Marco Ragni – Oceans of Thought

De Italiaanse zanger/multi-instrumentalist Marco Ragni maakt progressieve en psychedelische rock. Hij heeft diverse albums uitgebracht, waarvan ‘Oceans of Thought’ pas uit is. Hier deden diverse gastmuzikanten aan mee, waaronder Bjørn Riis. De teksten gaan over allerlei problemen waarmee je te maken kan krijgen, en hoe ze kunt overwinnen.

Flashlights’ start met miniem gitaarspel. Er is een wending naar lichte rock. Je hoort diverse instrumenten door elkaar, even is het nauwelijks te filteren wat je precies hoort. Ondanks de onrust is het wel in balans. Dan is er een verandering naar een rustiger deel. Marco zingt deze openingstrack samen met JoJo Razo. Op het einde is weer klein gespeeld.

Dizziness’ heeft een hele andere start. Poppy sound mengt zich met rock, de rock gaat het te winnen. Invloeden uit de vroegere prog komen voorbij. De drums zijn vrij basic bespeeld, maar dat mag hier. Er is al genoeg om naar te luisteren. De omslag naar een rustiger deel, en het rustige deel zelf, zijn zeer goed. Er volgen nog verschillende ‘twists en turns’. De achtergrondzang geeft een vrij zoete toevoeging. Daarbij hoor je ook Marco’s stem, met zijn eigen kenmerkend geluid. De opzet van ‘Dizziness’ is niet heel toegankelijk, maar wel boeiend.

Marco zingt de woorden van ‘Hammil’s Thoughts’ gevoelig, daarmee weet hij mij te raken. Met zijn stem, in combinatie met enkele pianoklanken, weet hij mij later nog een keer te raken, maar dan intenser. Als er meerdere stemmen samenklinken blijft de emotie bewaard.

Oceans of Thought’ start met vrij snelle, lichte pianoklanken. Gitaar en piano vormen een prima harmonie met elkaar en met de zang die soms uit meerdere stemmen bestaat. Zo nu en dan is een enkele stem ingezet als instrument. Dit geeft, samen met leadzang en de muziek, een bijzondere maar rustige combinatie van laagjes. De drums hebben zich een tijdlang stil gehouden, maar als Maurizio Antonini begint te spelen, drumt hij eerst rustig, in lijn met het geheel. Het gevarieerde gitaarspel is om je vingers bij af te likken. Na diverse wendingen eindigt de titeltrack prachtig ingetogen.

Het speciale geluid in ‘Voice in the Dark’ komt van de sitar vandaan. Dit is een snaarinstrument uit India, de Indiase invloeden zijn te horen, maar overheersen nergens. Marco’s zang is constant in balans met de muziek. Ook de instrumenten onderling vormen een prima harmonie.

Pianospel speelt een belangrijke rol in ‘Open My Arms’. Er klinkt emotie door in de stem van Marco, dat blijft zo, ook als tempo en volume toenemen. De eenheid blijft, ondanks de variatie binnen dit nummer te horen is, bestaan. Het gitaarspel van Bjørn Riis varieert van meeslepend tot rockend. Deze laatste track eindigt na een heerlijke lange opbouw toch eerder dan verwacht.

De nummers zijn intens gezongen en gespeeld, maar zijn niet te zwaar om naar te luisteren. Er is een prachtige, uitgebalanceerde wisselwerking tussen de rockende delen en de ingetogen/akoestische stukken. De muziek is complex, maar zo voelt het niet. Marco heeft een eigen stemgeluid, door zijn veelzijdige stem is er een uniek evenwicht met de muziek. De verschillende stemmen geven regelmatig een licht excentrieke blend.
Oceans of Thought’ (tot nu toe) het mooiste album van Marco Ragni.

(85/100) (Melodic Revolution Records)

Website: Marco Ragni

Facebook: Marco Ragni

Bandcamp: Marco Ragni

Tracklist:
01 – Flashlights
02 – Dizziness
03 – Hammil’s Thoughts
04 – The Wind Blows Anyway
05 – Regain Control
06 – Oceans of Thought
07 – Under a Big Red Sun
08 – Voice in the Dark
09 – Open My Arms

Line-Up:
Marco Ragni: zang, gitaren, toetsen en bas
Peter Matuchniak: elektrisch gitaar
Dave Newhouse: woodwinds
Jeff Mack: bas en Chapman Stick.
Maurizio Antonini: drums
JoJo Razor: backing vocals

Gastmuzikanten:
Bjørn Riis: lead gitaar (Open My Arms)
Marius Halleland: lead gitaar (Dizziness en Regain Control)
Charlie Cawood: sitar (Voice in the Dark)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Marco Ragni – Oceans of Thought

Italian singer/multi-instrumentalist Marco Ragni makes progressive and psychedelic rock. He has released several albums, of which ‘Oceans of Thought‘ has just been released. Several guest musicians participated, including Bjørn Riis. The lyrics are about all kinds of problems you might have to deal with, and how to overcome them.

Flashlights‘ starts with minimal guitar playing. There is a twist to light rock. You can hear various instruments mixed together, but it’s hard to filter what you hear. Despite the unrest it is in balance. Then there is a change to a quieter part. Marco sings this opening track together with JoJo Razo. At the end of it, it’s a small played again.

Dizziness‘ has a completely different start. Poppy sound mixes with rock, rock is going to win. Influences from the old prog come along. The drums are pretty basic, but that’s allowed here. There’s already enough to listen to. The change to a quieter part, and the quiet part itself, are very good. There are several more ‘twists and turns’ to come. The background vocals give a rather sweet addition. You can also hear Marco’s voice, with his own characteristic sound. The structure of ‘Dizziness‘ is not very accessible, but it is fascinating.

Marco sings the words of ‘Hammil’s Thoughts‘ sensitively, with which he knows how to touch me. With his voice, in combination with some piano sounds, he manages to touch me again later, but more intensely. When several voices sound together, the emotion is preserved.

Oceans of Thought‘ starts with fairly fast, light piano sounds. Guitar and piano form an excellent harmony with each other and with the vocals that sometimes consist of several voices. Every now and then a singular voice is used as an instrument. This, together with lead vocals and the music, gives a special but quiet combination of layers. The drums have kept quiet for a while, but when Maurizio Antonini starts playing, he begins by drumming quietly, in line with the whole. The varied guitar playing is finger-licking. After several twists the title track ends beautifully subdued.

The special sound in ‘Voice in the Dark‘ comes from the sitar. This is a string instrument from India, the Indian influences can be heard, but nowhere dominate. Marco’s vocals are constantly in balance with the music. The instruments among themselves also form an excellent harmony.

Piano playing plays an important role in ‘Open My Arms‘. Emotion can be heard in Marco’s voice, that’s how it stays, even when tempo and volume increase. The unity remains, despite the variation within this song can be heard. Bjørn Riis’ guitar playing varies from compelling to rocking. This last track ends sooner than expected after a lovely long build-up.

The songs are sung and played intensely, but are not too tough to listen to. There is a beautiful, balanced interaction between the rocking parts and the subdued/acoustic parts. The music is complex, but it doesn’t feel that way. Marco has his own special voice, because of his versatile voice there is a unique balance with the music. The different voices regularly give a slightly excentric blend.
Oceans of Thought‘ (so far) is Marco Ragni’s most beautiful album.

(85/100) (Melodic Revolution Records)

Website: Marco Ragni

Facebook: Marco Ragni

Bandcamp: Marco Ragni

Tracklist:
01 – Flashlights
02 – Dizziness
03 – Hammil’s Thoughts
04 – The Wind Blows Anyway
05 – Regain Control
06 – Oceans of Thought
07 – Under a Big Red Sun
08 – Voice in the Dark
09 – Open My Arms

Line-Up:
Marco Ragni: vocals, guitars, keys and bass
Peter Matuchniak: electric guitar
Dave Newhouse: woodwinds
Jeff Mack: bass and Chapman Stick.
Maurizio Antonini: drums
JoJo Razor: backing vocals

Guest musicians:
Bjørn Riis: lead guitar (Open My Arms)
Marius Halleland: lead guitar (Dizziness and Regain Control)
Charlie Cawood: sitar (Voice in the Dark)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: