Projekt Gemineye – Man of science.. man of dreams

Mark Anthony K is een multi instrumentalist uit Canada. Hij is de man achter Projekt Gemineye. Hij heeft zich laten inspireren door bijvoorbeeld Rush, Dream Theater en King Crimson. ’Man of science.. man of dreams’ is het derde album dat Mark uitbrengt. Op dit thema album gaan de teksten over wetenschap, dromen, avonturen en de hoop op een betere toekomst.

De bliepende geluiden lijken uit een game afkomstig te zijn, ze horen bij ‘Virtual Reality’. Deze geluiden plaats voor rock, de eerste wending is meteen al een mooie! Het uitgebreide instrumentale stuk is heerlijk, het geluid is goed verdeeld over de koptelefoon. Mark’s stem klinkt hier uitgeblust, dat past in de tekst. In het refrein kinkt zijn stem minder moe, er zijn meerdere stemmen te horen, dit geeft een vollere sound in de rock.
Na een paar keer luisteren zing je delen van de tekst mee. Ongeveer halverwege gaat dit nummer door het rockende, instrumentale stuk meer leven. Dat houdt Projekt Gemineye vast, ook als de zang er weer bij komt. Over het algemeen is de balans tussen de wat zwaardere snaren en het slagwerk prima. Al is het klankkleur tussen de drums onderling niet geheel in balans. De wending naar de toetsen is verrassend, even later sterft dit openingsnummer weg.

Cosmic Sea’ start met elektronische geluiden, maar de rock volgt snel. Als Mark begint te zingen, gaan tempo en volume naar beneden. Hij zingt vrij veel op ongeveer hetzelfde tempo en volume. Bovendien heeft hij geen megagroot bereik, waardoor de zang af en toe te voorspelbaar is ingezet. De kleur van zijn stem is vriendelijk en neigt meer naar de sing-en songwriter dan de rockers kant. Toch kleurt zijn stem goed bij het geheel. Tijdens de breaks is er ruim voldoende toonhoogte verschil tussen de drums. Instrumentale en vocale delen wisselen elkaar af, in beide is de bas aangenaam aanwezig. Het einde sterft gaaf weg.

To Hope…To Dream’ heeft regelmatig een behoorlijk aantal laagjes, waarin ook akoestisch gitaar te horen is. Maar het aantal laagjes wisselt, zodat de akoestisch gitaar in een minimalistisch stukje (bijna) solo is. Soms klinken de instrumenten op één lijn qua ritme en/of melodie, op andere momenten lijken ze tegen elkaar in te gaan. Ondanks deze contrasten is de balans meestal in orde.

Secret Science’ start met gesampelde geluiden van onder andere sijpelend water. Aan de mysterieuze muziek worden op een gegeven moment robotachtige geluiden toegevoegd. Daarna volgt een rockend stuk. De snaren zijn aangenaam zwaar bespeeld, dit mengt zich met lekker drumwerk en hogere tonen van de toetsen. Elektronische klanken nemen de plaats in van de rock, het geluid van onder andere sijpelend water is op de achtergrond te horen. Heel even is er twijfel of dit nummer weg zal gaan sterven, maar de rock keert terug. Deze mooie epic eindigt rustig.

Ook het laatste nummer, ‘Traces Of The Past’ is goed opgebouwd. In de muziek zit meer variatie dan in de zang. Het einde sterft mooi weg.

Alle nummers hebben een afwisseling tussen de meer rockende delen, en de rustig gespeelde stukken. Vocaal zijn er mogelijkheden voor verbetering wat betreft variatie in volume, tempo en eventueel toonhoogte. Door in de toekomst enkele accenten te leggen op bepaalde woorden en/of zinnen, krijgen de teksten meer emotie.
Alles is goed verdeeld over de koptelefoon, de geluidskwaliteit is in orde. Projekt Gemineye is een one man project. Mark Anthony K verdient met zijn ‘Man of science.. man of dreams’ een flinke pluim!

(78/100 Eigen beheer)

Website: Projekt Gemineye

Facebook: Projekt Gemineye

Bandcamp: Projekt Gemineye

Tracklist: 
01 – Virtual Reality
02 – Cosmic Sea
03 – To Hope…To Dream
04 – Secret Science
05 – Traces Of The Past

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Projekt Gemineye – Man of science.. man of dreams

Mark Anthony K is a multi instrumentalist from Canada. He is the man behind Project Gemineye. He has been inspired by Rush, Dream Theater and King Crimson. Man of science… man of dreams‘ is Mark’s third album. On this theme album the lyrics are about science, dreams, adventures and the hope for a better future.

The bleeping sounds seem to come from a game, they belong to ‘Virtual Reality‘. This sounds place for rock, the first turn is a beautiful one! The extensive instrumental piece is wonderful, the sound is well distributed over the headphones. Mark’s voice sounds extinguished here, which fits in the lyrics. In the chorus his voice kinks less tired, there are several voices to be heard, this gives a fuller sound in the rock.
After listening a few times you sing along parts of the lyrics. About halfway this song goes through the rocking, instrumental part more life. Projekt Gemineye holds on to that, even when the vocals are added again. In general the balance between the heavier strings and the percussion is fine. Although the timbre between the drums is not entirely in balance. The turn to the keys is surprising, a little later this opening number dies away.

Cosmic Sea‘ starts with electronic sounds, but the rock follows quickly. When Mark starts singing, tempo and volume go down. He sings quite a lot at about the same tempo and volume. Moreover, he has no mega-size range, so the vocals are occasionally used too predictably. The colour of his voice is friendly and tends more towards the sing- and songwriter than the rocker side. Still, his voice has a good coloring on the whole. During the breaks there is more than enough pitch difference between the drums. Instrumental and vocal parts alternate, in both the bass is pleasantly present. The end dies away completely.

To Hope…To Dream‘ regularly has quite a few layers, in which you can also hear acoustic guitar. But the number of layers changes, so the acoustic guitar is (almost) solo in a minimalistic piece. Sometimes the instruments sound on the same line in rhythm and/or melody, at other moments they seem to go against each other. Despite these contrasts, the balance is usually fine.

Secret Science‘ starts with sampled sounds of seeping water. At a certain point, robot-like sounds are added to the mysterious music. Then follows a rocking piece. The strings are pleasantly heavy played, this mixes with nice drums and higher tones of the keys. Electronic sounds take the place of rock, the sound of seeping water can be heard in the background. For a moment there is doubt whether this song will die away, but the rock returns. This beautiful epic ends quietly.

Also the last song, ‘Traces Of The Past‘ is well constructed. There is more variation in the music than in the vocals. The end dies away nicely.

All songs have an alternation between the more rocking parts, and the quietly played parts. Vocally there are possibilities for improvement in terms of variation in volume, tempo and possibly pitch. By accentuating certain words and/or phrases in the future, the lyrics will get more emotion.
Everything is well distributed over the headphones, the sound quality is fine. Project Gemineye is a one man project. Mark Anthony K deserves a big compliment with his ‘Man of science… man of dreams‘!

(78/100 Own management)

Website: Projekt Gemineye

Facebook: Projekt Gemineye

Bandcamp: Projekt Gemineye

Tracklist: 
01 – Virtual Reality
02 – Cosmic Sea
03 – To Hope…To Dream
04 – Secret Science
05 – Traces Of The Past

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: