pakkend, de zwaardere snaren volgen deze zang snel op. Het aantal wendingen is vrij hoog. Doordat delen van de muziek in je hoofd blijven kleven, zing je stukken van de tekst vrij snel mee. Er zijn enkele lichtere delen muziek tussen de zwaardere stukken ingelast. Een paar keer zingt gitarist Gert Bruins bijna solo, hij heeft hier een gedreven en overtuigende klank in zijn stem. Drummer Rene Troostheiden laat goede breaks horen.

Het akoestisch gitaarspel in ‘Leaving earth’ klinkt iets te vlak, je mist wat warmte. De hoge tonen in de muziek klinken net niet helder genoeg. Ze vormen niet voldoende contrast met de lage tonen. Hierdoor gaat er een stukje intensiteit, die eigenlijk wel in de muziek zit, verloren. Het geheel is namelijk wel goed verdeeld over de koptelefoon. De wending naar piano is totaal onverwacht, maar gaaf. Op het laatst is de muziek ingetogen. Er klinkt emotie in de mooie, licht schorre stem.

De tekst van ‘Travel light’ vertelt over het vluchtelingenprobleem. Dat wordt van meerdere kanten belicht. In het rustige gedeelte komt de wereldberoemde foto van het kleine jongetje dat dood op het strand ligt aan bod. Doordat het volumeverschil tussen de rockende delen en het klein gespeelde aan de kleine kant is, word ik niet intens geraakt. Toch maken de woorden wel indruk. De sampling is prima toegevoegd.

Bijna non stop volgt ‘Broken water’. De toetsen doorbreken het vrij groot aantal herhalingen in het drumritme. In dit rustige deel zijn de drums even stil. Als het volume weer een stuk hoger ligt, is het fantastische gitaarspel meeslepend. De solo bastonen op het laatst zijn vet laag!

In ‘Mantra’ had het geluid op sommige momenten wat meer helder mogen zijn. Verder is dit een goede track. ‘Sleep’ heeft een intrigerende start, en het blijft mysterieus.

Delen van ‘The crossing’ zijn strak gespeeld. Dit wordt afgewisseld, dan wel ondersteund met het geluid van wat lijkt op strijkinstrumenten. Er zijn diverse rusten ingebouwd. Na één van deze rusten gaat het nummer in een andere richting verder. Groepsgewijs zijn er een aantal herhalingen, onder andere van de zwaar bespeelde snaren, en het drumritme. Weer zijn er rusten in verwerkt, maar ineens blijft het stil. Mooi gedaan.

Een aantal teksten gaan over vluchtelingen of religie. De teksten verdienen dat er een tekstboekje bij zit, maar we moeten het zonder stellen. Gert heeft een duidelijke uitspraak zodat je bijna alles kunt verstaan. De geluidskwaliteit heb ik een paar keer aangehaald. Deze had wat beter gekund, maar is zeker niet slecht, laat ik daar duidelijk over zijn. Keer op keer valt op hoe de details subtiel verwerkt zijn, ze smelten mooi samen met het geheel. Alles is goed verspreid over de koptelefoon. Diverse melodieën nestelen zich aangenaam in je hoofd. Summer Breeze Project bewijst met NEon maar weer eens dat Nederland goede prog rockbands heeft.

(79/100) (Oink-Records)

Website: Summer Breeze Project

facebook: Summer Breeze Project

Tracklist:
01 – Hollow
02 – Leaving Earth
03 – Travel light
04 – Broken water
05 – Mantra
06 – Sleep
07 – The crossing

Line-Up:
Gert Bruins – lead zang, gitaren
Gordon van Pelt – gitaren
Rene Troostheiden – drums, drum programmmering, percussie
Fons Panneman – keyboards, piano, hammond, syntheziser, backing vocals
Jørgen de Jonge – bas, backing vocals, recent vervangen door Rich Huybens – bas

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Summer Breeze Project – NEon

Prog rock from Dutch origin. In the spring of 2008 it was the intention that this project would only be temporary, in the summer. Hence the name Summer Breeze Project. Things went differently, and after more than 10 years this band from Gouda still exists. A few months ago there was a line-up change, bass player Jørgen de Jonge has been replaced by Richard Huybens (Sylvium). Shortly after that their album NEon was released.

The a-capella start of ‘Hollow (2019 version)‘ is catchy, the heavier strings follow this vocals quickly. The number of turns is quite high. Because parts of the music are stuck in your head, you can sing along to parts of the lyrics pretty quickly. Some lighter parts of the music have been inserted between the heavier pieces. A few times guitarist Gert Bruins sings almost solo, he has a passionate and convincing timbre in his voice. Drummer Rene Troostheiden brings out good breaks.

The acoustic guitar playing in ‘Leaving earth‘ sounds a bit too plane, you miss some warmth. The high notes in the music don’t sound clear enough. They do not form a sufficient contrast with the low tones. This causes a loss of intensity, which is actually in the music. The whole thing is well balanced over the headphones. The turn to piano is totally unexpected, but cool. In the end the music is subdued. There is emotion in the beautiful, slightly hoarse voice.

The text of ‘Travel light‘ tells about the refugee problem. It is illuminated from several angles. In the quiet part the world-famous photo of the little boy lying dead on the beach is discussed. The difference in volume between the rocking parts and the small parts is a bit small, so I am not intensely touched. Yet the words have impact. The sampling has been added very well.

Almost nonstop follows ‘Broken water‘. The keys break through the rather large number of repeats in the drum rhythm. In this quiet part the drums are equally quiet. When the volume is a lot higher again, the fantastic guitar playing is compelling. The solo bass tones at the end are really low!

In ‘Mantra‘ the sound could have been a bit more clear at times. Furthermore, this is a good track. ‘Sleep’ has an intriguing start, and it remains mysterious.

Parts of ‘The crossing‘ are played tightly. This is alternated or supported by the sound of what looks like stringed instruments. There are several musical rests built in. After one of these rests the song continues in a different direction. In groups there are a number of repeats, including the heavily played strings, and the drum rhythm. Rests have been incorporated again, but all of a sudden it remains silent. Well done.

A couple of lyrics are about refugees or religion. The texts deserve to be accompanied by a textbook, but we have to do without it. Gert has a clear pronunciation so that you can understand almost everything. I have mentioned the sound quality a few times. It could have been better, but it is certainly not bad, not at all. Again, and again I notice how the details are subtly blended, they merge nicely with the whole. Everything is well spread over the headphones. Various melodies settle comfortably in your head. Summer Breeze Project proves once again, with NEon, that the Netherlands has good prog rock bands.

(79/100) (Oink-Records)

Website: Summer Breeze Project

facebook: Summer Breeze Project

Tracklist:
01 – Hollow
02 – Leaving Earth
03 – Travel light
04 – Broken water
05 – Mantra
06 – Sleep
07 – The crossing

Line-Up:
Gert Bruins – lead vocals, guitars
Gordon van Pelt – guitars
Rene Troostheiden – drums, drum programming, percussion
Fons Panneman – keyboards, piano, hammond, synthesizer, backing vocals
Jørgen de Jonge – bass, backing vocals, recently replaced by Rich Huybens – bass

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: