Frank van Essen – Sanctum

Frank van Essen is een bescheiden man die zich door zijn vele talenten in de (prog)schijnwerpers gezet. Hij speelt onder andere drums en viool. Alsof dat nog niet genoeg is, bespeelt hij allerlei percussie-instrumenten en keyboards. Daarnaast is arrangeur, componist en producer. Eind vorig jaar bracht hij zijn instrumentale album ‘Sanctum’ uit.

Labyrinth’ start met ingetogen, helder vioolspel. Meteen ben ik geraakt, temeer omdat het een prima match vormt met de integere muziek die op de achtergrond wordt toegevoegd.
De kleine details die in de muziek zitten zijn prachtig. De eerste veranderingen verlopen vloeiend. Je wordt getriggerd om intens te luisteren maar de diversiteit aan instrumenten, zoals akoestische gitaren, fluitspel en percussie. De rustige muziek bestaat stiekem uit heel wat laagjes. Ook in het snellere en vrolijkere (folk) deel zijn er heel wat laagjes en details. Het meeslepend gitaarspel wordt prima naar de voorgrond geduwd. Diverse instrumenten smelten ook regelmatig samen. Deze openingstrack is perfect in balans!
De nummers die hierna komen zijn werkelijk prachtig en passen mooi bij elkaar, toch zijn de onderlinge verschillen groot genoeg. Zo heeft ‘Cats in the Bakery’ het meeste ’pit’, zonder dat het uit de toon valt bij de rest.

Frank heeft ‘A Million Stars’ in zijn tienerjaren geschreven. Twintig jaar geleden stond nummer op het album ‘Open Sky’ van Iona. Dave Bainbridge en Frank hebben dit nummer voor ‘Sanctum’ op locatie opgenomen, totaal geïmproviseerd. Nadien zijn er twee kleine aanpassingen gedaan. De start van deze versie is sferisch. Bar chimes rinkelen er zo nu en dan zachtjes doorheen. Frank speelt heerlijk langzaam op zijn viool, de muziek nestelt zich onderhuids. Sommige stukken speelt hij geheel solo. Op andere momenten mengt het keyboard zich op de achtergrond erbij. Dit wordt prachtig verweven met het soms hele hoge, maar constant intense vioolspel. Details van de bar chimes worden hier als ‘stardust’ doorheen gestrooid. Deze heldere, zacht rinkelende geluiden geven het gevoel van het verschijnen van steeds meer sterren aan een indigoblauwe hemel. Op een manier die je alleen kan zien als je in de middle of nowhere bent. Als je op zo’n bijzondere plaats bent waar de lichtvervuiling geen kans heeft, dan zie je de schoonheid van ontelbare sterren. Deze dromerige sfeer blijft het hele nummer bestaan.

Origins’ start prachtig en mysterieus. Er klinken hoge en lage tonen door elkaar heen, in een heerlijk langzaam tempo. De percussie bouwt de spanning op. Weer valt het aantal laagjes en de diversiteit aan details op. Ongemerkt zijn tempo en volume verhoogd. Een geleidelijke wending zorgt voor een andere sfeer. Trillende tonen van de bouzouki sprankelen hier doorheen. Dit is in perfecte harmonie met piano en sober klinkende strijkers. Na een poosje worden er percussie details aan toegevoegd. Even later sterft deze epic met zachte klanken weg.

The Face of Grace‘ heeft een vrij sombere start. De sfeer verandert naarmate het tempo toeneemt, de somberheid neemt af. Er is veel variatie in tempo, volume, en instrumenten, maar de balans blijft constant bestaan. Met gesampelde geluiden van ruisend water eindigt dit laatste nummer.

Deze zeven nummers komen het beste tot zijn recht als je luistert met de koptelefoon. Het zet je aan tot intensief luisteren naar alle details en bijzondere instrumenten. Tegelijkertijd voelen deze complexe composities heel comfortabel en rustgevend aan. De geluidskwaliteit is subliem, bovendien is alles geweldig verdeeld over de koptelefoon.
Zo af en toe komt er een album uit waarvan ik zeg:” Wereld uit, muziek aan!” Sanctum is een fantastisch album dat in deze categorie past. Dit is zonder twijfel één van de beste instrumentale albums ooit.

98/100 Strings Attached Records

Website: Frank van Essen

Facebook: Frank van Essen

Bandcamp: Frank van Essen

Tracklist:
01 – Labyrinth (08:52)
02 – Healing (06:40)
03 – Introspection (07:37)
04 – Cats in the Bakery (04:36)
05 – A Million Stars (07:31)
06 – Origins (11:32)
07 – The Face of Grace (08:58)

Line-Up:
Frank van Essen: violen, strijkers ensemble, drums, diverse (folk) percussie-instrumenten, keyboards, programming
Dave Bainbridge: diverse gitaren waaronder bouzouki en mandolin, keyboard stabs
Jimmy Johnson: bas (1, 3, 6, 7)
Mark Dekkers: bas (2, 4), contrabas
Troy Donockley: diverse fluiten, Ierse doedelzak, bouzouki
Sjoerd Visser: sopraan-en altsaxofoon, diverse fluiten
Jan Peter Beijersbergen: akoestisch en elektrisch gitaar (2, 4)
Jonas Pap: Cello

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Frank van Essen – Sanctum

Frank van Essen is a modest man who has put himself in the spotlight by his many talents. He plays drums and violin, among other things. As if that were not enough, he plays all kinds of percussion instruments and keyboards. He is also an arranger, composer and producer. At the end of last year he released his instrumental album ‘Sanctum‘.

Labyrinth‘ starts with subdued, clear violin playing. I was immediately touched, especially because it is a fine match with the honest music that is added in the background.
The small details in the music are beautiful. The first changes are smooth. You are triggered to listen intensely but the diversity of instruments, such as acoustic guitars, flute playing and percussion. The quiet music secretly consists of a lot of layers. Also in the faster and happier (folk) part there are a lot of layers and details. The compelling guitar playing is pushed to the foreground. Several instruments also melt together regularly. This opening track is perfectly balanced!
The songs that follow are really beautiful and fit nicely together, yet the differences are big enough. So ‘Cats in the Bakery’ has the most ‘pit’, without it falling out of the tone with the rest.

Frank wrote ‘A Million Stars‘ in his teens. Twenty years ago was number on the album ‘Open Sky’ by Iona. Dave Bainbridge and Frank recorded this song for ‘Sanctum‘ on location, totally improvised. Afterwards two small adjustments were made. The start of this version is spherical. Bar chimes occasionally ring gently through it. Frank plays his violin slowly, the music nestles under the skin. Some pieces he plays solo. At other times the keyboard mixes in the background. This is beautifully interwoven with the sometimes very high, but constantly intense violin playing. Details of the bar chimes are sprinkled through this as ‘stardust’. These clear, soft tinkling sounds give the feeling of more and more stars appearing in an indigo blue sky. In a way you can only see when you are in the middle of now where. If you are in such a special place where light pollution has no chance, then you see the beauty of countless stars. This dreamy atmosphere remains throughout the song.

Origins‘ starts beautifully and mysteriously. High and low tones sound through each other, in a wonderfully slow tempo. The percussion builds up the tension. Again the number of layers and the diversity of details are striking. The tempo and volume have been increased unnoticed. A gradual turn creates a different atmosphere. Vibrating tones of the bouzouki sparkle through this. This is in perfect harmony with piano and sober sounding strings. After a while percussion details are added. A little later this epic dies away with soft sounds.

The Face of Grace‘ has a rather sombre start. The atmosphere changes as the tempo increases, the somberness decreases. There is a lot of variation in tempo, volume, and instruments, but the balance remains constant. This last song ends with sampled sounds of murmuring water.

These seven songs come into their own when you listen with the headphones. It encourages you to listen intensively to all details and special instruments. At the same time, these complex compositions feel very comfortable and soothing. The sound quality is sublime, and everything is superbly distributed over the headphones.
Every now and then an album comes out of which I say: “World out, music on! Sanctum is a fantastic album that fits in this category. This is without a doubt one of the best instrumental albums ever.

98/100 Strings Attached Records

Website: Frank van Essen

Facebook: Frank van Essen

Bandcamp: Frank van Essen

Tracklist:
01 – Labyrinth (08:52)
02 – Healing (06:40)
03 – Introspection (07:37)
04 – Cats in the Bakery (04:36)
05 – A Million Stars (07:31)
06 – Origins (11:32)
07 – The Face of Grace (08:58)

Line-Up:
Frank van Essen: Acoustic & electric violin, viola, ensemble strings, drums, percussion, piano, keyboards, programming
Dave Bainbridge: Acoustic & electric guitars, bouzouki, mandolin, keyboards
Jimmy Johnson: Bass guitar (1, 3, 6, 7)
Mark Dekkers, Bass guitar (2, 4), upright bass
Jan Peter Beijersbergen: Acoustic & electric guitars (2, 4)
Jonas Pap: Cello
Troy Donockley: Low whistle, high whistle, uilleann pipes, bouzouki
Sjoerd Visser: Soprano & alto saxophones, whistles (4), duclar

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: