Atlas: Empire – The Stratosphere Beneath Our Feet

De (alternatieve) prog rockband Atlas: Empire komt uit Glasgow. Na 3 EP’s brengen ze hun eerste full cd uit: ‘The Stratosphere Beneath Our Feet’. Dit conceptalbum gaat over de groeiende afhankelijkheid van de technologie in onze maatschappij. En vooral hoe onze samenleving uit elkaar kan vallen als gevolg hiervan. Ieder nummer is eigenlijk een hoofdstuk uit een boek. Het album vertelt dus een verhaal, niet alleen met de woorden, maar ook in de muziek.

De eerste seconden van ‘As Yet Unwritten’ zijn rockend. De wending naar minder tempo en volume verrassend. Atlas: Empire weet mij binnen tien seconden te boeien. De stemmen van Jamie Sturt en Steven Gillies kleuren zeer goed bij elkaar. De schreeuw is onverwacht, maar goed geplaatst en lijkt vol wanhoop te zitten. Wat een power in die strot! Helaas is niet alles goed te verstaan. Jammer want de teksten zijn van belang. De bewondering voor de zang blijft bestaan. Tempo en volume in zang en muziek wisselen een aantal keer. De eerste indruk is goed!

In ‘Diminishing Returns’ klinkt er regelmatig onrust in zang en muziek. Ook nu wordt de zwaardere rock diverse keren afgewisseld met kleiner gespeelde stukken. Deze veranderingen vinden soms van de een op de andere seconde plaats. Zang en muziek zijn constant in balans.

It’s All In The Reflexes’ heeft een zachte, bijna tedere start. Jamie en Steven zingen soms tegen elkaar in. Het maakt het verstaan, zeker in de meer rockende delen, niet gemakkelijker. Op de momenten dat ze samen zingen in de langzamere stukken, zijn ze beter te verstaan. Dit goed opgebouwde nummer sterft fantastisch weg.

Het intro van ‘Gethsemane’ is verrassend op klein gespeeld, de emotie op de zang is duidelijk. De laagjes zijn prima verdeeld over de koptelefoon, alles blijft rustig. Als Ben Montgomery er zijn drumstokken bij pakt, ligt het tempo nog steeds vrij laag, het ritme is staccato. Stukje bij beetje wordt er sneller gespeeld en gezongen. Er is een verandering naar minimalistisch, waar enkele ‘pianoklanken’ aan toegevoegd zijn. Dit mengt zich samen met lang aanhoudende tonen. Heel langzaam sterft dit weg, en loopt over naar ‘The Entire History Of You’. De zang heeft hier maar een klein aandeel, maar ook instrumentaal weet Atlas: Empire indruk te maken. In de rockende delen zijn de snaren aangenaam aanwezig. Bassist Robert Hasebe laat prima grooves horen. Weer zijn de transities van rock naar klein gespeeld, en andersom, erg mooi. Dit nummer eindigt klein.

Het eerste deel van ‘Cenotaphs’ is vrij rustig. Tempo en volume worden mooi opgeschroefd. Even is het een beetje chaotisch, maar dat past in het totaal plaatje. Je voelt aan de opbouw dat dit album gaat eindigen.

Het geluid had iets voller gemogen. Toch komt het grote verschil in volume tussen de klein gespeelde delen en de rockende stukken goed tot hun recht.
Zowel instrumentaal als vocaal zit het allemaal mooi in elkaar. De vocale (emotionele) power uithalen maken indruk. In de klein gezongen delen heeft de zang een mooie kleur. De teksten zijn niet altijd makkelijk te doorgronden, toch wordt de sfeer prima overgebracht. ‘The Stratosphere Beneath Our Feet’ is alleen als download verkrijgbaar. Maar dit album verdient het om als hard copy (met tekstboekje) te verschijnen.

78/100

Website: Atlas: Empire

Facebook: Atlas: Empire

Bandcamp: Atlas: Empire

Tracklist:
01 – As Yet Unwritten
02 – Diminishing Returns
03 – It’s All In The Reflexes
04 – The Moment We Were Exploding
05 – Gethsemane
06 – The Entire History Of You
07 – Hostess
08 – The Year of The Four Emperors
09 – Our Hands Part The Waves
10 – Cenotaphs

Line-Up:
Jamie Sturt – zang, gitaar, programmering en electronic
Steven Gillies – zang en gitaar
Robert Hasebe – bas
Ben Montgomery – drums (hij is geen bandlid meer)

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Atlas: Empire – The Stratosphere Beneath Our Feet

The (alternative) prog rock band Atlas: Empire is from Glasgow. After 3 EP’s they release their first full CD: The Stratosphere Beneath Our Feet‘. This concept album is about the growing dependence on technology in our society. And especially how our society can fall apart as a result. Every song is actually a chapter in a book. So the album tells a story, not only with the words, but also in the music.

The first seconds of ‘As Yet Unwritten‘ are rocking. The turn to less tempo and volume is surprising. Atlas: Empire knows how to captivate me within ten seconds. The voices of Jamie Sturt and Steven Gillies colour very well together. The scream is unexpected, but well placed and seems to be full of despair. What a power in that throat! Unfortunately not everything is easy to understand. Too bad because the texts are important. The admiration for the singing remains. Pace and volume in vocals and music change a number of times. The first impression is good!

In ‘Diminishing Returns‘ there is regular unrest in vocals and music. Also now the heavier rock is alternated several times with smaller pieces played. These changes sometimes take place from one second to the next. Vocals and music are constantly in balance.

It’s All In The Reflexes‘ has a soft, almost tender start. Jamie and Steven sometimes sing against each other. It doesn’t make understanding any easier, especially in the more rocking parts. At the moments when they sing together in the slower parts, they are easier to understand. This well built song dies away fantastic.

The intro of ‘Gethsemane‘ is surprisingly played on small, the emotion on the vocals is clear. The layers are well distributed over the headphones, everything remains quiet. When Ben Montgomery takes his drumsticks, the tempo is still quite low, the rhythm is staccato. Piece by piece they play and sing faster. There is a change to minimalism, to which some ‘piano sounds’ have been added. This mixes with long lasting tones. Very slowly this dies away, and continues to ‘The Entire History Of You’. The vocals only have a small share here, but Atlas: Empire also knows how to impress instrumentally. In the rocking parts the strings are pleasantly present. Bassist Robert Hasebe shows fine grooves. Again the transitions from rock to small are played, and vice versa, very beautiful. This song ends small.

The first part of ‘Cenotaphs‘ is quite quiet. Pace and volume are nicely screwed up. For a moment it is a bit chaotic, but that fits in the total picture. You can feel the build up that this album will end.

The sound could have been a bit fuller. Still, the big difference in volume between the small parts played and the rocking parts comes into its own.
Both instrumentally and vocally it is all nicely put together. The vocal (emotional) power of the pieces impresses. In the small sung parts the vocals have a nice color. The lyrics are not always easy to fathom, yet the atmosphere is well conveyed. The Stratosphere Beneath Our Feet‘ is only available as a download. But this album deserves to be published as hard copy (with textbook).

78/100

Website: Atlas: Empire

Facebook: Atlas: Empire

Bandcamp: Atlas: Empire

Tracklist:
01 – As Yet Unwritten
02 – Diminishing Returns
03 – It’s All In The Reflexes
04 – The Moment We Were Exploding
05 – Gethsemane
06 – The Entire History Of You
07 – Hostess
08 – The Year of The Four Emperors
09 – Our Hands Part The Waves
10 – Cenotaphs

Line-Up:
Jamie Sturt – vocals, guitar, programming & electronics
Steven Gillies – vocals & guitar
Robert Hasebe – bass
Ben Montgomery drums (he isn’t a member of the band now)

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: