Seven Steps To The Green Door – The?Lie (The?Book part 2)

Seven Steps To The Green Door’ is een Duitse prog band. SSTTGD bestaat uit verschillende vocalisten en muzikanten. Marek Arnold is multi-instrumentalist, hij speelt minstens zeven instrumenten. Toch is het niet genoeg om de muziek en de personages gestalte te geven. Daarom doen er met ‘The?Lie’ gastmuzikanten en vocalisten mee. Dit is het tweede deel van de trilogie van ‘The?Book’. Met het concept laat de band zien dat ze kritisch staan tegenover het (hedendaagse) fanatisme in religie. ‘The?Lie’ bevat diverse dialogen, bovendien spreken een aantal personages hun gedachten uit. Het verhaal, dat heel wat verwijten bevat, wordt verduidelijkt in een 48 pagina’s tellend boekje.

A Ω -I’ begint met onweer, regen en het geluid dat van klankschalen lijkt te komen. ‘Father’ (Peter Jones) leest een brief voor. Deze gaat onder andere over zijn gevoelens die hij had toen zijn zoon (‘Samuel’) net geboren was. Dit wordt ondersteund door sferische muziek. ‘Samuel’ (Lars Köhler) zingt enkele woorden op de achtergrond, dit zorgt voor een bijzondere harmonie. Je hoort de overgang naar ‘Salvation’. De percussie is rustig, maar mooi. Er is een goed opgebouwde verandering naar rock. Meerdere stemmen zingen een paar keer

“Save me”.

Ook dit is in perfecte harmonie.
Orgelspel geeft de wending aan naar ‘A Price To Pray – I (Spring)’. De percussie klinkt te vlak in het chaotische stuk. Er is een dialoog, er klinkt wat boosheid in hun stemmen. De rust keer terug in ‘A Dream That Strayed I’. Toch neemt het verhaal een dramatische wending. ‘Evangeline’, de geliefde van ‘Samuel’ is zwanger. ‘Father’ ziet de zwangerschap als een schande. Het meisje en de baby zijn niet welkom.
A Price To Pray- II(Autumn)’ heeft een pittige start waarin boosheid tot uiting komt. Op de achtergrond wordt een enkele zin gegrunt, dit loopt door de cleane zang heen. De personages “praten” door elkaar heen. Het vioolspel en de overige muziek komen een beetje in de verdrukking door het kille drumwerk. Na een wending met strijkers klinkt de stem van ‘Evangeline’ in ‘A Dream That Strayed- II’ vol ongeloof. Samuel staat tussen twee vuren in, en lijkt de kant van zijn vader te kiezen. Het instrumentale stuk is gevoelig gespeeld.
Leidt ‘A Ω – II’ (ook) tot een breuk tussen ‘Father’ en ‘Samuel’? ‘Samuel’ wil de situatie ontvluchten. ‘Heaven’ wordt door de cast gezongen, de eerste woorden zijn:

” Don’t walk away, stay.”

Evangeline’ zingt helder in ‘The Word Made Flesh’. Nu is er nog rust in zang en muziek. Er ontstaat een discussie tussen ‘Father’ en ‘Evangeline’. Het instrumentale stuk is niet perfect van geluidskwaliteit. In ‘Hear My Voice Tonight’ zingen een paar personages tegen elkaar in. De balans blijft bewaard. Regen en onweer wordt opgevolgd door een klassiek georiënteerd stuk. Dit fantastische nummer lijkt te eindigen, maar er volgen nog diverse geleidelijke wendingen.
Come To Your Father’ heeft een aparte maar boeiende start. De zang is dramatisch, dat past bij de onrustige muziek. Ineens is er rust in de muziek, wat een gave twist!
Father’ spreekt enkele zinnen. Een stem wordt gebruikt als aanvulling in zowel het vocale als in het instrumentale stuk. Daarna is er een mooie, uitgebreide opbouw naar het einde.

Meestal is de geluidskwaliteit goed, waardoor de diverse laagjes in zang en muziek goed tot hun recht komen. Dit album is vrij gecompliceerd, niet alleen qua muziek, ook wat betreft het verhaal. Vocale delen worden afgewisseld met gevarieerde, instrumentale stukken. ‘The?Lie’ is een prachtige ‘rock opera’ om in alle rust naar te luisteren.

(90/100) (Progressive Promotion Records)

Website: Seven Steps To The Green Door

Facebook: Seven Steps To The Green Door

Tracklist:
01 – Ā Ω – I
02 – Salvation
03 – A Price To Pray – I (Spring)
04 – A Dream That Strayed – I
05 – A Price To Pray II (Autumn)
06 – A Dream That Strayed – II
07 – Ā Ω – II
08 – Heaven
09 – The Word Made Flesh
10 – Hear My Voice Tonight
11 – Come To Your Father

Line-Up:
Ulf Reinhardt – (drums)
Marek Arnold – (toetsen, seaboard, saxofoon, clarinet, venova)
Luke Machin – elektrisch gitaar
Michael Schetter – bas
Stephan Pankow – elektrisch gitaar
Andreas ‘Eddy’ Gemeinhardt – elektrisch en akoestisch gitaar, bas
Denis Strassburg – bas
Steve Unruh – viool solo
Jason Melidonie – gitaar solo
Susan Kammler – hobo
Gerd Albers – akoestisch gitaar.

Vocalisten – personages:
Peter Jones – Father
Lars Köhler – Samuel
Jana Pöche – Mother
Anne Trautmann – vriendin Samuel
Sören Flechsig – Noah

Extra zang door: Annemarie Schmid en Amelie Hofmann

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Seven Steps To The Green Door- The?Lie (The?Book part 2)

Seven Steps To The Green Door‘ is a German prog band. SSTTGD consists of several vocalists and musicians. Marek Arnold is a multi-instrumentalist, he plays at least seven instruments. Yet it’s not enough to give shape to the music and the characters. That’s why guest musicians and vocalists participate with ‘The?Lie‘. This is the second part of the trilogy of ‘The?Book’. With the concept the band shows that they are critical of the (contemporary) fanaticism in religion. The Lie’ contains several dialogues and a number of characters express their thoughts. The story, which contains many accusations, is explained in a 48-page booklet.

A Ω -I‘ starts with thunder, rain and the sound that seems to come from singing bowls. Father‘ (Peter Jones) reads a letter. This letter is about the feelings he had when his son (‘Samuel‘) had just been born. This is supported by spherical music. Samuel (Lars Köhler) sings a few words in the background, this creates a special harmony. You can hear the transition to ‘Salvation‘. The percussion is calm, but beautiful. There is a well-developed change to rock. Several voices sing

“Save me”

a few times. This too is in perfect harmony.
Organ playing indicates the turn to ‘A Price To Pray – I (Spring)‘. The percussion sounds too flat in the chaotic piece. There is a dialogue, there is some anger in their voices. The rest returns in ‘A Dream That Strayed I‘. Yet the story takes a dramatic turn. Evangeline‘, the lover of ‘Samuel‘, is pregnant. ‘Father‘ sees the pregnancy as a disgrace. The girl and the baby are not welcome.
A Price To Pray-II(Autumn)‘ has a spicy start that expresses anger. In the background a single sentence is grunted, this runs through the clean vocals. The characters “talk” through each other. The violin playing and the rest of the music are a bit oppressed by the chilly drums. After a turn with strings the voice of ‘Evangeline‘ in ‘A Dream That Strayed- II‘ sounds full of disbelief. Samuel stands between two fires, and seems to be taking his father’s side. The instrumental piece is played sensitively.
Does ‘A Ω – II‘ (also) lead to a break between ‘Father‘ and ‘Samuel‘? ‘Samuel’ wants to escape the situation. Heaven‘ is sung by the cast, the first words are:

“Don’t walk away, stay.”

Evangeline‘ sings clearly in ‘The Word Made Flesh‘. Now there is still peace in song and music. There is a discussion between ‘Father‘ and ‘Evangeline‘. The quality of sound of the instrumental piece is not perfect. In ‘Hear My Voice Tonight‘ a few characters sing against each other. The balance is preserved. Rain and thunderstorms are followed by a classically oriented piece. This fantastic song seems to end, but there are still several gradual twists and turns.
Come To Your Father‘ has a special but fascinating start. The vocals are dramatic, which suits the restless music. Suddenly there is peace and quiet in the music, what a cool twist!
Father‘ speaks a few sentences. A voice is used as an addition in both the vocal and the instrumental piece. After that there is a beautiful, extensive build-up to the end.

Usually the sound quality is good, so that the various layers in vocals and music come into their own. This album is quite complicated, not only in terms of music, but also in terms of the story. Vocal parts are alternated with varied, instrumental pieces.The?Lie‘ is a beautiful ‘rock opera’ to listen to in peace and quiet.

(90/100) (Progressive Promotion Records)

Website: Seven Steps To The Green Door

Facebook: Seven Steps To The Green Door

Tracklist:
01 – Ā Ω – I
02 – Salvation
03 – A Price To Pray – I (Spring)
04 – A Dream That Strayed – I
05 – A Price To Pray II (Autumn)
06 – A Dream That Strayed – II
07 – Ā Ω – II
08 – Heaven
09 – The Word Made Flesh
10 – Hear My Voice Tonight
11 – Come To Your Father

Line-Up:
Ulf Reinhardt – (drums)
Marek Arnold – (keys, seaboard, saxophone, clarinet, venova)
Luke Machin – electric guitar
Michael Schetter – bass
Stephan Pankow – electric guitar
Andreas ‘Eddy’ Gemeinhardt – electric and acoustic guitar, bass
Denis Strassburg – bass
Steve Unruh – violin solo
Jason Melidonia – guitar solo
Susan Kammler – oboe
Gerd Albers – acoustic guitar.

Vocalist characters:
Peter Jones – Father
Lars Köhler – Samuel
Jana Pöche – Mother
Anne Trautmann – friend Samuel
Sören Flechsig – Noah

Extra vocals by: Annemarie Schmid and Amelie Hofmann

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: