Laurence Jones Band – Laurence Jones Band

Laurence Jones is allang geen onbekende bluesrock gitarist meer. Hij heeft meer dan 50.000 albums verkocht. ‘The Truth’ kwam vorig jaar uit, maar nu al is zijn opvolger met de titel ‘Laurence Jones Band’ klaar.

Everything’s Gonna Be Allright’ start met pakkend pianospel. Door de eenvoudige en pakkende structuur van het vervolg, kun je al snel meezingen.
De woordeloze achtergrondzang is voorspelbaar toegepast. Maar de stem van Di Reed (backing vocalist bij Rod Stewart) is wel mooi. Het geluid van de muziek is een beetje groezelig, maar dat mag wel. Natuurlijk horen we ook heerlijk gitaarspel, al heeft dat niet de overhand. Als dit nummer live gespeeld wordt, zullen maar weinig mensen stil kunnen blijven staan. En via cd tap je als vanzelf mee met je voet. De zin “Everything’s gonna be all right” wordt een aantal keer herhaald, opnieuw hoor je vrolijk pianospel. Deze openingstrack heeft een leuk einde.

Door het stoere gitaarspel wordt ‘I’m Waiting’ iets steviger van aard, maar het opzwepende blijft. Er zijn leuke veranderingen in het ritme, de ritmesectie vormt een prima basis. De toetsen laten flink van zich horen. De gestapelde zang is ook hier wat voorspelbaar. Tijdens een gaaf stuk gillend gitaarwerk eindigt deze track ik een fade out, jammer.

Stay’, is qua muziek en (achtergrond) zang nogal voorspelbaar opgebouwd. Door de clichés kun je vrijwel meteen meezingen met dit vrolijke nummer. Als er één nummer in je hoofd blijft kleven, dan is het ‘Stay’.

In ‘Mistreated’ brengt Laurence de pijn van een verbroken relatie vrij goed tot leven met zijn gitaar. De rust is prachtig ingelast. Daarna zou je nog een opbouw naar een intens gezongen en/of gespeeld deel verwachten, maar track is hierna vrij snel afgelopen. Wat op zich niet verkeerd is hoor!

Het tempo is relaxed in ‘Quite Like You’. De backing vocals zijn mooi laag. Laurence is niet zelfzuchtig, hij is niet constant zelf op de voorgrond te horen. Hij gunt zijn bandleden alle ruimte, waardoor we ook hier, weer heerlijk orgelspel horen. Dan komt Di Reed met haar vrij hoge en heldere stem, mooi naar voren. Dit vormt een prima blend met het geheel.

Het eerste deel van ‘Beautiful Place’ is gevoelig qua zang en muziek. Dit nummer heeft Laurence geschreven voor zijn moeder omdat zij een depressie heeft gehad, waar ze sterker is uitgekomen. Hij zingt de woorden zodanig dat ze vrij makkelijk mee te zingen zijn. De (woordeloze) achtergrondzang vinden sommige misschien te ouderwets of te veel van het goede. Wat je er ook van vindt, de stemmen sluiten wel aan bij de muziek.
Als Laurence ingetogen speelt gaat de band daarin mee. Zij hadden eventueel nog iets kleiner mogen spelen, zodat het gitaarspel van Laurence meer op de voorgrond kwam. Want hij speelt echt fantastisch. Hij heeft een mooie stem, die komt vooral naar voren als hij enkele woorden bijna solo zingt. Dit had gerust langer mogen duren

Wie zijn album ‘The Truth’ goed vindt, zal ook dit album zeker waarderen. Want de twaalf blues rocknummers die op dit nieuwe album staan, hebben over het algemeen ook een poppy basis. Dit viertal vult elkaar goed aan, dat komt de muziek ten goede. De band vormt een team, dat is live goed te zien en te voelen. De enkele nummers die op ‘Laurence Jones Band ‘met een fade out eindigen, die eindigen live natuurlijk veel specialer. In november treedt Laurence Jones met zijn band een aantal keer, verspreid over Nederland, op.

(77/100) (Top Stop Music)

Website: Laurence Jones
Facebook: Laurence Jones

Tracklist:
01 – Everything’s Gonna Be Allright
02 – Wipe Those Tears Dry
03 – I’m Waiting
04 – Stay
05 – Mistreated
06 – Quite Like You
07 – Long Long Lonely Ride
08 – Beautiful Place
09 – Low Down
10 – Day Tripper
11 – Heart Is On Fire
12 – The Love

Line-Up:
Laurence Jones – Zang en gitaren
Bennett Holland – Toetsen, achtergrondzang
Greg Smith – Bas
Phil Wilson – Drums en percussie
Di Reed – Backing vocals

This translated review in English is an unadjusted translation from Dutch by Deepl

Laurence Jones Band – Laurence Jones Band

Laurence Jones is no longer an unknown bluesrock guitarist. He has sold more than 50,000 albums. The Truth’ was released last year, but already his successor with the title ‘Laurence Jones Band‘ is ready.

Everything’s Gonna Be Allright‘ starts with catchy piano playing. Because of the simple and catchy structure of the sequel, you can quickly sing along.
The wordless background vocals have been applied predictably. But the voice of Di Reed (backing vocalist with Rod Stewart) is beautiful. The sound of the music is a bit grubby, but that’s okay. Of course, we also hear great guitar playing, although that doesn’t have the upper hand. When this song is played live, few people will be able to stand still. And via cd you automatically tap along with your foot. The sentence “Everything’s gonna be all right” is repeated several times, again you can hear cheerful piano playing. This opening track has a nice ending.

Because of the tough guitar playing ‘I’m Waiting‘ becomes a bit firmer in nature, but the excitement remains. There are some nice changes in the rhythm, the rhythm section forms a fine basis. The keys make themselves heard. The stacked vocals are a bit predictable here as well. During a cool piece of screaming guitar work this track ends a fade out, too bad.

Stay‘, in terms of music and (background) vocals is rather predictable. Because of the clichés you can almost immediately sing along to this cheerful song. If there is one song that’s an ear worm, it is ‘Stay‘.

In ‘Mistreated‘ Laurence brings the pain of a broken relationship to life with his guitar. The musical rest is beautifully welded in. After that you would expect a build-up to an intensely sung and/or played part, but the track ends pretty quickly after that. Which in itself is not wrong, not at all.

The tempo is relaxed in ‘Quite Like You‘. The backing vocals are nice and low. Laurence is not self-propitious, he can’t be heard in the foreground all the time. He gives his band members all the space they need, so we can hear wonderful organ playing here too. Then Di Reed, with her rather high and clear voice, comes out nicely. This is a fine blend with the whole.

The first part of ‘Beautiful Place‘ is sensitive in vocals and music. Laurence wrote this song for his mother because she had a depression, where she came out stronger. He sings the words in such a way that they are quite easy to sing along. The (wordless) background vocals may find some too old-fashioned or too much of a good thing. Whatever you think of it, the voices are in keeping with the music.
When Laurence plays subdued, the band goes along with that. They could have played a bit smaller, so that Laurence’s guitar playing came more to the fore. Because he plays really fantastic. He has a beautiful voice, which comes to the fore when he sings a few words almost solo. This could easily have taken longer

Those who like his album ‘The Truth’ will certainly appreciate this album as well. For the twelve blues rock songs on this new album, generally also have a poppy basis. This foursome complement each other well, that’s good for the music. The band is a team, that’s easy to see and feel live. The few songs that end on ‘Laurence Jones Band‘ with a fade out, they end live of course much more special. In November Laurence Jones and his band will perform several times, spread over the Netherlands.

(77/100) (Top Stop Music)

Website: Laurence Jones
Facebook: Laurence Jones

Tracklist:
01 – Everything’s Gonna Be Allright
02 – Wipe Those Tears Dry
03 – I’m Waiting
04 – Stay
05 – Mistreated
06 – Quite Like You
07 – Long Long Lonely Ride
08 – Beautiful Place
09 – Low Down
10 – Day Tripper
11 – Heart Is On Fire
12 – The Love

Line-Up:
Laurence Jones – Vocals and guitars
Bennett Holland – Keys, background vocals
Greg Smith – Bass
Phil Wilson – Drums and percussion
Di Reed – Backing vocals

Please feel free to comment / Reacties zijn van harte welkom

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: