Great Wide Nothing – The View From Olympus

Great Wide Nothing is een progressief artrock project uit Amerika. Dit trio haalt hun inspiratie uit de jaren 70 prog. Hun melodieën zijn toegankelijk. De songteksten zijn soms diepgaand, waarbij ze je wel eens een spiegel proberen voor te houden.

De toetsen van Dylan Porper zijn ruim vertegenwoordigd aan het begin van ‘Lethal Neon’. De retrostijl van de muziek komt vrijwel direct naar voren. Zanger/multi -instrumentalist Daniel Graham is niet constant makkelijk te verstaan, je hoort dat hij wel goed articuleert. Hij heeft een wat markante uitspraak en eigen kleur van stem. Er zijn volop wendingen, bijvoorbeeld van heerlijke retro rock naar pianoklanken. Over toetsen gesproken: dit is allemaal heerlijk en behoorlijk gevarieerd gespeeld. De zang smelt soms samen met de muziek, dan is het bijna niet te achterhalen waar de lange vocale uithaal eindigt en overgaat in de muziek. Daniel laat een mooi staaltje gitaarwerk horen. Deze openingstrack is zeer goed opgebouwd.

De start van Monument (I. Hostages, II. The Full Six Under) heeft een mooie mix van ruw gespeelde seventies invloeden en tederheid.
De rockende orgelklanken vormen even een aparte, maar boeiende combinatie met de wat tedere zang en de overige muziek. Als het tempo van beide toeneemt, is dat net te weinig. De zware delen hadden meer body mogen hebben. Ze geven iets te weinig contrast met de lichter gespeelde delen. Er is leuk gespeeld met verdeling koptelefoon, de gestapelde stemmen klinken prima. Het heerlijke uptempo retro rock stuk is ruw en ongepolijst. De ritmesectie vormt prima basis voor het vele orgelwerk en de ruime hoeveelheid details. Deze details komen soms ook van de drums of van een kort bas loopje. Ondanks het kleine minpuntje over de wat zwaardere delen, ben ik onder de indruk over de opbouw van dit nummer.

Het eerste wat je van ‘Evening’ hoort zijn een paar mini ‘kraakjes’. Tijdens het akoestische gitaarspel heeft Daniel een vrij harde uitspraak. Zijn gedreven zang voelt aan als een protestsong. Heel af en toe hoor je een kraakje, dit is zo miniem dat het niet storend is.
De opzet van dit nummer is basic, dat is prima keuze. Op het einde van dit korte nummer is Daniel’s stem zachter, net te laat om me echt te laten
raken.
De titeltrack is ‘The View From Olympus’. Dit is een epic die uit vier delen bestaat. Deel 1 ‘Prelude’ start rustig met de toetsen, maar zoals verwacht blijft dat niet zo in dit instrumentale deel. De wending naar deel 2 ‘Midnight Sun’ is goed te horen. Het geluid van een fluit past prima bij de akoestisch gitaar. Daniel zingt de woorden recht uit het hart.

The Gift of Time’ is het derde deel. Hier is lekker veel bas aanwezig, dit vormt prima blend met de vrij tedere muziek. De veranderingen in volume en tempo verlopen geleidelijk. Na een barok stukje muziek volgt overgang naar ‘Out of the Flood’. Er klinkt pianospel, dan barst er pompeuze muziek los. Als Daniel begint te zingen, is de muziek wat minder bombastisch. De melodie is en blijft toegankelijk, ook het ritme is prima. Het vele toetsenwerk is in harmonie met de drums, bespeeld door Jeff Matthews. De opbouw naar het einde toe is gaaf.

Er is veel, heel veel goed toetsenwerk te horen, maar nergens is het overdadig. De zwaarder gespeelde stukken hadden wat luider gemogen. De akoestische iets sprankelender. Dit had de contrasten wat vergroot. Ondanks dit kritiekpuntje zijn alle tracks goed tot zeer goed opgebouwd. Soms zijn er merkwaardige combinaties of details in de muziek. Het blijft toegankelijk en boeiend te gelijk. Kortom ‘The View From Olympus’ is een prima debuut.

(80/100) (Eigen beheer)

Website: Great wide nothing

Facebook: Great wide nothing

Bandcamp: Great wide nothing

Tracklist:
01 – Lethal Neon (I. A Sinister Glow, II. No Answers, III. The Spider’s Web) (09:27)
02 – Monument (I. Hostages, II. The Full Six Under) (08:23)
03 – Evening (02:47)
04 – The View From Olympus (I. Prelude, II. Midnight Sun, III. The Gift of Time, IV. Out of the Flood) (17:24)

Line-Up:
Daniel Graham – bas, zang, elektrisch en akoestisch gitaar
Dylan Porper – Keyboards
Jeff Matthews – Drums

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Great Wide Nothing – The View From Olympus

Great Wide Nothing is a progressive arthrock project from America. This trio is inspired by the 70s prog. Their melodies are accessible. The lyrics are sometimes profound, sometimes trying to hold up a mirror to you.

The keyboards of Dylan Porper are well represented at the beginning of ‘Lethal Neon‘. The retro style of the music comes to the fore almost immediately. Singer/multi-instrumentalist Daniel Graham is not always easy to understand, you hear that he does articulate well. He has a somewhat striking pronunciation and his own colour of voice. There are plenty of twists and turns, for example from delicious retro rock to piano sounds. Speaking of keyboards: this is all played wonderfully and in a fairly varied way. The vocals sometimes merge with the music, so it’s almost impossible to determine where the long vocal fuss ends and merges into the music. Daniel shows us a nice piece of guitar work. This opening track is very well constructed.

The start of Monument (I. Hostages, II. The Full Six Under) has a nice mix of roughly played seventies influences and tenderness.
The rocking organ sounds form a special, but fascinating combination with the tender vocals and other music. If the tempo of both increases, that is just too little. The heavy parts should have had more body. They give a little too little contrast with the lighter parts. There is nicely played with distribution headphones, the stacked voices sound fine. The lovely uptempo retro rock piece is rough and unpolished. The rhythm section forms a good basis for the many organ works and the large amount of details. These details sometimes come from the drums or from a short bass groove. Despite the small downside about the heavier parts, I am impressed by the structure of this song.

The first thing you hear from ‘Evening‘ are a few mini ‘cracks’. During the acoustic guitar playing Daniel has a pretty harsh pronunciation. His passionate vocals feel like a protest song. Every now and then you can hear a crack, this is so minimal that it is not disturbing.
The setup of this song is basic, that’s a good choice. At the end of this short song Daniel’s voice is softer, just too late to touche me.

The title track is ‘The View From Olympus’. This is an epic that consists of four parts. Part 1 ‘Prelude‘ starts quietly with the keys, but as expected it doesn’t stay that way in this instrumental part. The turn to part 2 ‘Midnight Sun‘ can be heard very well. The sound of a flute fits perfectly with the acoustic guitar. Daniel sings the words straight from the heart.

The Gift of Time‘ is the third movement. There is a lot of bass here, this is a fine blend with the rather tender music. The changes in volume and tempo are gradual. After a baroque piece of music there is a transition to ‘Out of the Flood‘. There is piano playing, then pompous music bursts out. When Daniel starts singing, the music is less bombastic. The melody is and remains accessible, also the rhythm is fine. The many keyboards are in harmony with the drums, played by Jeff Matthews. The construction towards the end is cool.

There is a lot, a lot of good keyboard work to be heard, but nowhere is it excessive. The more heavily played pieces could have been louder. The acoustics a bit more sparkling. This had increased the contrasts a bit. Despite this critique, all tracks are well to very well built. Sometimes there are strange combinations or details in the music. It remains accessible and captivatingly the same. In short ‘The View From Olympus‘ is a fine debut.

(80/100) (Own management)

Website: Great wide nothing

Facebook: Great wide nothing

Bandcamp: Great wide nothing

Tracklist:
01 – Lethal Neon (I. A Sinister Glow, II. No Answers, III. The Spider’s Web) (09:27)
02 – Monument (I. Hostages, II. The Full Six Under) (08:23)
03 – Evening (02:47)
04 – The View From Olympus (I. Prelude, II. Midnight Sun, III. The Gift of Time, IV. Out of the Flood) (17:24)

Line-Up:
Daniel Graham – Bass, vocals, electric and acoustic guitars
Dylan Porper – Keyboards
Jeff Matthews – Drums

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: